Doctor Who (1963–1989): Season 4, Episode 1 - The Smugglers: Episode 1 - full transcript

The Doctor discovers Polly and Ben aboard the TARDIS shortly before the ship arrives in 17th century Cornwall, where the local churchwarden gives the Doctor a cryptic message shortly before being murdered.

?esk? p?eklad: scary

synchronizace: Fish, baozi

Doctor Who S04E01

Dobr? r?no, Adipose Industries.

Donna Noblov?, Zdrav? a Bezpe?nost.

John Smith, Zdrav? a Bezpe?nost.

Adipose Industries.

Cesta 21. stolet? k hubnut?.

??dn? cvi?en?, ??dn? dieta, ??dn? bolest.

pouh? celo?ivotn? svobota od tlou??ky,
Svat? Gr?l modern? doby.

A tady to m?me.Prost? si vezmete jednu pilulku.

Jedna pilulka, jednou denn?, po t?i t?dny.

A tlou??ka, jak ??kaj?...

'Tlou??ka prost? odejde pry?

'Promi?te, pan? Fosterov?, mohu?

Jsem Penny Carter, v?deck? zpravodajka
z Pozorovatele.

Na trhu jsou tis?ce podobn?ch tablet,
tis?ce podvodn?ch, okr?daj?c?ch lidi o pen?ze.

Jak m??eme v?d?t, ?e tlou??ka nejde
rovnou na v? bankovn? ??et?

Oh, Penny. Kdyby cinismus spaloval kalorie,
byli bychom v?ichni huben? jak vy?le.

Ale chete-li v?du, mohu poslou?it.

'Adipose Industries.

'Adipose Piluka je slo?ena z mobiln?ch
syntetick?ch lip?z, v?zan?ch
na proteinov? molekuly.

'Pohybliv? lyp?zy ni?? tuky
'ulo?en? v Adipose tablet?, kter? potom...

Zdrav? a Bezpe?nost.Filmov? odd?len?.

100% leg?ln?, 100% efektivn?.

Ale mohu se jen zeptat, kolik lid?
si k dne?n?mu dni vzalo pilulku?

M?me ji? jeden milion z?kazn?k?
v samotn?m Lond?n? a okol?.

Ale od p??t?ho t?dne
distribuujeme celost?tn?.

Budoucnost za??n? zde.

A Brit?nie bude huben?.

Dobr? r?no, zastupuji Adipose Industries.

Dobr? r?no, zastupuji Adipose Industries.

Dobr? r?no, zastupuji Adipose Industries.

Dobr? r?no, zastupuji Adipose Industries.

Je to t??t?denn? pilulkov? program
za speci?ln? cenu 45 liber.

Doru?ujeme do t?? pracovn?ch dn?.

Bal?k p?ijde s pilulkami na 21 dn?,
s informa?n?m let?kem,

a s na?im speci?ln?m d?rkem,
p??v?kem Adipose Industries.

Je vyroben z 18-ti kar?tov?ho zlata,
a m?te jej zdarma.

Ne, ned?v?me propisky. Promi?te.

Ne, nemohu d?lat vyj?mky. Ne.

Pot?ebuji si to nechat k testov?n?.

A pot?ebuji seznam va?ich z?kazn?k?.

M??ete mi to vytisknout?

Mysl?m, ?e mohu.

Kde je tisk?rna?

t?mhle u t? kytky.

Kter? kytky, tamt? kytky?

Ano, to je ona.

Prima.

To je ta tisk?rna t?mhle?

- U t? kytky, ano.
- Opravdu?

Pot?ebuje to k?d?
V minul? pr?ci pot?ebovala tisk?rna k?d.

Ne, mohu to ud?lat odtu?.

Je v n? pap?r?

Jo, m? jej v z?sobn?ku.

Omluvte m?, v?ichni.

Mohu-li m?t va?i pozornost.

Pr?m?rn? ka?d? z v?s prod?
40 Adipose bal?k? denn?.

To nen? dost.

Chci 100 prodej? denn? na osobu.

A kdy? ne, budete vym?n?ni.

Proto?e je-li n?kdo dobr?
v ?ez?n? ?pek?, jsem to j?.

Nyn?.

Zp?tky do pr?ce.

Mimochodem, mohla byste to vytisknout, d?ky.

Tak, pokud mi ten list m??ete vytisknout,
nebudu v?m u? p?ek?et.

Prima.

Tak d?ky.

- M?j se!
- D?ky, tady.

Oh, co je to?

Moje telefonn? ??slo.

- Na co?
- Zdrav? a Bezpe?nost.

Vy budete zdrav?. J? v bezpe??.

Ale to poru?uje odstavec C, paragrafu 5.

Promi?te.

Zase j?!

Stacy Campbell?

Kdo se pt??

Jmenuji se Donna, zastupuji
Adipose Industries, a jste na seznamu
cenn?ch z?kazn?k?.

Pan Roger Davey!

Mluv?m jm?nem Adipose Industries,
pot?ebuji se zeptat na p?r ot?zek.

Je to fantastick?.

S pilulkami jsem za?la ve ?tvrtek.

Po p?ti dnech jsem zhubla 5 kilo.

A ??dn? vedlej?? ??inky nebo n?co?

Ne, c?t?m se fantasticky.

Jako pronajmout si nov? ?ivot.

Co si mysl?te o t?ch nau?nic?ch, jde to?

Jsou prima.

Pr?ky beru dva t?dny,
Zhubl jsem 14 kilo.

Stejnou v?hu ka?d? den?

P?esn? kilogram.

Vzbud? se, zmizeli p?es noc.

Dobr?, technicky ?e?eno,
odch?z? deset minut po jedn? r?no.

Co ??k?te?

To je kdy? r?no vst?v?m.

Nejsp? miz? ve stejn? ?as!

Jdete na rande?

P?edst?r?m nez?jem, t?r?m ho!

Jsem na tom te? l?p ne? on.

Fajn, hned to bude.

Kdy? zatroub? taxi, houkn?te na m?.

??l?m z toho.

Deset minut po jedn?, ka?dou noc,
bez vyj?mky bouchnou dv??ka
a popla??k se vypne.

M?l jsem tu odborn?ky, vym?nil jsem ho,
volal jsem hl?da?i.

Ale nic!

Deset minut po jedn? se to vypne.

- ??dn? zlod?j?
- Nic!

U? jsem vzdal sledov?n?.

Pov?z mi, Rogere.
M? dv??ka pro ko?ky?

U? tu byli kdy? jsem koupil d?m.

Nikdy m? nevadili.

Nejsem ko?i?? ?lov?k.

Ne, ko?i?? lidi jsem potkal.

Nejste jako oni.

Je to t?mhle?

Ko?ky chod? do domu?

No, tyhle ko?i?? dv??ka nepou?t?j? v?ci
jen dovnit?, stejn? dob?e je pou?t?j? ven.

Jako co?

Tlou??ka prost? odejde pry?.

U? to bude!

To je v po??dku.

M?me nepl?novanou partenogenezi.

No, d?kuji za va?i pomoc.

V?te co? Mo?n? byste m?l pilulky
na t?den nebo v?c vynechat.

Mus?m j?t, pardon!

Vy?lete sb?rov? komando.

P?ive?te je dom?.

Jste tam v po??dku?

Jo.

Adipose byla odhalena.

'Aktivuji plnou partenogenezi

Co jste?

Co jste?

L?b? se mi co jste ud?lala s chodbou.

Stacy?

Jste v po??dku?

M?la bych se na v?s j?t pod?vat.

Je tam v?e v po??dku?

To jsem j?.

Mohu otev??t dve?e?

Stacy?

Pomozte mi!

Pane bo?e, pomozte mi!

Co je to? Co se d?je?

Stacy!

Stacy Campbelov??

- Ode?la.
- Ode?la kam?

Prost? ode?la.

Oh, perfektn?. D?ky za nic.

Vypad? to, ?e tu m?me p??pad
pr?myslov? ?pion?e.

Jeden dotek a bio-kapsle
se nalad? na vlastn?ka,

ale n?kdo musel spustit
druhou, novou kapsli.

Jeden z t?ch lid? tam,
je zlod?j.

T?mhle!

Oh, ano. T?mhle je.

Te?...

Co s n? m?me ud?lat?

A kolik je te? hodin?

Kolik mi je?

Ne dost na pou?it? telefonu.

Myslela jsem, ?e se st?huje?
zp?tky jen na p?r t?dn?.

Pod?vej se na sebe!

Ty si nikdy nenajde? byt,
ne kdy? bude? na podpo?e.

Nen? dobr? sed?t tam oble?en? jako
kdy? sh?n? pr?ci, mus? n?co d?lat.

Nen? to jako v osmdes?t?ch letech.

Nikdo nebyl nezam?stnan?, krom tebe.

Jak dlouho ta pr?ce pro Zdrav? a Bezpe?nost potrv??

Dva dny, a pak odejde?.

'M?m jin? pl?ny.

'No, j? je nevid?m.

A nen? dobr? sed?t tam zasn?n?, nikdo
nep?jde kolem s kouzelnou h?lkou
a neud?l? ti lep?? ?ivot.

Kde je d?de?ek?

Kde mysl? ?e je?

Na kopci!
Je v?dycky na kopci!

P?ich?zej? trable.

Povolen? na palubu, pane.

Povolen? ud?leno.

S ??m t? zas otravuje?

V?born? z?bava.

P?inesla jsem ti termosku.

Oh, d?k.

Vid? n?co?

Jo, m?m tam Venu?i, patrnostn? velikost: m?nus 3,5.

Tedy, alespo? to tvrd? moje mal? kniha.

Tady, poj? se pod?vat. Poj?.

Takhle.

Dobr??

To je jedin? planeta ve slune?n? soustav?, pojmenovan? po ?en?.

To m? dobr?.

Jak je daleko?

Kolem 42 milion? kilometr?.

Ale jednoho dne se tam dostaneme.

za sto let tam budeme kr??et mezi hv?zdami

poletovat se v?emi ufony, jen po?kej.

Ty tomu opravdu v???, ?e jo?

Jsou tu v?ude v prostoru kolem.

Kdy? tu po?k?m dost dlouho...

Nevid?l jsi tam malou modrou budku?

To je n?jak? slang?

Ne, mysl?m p??mo to.

Pokud n?kdy uvid? malou modrou
budku let?c? nahoru oblohou, zak?i?
na m?, d?do.

Jen zak?i?.

V?, nerozum?m p?lce v?c?, co posledn? dobou ??k?.

- Ani m?.
- Opravdu ne.

P?ed ?asem jsi m?la lep?? n?ladu.

Byl tam chud? star? jak se jmenoval,
Lance, b?h mu ?ehnej.

P?kn? st?r? v?noce.

P??l bych si abys n?m ?ekla,
co se doopravdy stalo.

J? v?m.

Jen...

V?ci co jsem vid?la.

N?kdy mysl?m, ?e bl?zn?m.

Mysl?m, t?eba dnes ve?er jsem byla...

Na tom nez?le??.

No, nejsi sama sebou, ti pov?d?m.

Ty jen... Vypad? un?en?, zlat??ko.

Nejsem un?en?.

?ek?m.

- Na co?
- Na spr?vn?ho mu?e.

St?le ten star? p??b?h.

M??!

Ne, tak jsem to nemyslela.

On je skute?n?.

Vid?la jsem ho. Potkala jsem ho.
jen jednou.

A pak jsem ho nechala odlet?t.

No vid?. Jdi a najdi ho.

Zkou?ela jsem to.

Nen? nikde.

To nejsi ty, vzd?t se.

Pamatuji si, ?e kdy? ti bylo ?est,
tvoje matka ?ekla, 'Letos ??dn? pr?zdniny.

'Tak jsi vzala v?echno na vlastn? p?st,
a jela autobusem do Strathclydu!

Byla tu policie a v?echno!

Kam teda ?la?

Kde je ta d?vka?

M? pravdu.

Proto?e on tam n?kde po??d je.

A j? ho najdu, d?do.

I kdybych m?la ?ekat 100 let...

Najdu ho.

Oh, fascinuj?c?.

Vypad? to jako digit?ln? ?it? biom?stek, upraven? na...

Te? jsem s autem na ?ad? j?.
Na co ho pot?ebuje??

Abych rychle vypadla.

'Br? r?no!

Hl?dejte. Ona se vr?t?.

A potom je moje.

Ahoj z?tra.

Pot?ebuji auto.

Kde jsi?

Nem??u. Jsem zanepr?zdn?na.

Pro? ?ept??

Jsem v kostele.

Co d?l? v kostele?

Modl?m se.

Na to je trochu pozd?, sle?no.

Pro? je v kostele?

Zmlkni! Jdi si na kopec.

Ale j? pot?ebuji auto.

Jdu ven se Zuzanou.

Ptala se v?ech st?ede?n?ch d?v?at.

V?me, ?e jsi tady, tak pro? n?m to
nezleh?? a nevyjde? sama?

?ek?m.

Varovala jsem t?, nejsem trp?liv? ?ena.

Ihned poj? ven.

Dobr?, ud?l?me to hor??m zp?sobem.

Vemte ji!

Tady jsi.

D?vala jsem se na z?znamy, Fostrov?,
a v?echny va?e v?sledky jsou podvrh.

Na t?ch pilulk?ch je n?co
co jste n?m ne?ekla.

Oh, mysl?m, ?e toto interview povedu j?, Penny.

Na tohle nem?te pr?vo.

Pus?te m?!

Tohle je absurdn?.

Posa? se.

I'm phoning my editor.

?ekla jsem sednout!

'Nem??ete m? sv?zat!

'Jak? zem? si mysl?te ?e je tato?

Oh, p?ekr?sn? tlust? zem?.

Cestovala jsem obrovskou d?lku, jen
abych na?la obezitu na t?to ?rovni.

No tak, pan? Fostrov?.

Ty pilulky, co jsou za??

Well, you might as well have a scoop,
since you'll never see it printed.

Toto je jiskra ?ivota.

A co to m? znamenat?

Ofici?ln?, kapsle p?itahuje v?echny
tukov? bu?ky splachuje je pry?.

No, ur?it? je p?itahuje.

Ta ??st je pravdiv?.

Ale ona v?e ty tuky dohromady
a zformuje z nich t?lo.

Dob?e, ale co mysl?te t?m "t?lem"?

Jsem p?ekvapena, ?e jste se
neptala na m? jm?no.

Vybrala jsem si jej pe?liv?.

Foster, jako foster mother (z?stupce rodi?e).

A tito...

jsou m? d?ti.

To si d?l? srandu.

Co to sakra je?

Adipose.

Naz?v? se to Adipose.

Vyrobeno z ?iv?ch tuk?.

Neru??me v?s?

Chy?te ji!

A jeho!

A co j??

Panebo?e tomu nev???m!

M? po??d stejn? oblek.

Ty se nem?n??

Jo, d?k Donno, ale ne te?.

jako za star?ch ?as?!

Myslela jsem, 'Jak najdu Doktora?

'Pak m? napadlo, 'Pod?vej se po probl?mu, on p?ijde.

'D?vala jsem se v?ude, no ?ekni- UF0 sv?dectv?,
kruhy v obil?, mo?sk? p??ery...

Na?la jsem je v?echny.

Jako by mi ulet?ly v?ely,
Myslela jsem, 'Je s n?mi

'Proto?e to je Doktor
Te? tomu v?emu v???m

Otev?el jsi mi o?i.

V?echny ty ??asn? v?ci tam,
v?em jim v???m.

Jen ta ??st s replikou Titaniku let?c?ho kolem Buckinghamsk?ho pal?ce.

To byl HOAX.

Co mysl? t?m, ulet?ly v?ely?

Tak se to p?e na internetu

Byly tam konspira?n? teorie
o Adipose Industries, tak
jsem se pod?vala.

Poj? dovnit?!

Co, do t? v?ci?

Ale v?dy? n?s prost?
p?ivolaj? zas nahoru.

Zamkl jsem ovl?d?n? sonickou klec?.

Jen j? to m??u ovl?dat.

Ne pokud ona nem? sonick? ovlada?.

Kter? je bohu?el.

Z cesty.

Uh, nemysl?m si.

Vydr?.

M??eme se dostat p?es okno.

Mrtv? z?mek na budovu.

Nem??u to otev??t!

Tak to rozbijeme!

Ona ?e?e kabel!

Donno!

Doktore!

Dr? se!

Dr??m!

Doktore!

A te? ten dal??.

Spadnu!

Sakra co se to d?je?

V?echno je tv? chyba.

M?la jsem z?stat doma!

Hned to bude!

Ano, um? uniknout, ten p?n.

Nastal ?as zjistit kdo to je.

?ekne mi tu n?kdo
co se tady d?je?

Jsi novin??ka?

Ano.

Dobr?, zjisti to.

Jdi pry?!

M?m t?.

M?m t?.

Nekopej!

M?la jsem pravdu.

S tebou je to tak v?dycky, ?e?

Jo!

Jdem!

Promi?!

Ud?lej si laskavost, ute?.

Dobr? tedy.

Nakonec.

Ahoj.

R?d v?s pozn?v?m. J? jsem Doktor.

A j? Donna.

Spole?n?ci zlo?inu.

A evidentn? ne-zdej??, soud?
dle sonick? technologie.

Oh, ano!

Po??d m?m tv? sonick? pero.

P?kn?! L?b? se mi.

Fajnov?, docela fajnov?.

?pln? fajnov?.

A kdy? s n?m podepisujete sv?
prav? jm?no, mohlo by to b?t?

Matron Cofelia, z Jesl? P?tistrann? Classabindsk? Flotily.

Mezigalaktick? t??da.

Kojn?.

Pou??v? lidi jako suroviny.

Byla jsem zam?stn?na nejvy???
Adiposianskou rodinou abych se starala
o novou generaci pot? co byla jejich
chovn? planeta ztracena

Jak jste ztratili planetu?

Oh, politika nen? moje z?le?itost.

Jsem zde jen abych se starala
o d?ti m?sto jejich rodi??.

Co, jako vesm?rn? superch?va?

Ano, chcete-li.

Tak.

Tak?e tyhle mal? potv?rky,
jsou vyrobeny z tuk?, spr?vn??

Ale ta ?ena, Stacy Campbelov?,
nic na n? nezbylo.

Oh, v krizi m??e Adipose p?ev?st
kosti a vlasy i vnit?n? org?ny.

Jsou pak trochu nemocn?, chud??ci.

A co chud?k Stacy?

Set? na planet? p?t? t??dy je proti galaktick?mu pr?vu.

Vyhro?ujete mi?

Pokou??m se v?m pomoci, Matrono.

Toto je va?e jedin? ?ance.

Proto?e pokud to nezastav?te,
tak to ud?l?m j?.

T?ko uv??it, ?e zastav?te kulky.

Po?kat, po?kat, po?kat.

Je?t? jedna v?c - p?ed um?r?n?m.

V? co se stane kdy? nam??? dv?
stejn? sonick? za??zen? proti sob??

Ne.

Ani j?.

Tak to zjist?me.

No tak!

I'm advancing the birth plan.

We're going into premature labour.

Cellular bossification.

Tie her up.

Oh, to si d?l? srandu.

That's one solution.

Hide in a cupboard.

To se mi l?b?!

Cel? den jsem se do toho nabour?val,

Martona m? po??ta? b??c? skrz celou
budovu, s trojit?m mrt?m z?mkem.

Ale kdy? m?m te? tohle, m??u se do toho dostat.

Co ta v?c d?l??

To je Sp?rova?.

We had planned to seed millions.

But if that man's an alien and
he's alerted the Shadow Proclamation,

then the first one million humans will have to do.

Najd?te ho, a tu ?enu.

Neztr?cejte ?as, zabte je.

She's wired up the whole building.

A my pot?ebujeme trochu soukrom?.

akor?t na jejich omr??en?.

But why's she wired up a tower block?

K ?emu to v?echno je?

'Sp?rova? b??.

'Vypad? star??.

D?k.

Still on your own?

Jo.

Tak dob?e - ne.

M?l jsem kamar?dku. Marta, se jmenovala

Marta Jonesov?. Byla perfektn?.

A j? j? zni?il polovinu ?ivota.

Ale m? se dob?e, je dobr?.

Ode?la.

A co Rose?

St?le ztracena.

I thought you were gonna travel the world.

To se l?pe ?ekne ne? d?l?.

It's like, I had that one day
with you and I was gonna change.

I was gonna do so much.

And then I woke up the next morning, same old life.

It's like you were never there.

And I tried, I did try.

Ode?la jsem do Egypta.

I was gonna go barefoot and everything.

Then it's all bus trips and guidebooks
and don't drink the water,

and two weeks later, you're back at home.

Nen? nic jako b?t s tebou.

Musela jsem ze??let, odm?tnout tu nab?dku.

Jakou nab?dku?

J?t s tebou.

Jde? se mnou?

Oh, ano, pros?m!

Dob?e.

'Sp?rova? aktivn?.

'Co to d?l? te??

Spustila program.

'Sp?rova? p?en??.

'Zakrou?kujte si datum, pan? Carterov?.

Vesel? narozeniny.

Jeden milion narozenin.

I swear, that Adipose treatment is fabulous.

just look at my chin.

And it's very good for back fat,
I'm down two sizes.

Je to jak z?zrak.

V?echno jen z jedn? pilulky.

And I've been eating like normal.

You all right, love?

Yeah, I'm just.

Funny sort of feeling, like it's.

Co se stalo?

Nev?m jist?.

it just seems to be...

Better pop to the loo.

- Bo?e, Zuzano!
- Co?

Co je to?

Dejte to ze m?!

Poj?te ke mn?, d?ti.

Poj?te ke mn?.

V?ichni zp?tky, nedot?kejte se jich.

So far they're just losing weight,

but the Matron's gone up to emergency parthenogenesis.

And that's when they convert?

Kosti, org?ny, v?echno.

Milion lid? zem?e!

Mus?m zru?it ten sign?l.

Tohle obsahuje hlavn? sign?l.

If I can switch it off,
the fat goes back to being just fat.

A nice try.

Double strength.

'Inducer increasing.

' Ne, ne, ne, ne, ne, zdvojn?sobila to, pot?ebuji...

Nem?me ?as.

Je to moc daleko, nem??u to p?eb?t.

V?ichni zem?ou!

Je n?co co m??u ud?lat?

Promi? tohle je mimo tebe.

M? dvojit? z?kladn? pulz...

Doktore, ?ekni mi co pot?ebuje??

Pot?ebuji druhou kapsli abych zrychlil p?ebit?,
jen?e m?m jen jednu.

Nem??u je zachr?nit!

Zastavilo se to.

They've gone.

Co se stalo?

Doktor se stal, mysl?m.

ALe stejnak jsme p?ivedli na sv?t
deset tis?c Adipos?.

And the Nursery is coming.

Co to sakra bylo?

M?j v?tah dom?.

Nem??ete m? tu jentak opustit!

It just stopped.

What on earth is it now?

Panebo?e.

Fajn.

When you say 'nursery',
you don't mean a creche in Notting Hill?

Nursery ship.

'P??choz? sign?l.

Hadn't we better go and stop them?

Instructions from the Adiposian first family.

D?ti!

Oh, my children, behold.

Beru v?s dom?.

P?es celou galaxii, va?e nov? maminky
a tat?nci ?ekaj?.

A polet?te!

Nahoru, d?ti.

Nahoru!

To je ono, le?te dom?!

She's wired up the tower block to
convert it into a levitation post.

Te? nejsme jedin? kdo m? trable.

Ona m?!

Vemte m?.

D?ti m? pot?ebuj?!

What you gonna do, then?

Blow them up?

Jsou to jen d?ti.

They can't help where they came from.

That makes a change from last time.

That Martha must've done you good.

Ah, she did.

Yeah, yeah, she did.

She fancied me.

Mad Martha, that one.

Blind Martha.

Charity Martha.

I'm waving at fat.

Actually, as a diet plan, it sort of works.

T?mhle je!

Matron Cofelie, poslouchej m?!

Oh, nemysl?m si, Doktore.

And if I never see you again, it'll be too soon.

Why does no-one ever listen?

Sna??m se pomoci!

just get across to the roof.

Can you shift the levitation beam?

What, so that you can arrest me?

I saw the Adiposian instructions -
they know it's a crime, breeding on earth.

So what's the one thing they want to get rid of?

Their accomplice!

I'm far more than that.

Jsem ch?vou v?em t?mto d?tem.

Hej, m?ma a t?ta maj? d?ti zp?tky,
u? nepot?ebuj? nikoho na hl?d?n?.

Oi, you two!

Vy jste jen ??len?.

Sly?? m??

??len?!

And I'm gonna report you for...

madness!

You see, some people just can't take it.

NOPe` And some people can.

So, then...

Tardis!

Come on!

To je moje auto!

That is like destiny.

And I've been ready for this.

I packed ages ago, just in case.

Cos I thought, hot weather, cold weather, no weather -

he goes anywhere, I've gotta be prepared.

You've got a hatbox.

Planet of the Hats, I'm ready!

Do I need injections?

Like when you go to Cambodia, is there any of that?

Cos my friend Veena went to Bahrain, and...

You're not saying much.

No, it's just.

It's a funny old life, in the Tardis.

You don't want me.

I'm not saying that.

But you asked me.

Would you rather be on your own?

No.

Actually, no.

But...

The last time, with Martha, like I said...

it got complicated.

And that was all my fault.

Chci jen k?mo?KU.

Chce? jen ?UK..?

J? chci jen kamar?da!

You're not mating with me, sunshine!

Kamar?d, j? chci kamar?da!

just as well, because I'm not having any of that nonsense.

I mean, you're just a long streak of nothing, alien nothing.

There we are, then.

OK.

I can come?

Jo.

Jo, samo ?e m??e?.

I'd love it.

Ohh, that's just...

Kl??e od auta!

Co?

I've still got my mum's car keys!

I won't be a minute.

J? v?m, mami, vid?la, mal? tlust? lid?.

Mus?m j?t.

I'm going to stay with Veena for a bit.

'Byla na nebi.

'J? v?m, vesm?rn? lo?.

ALe po??d m?m kl??ky od auta.

There's a bin on Brook Street 30 feet from the corner, I'm going to leave them in there.

'Co? Ko??

'Jo, ?ekla jsem 'ko?'.

'To nem??e? ud?lat.

Oh, stop complaining, the car's
just down the road a bit.

Mus?m j?t, opravdu mus?m.

Bye.

'But Donna, you can't...

'There's this woman that's going to come along, tall blond woman called Sylvia,

tell her that bin there.

Bude to d?vat smysl.

That bin there.

Off we go, then!

Tady je, TARDIS.

V?t?? uvnit? ne? zvenku.

Oh, I know all that bit.

Although frankly, you could turn the heating up.

So, whole wide universe

Tak kam tedy chce? jet?

V?m p?esn? kam.

A to je?

?ty?i kilometry t?m sm?rem.

Donno!

Modr? l?taj?c? budka!

Co?

To je Donna.

To je Donna.

And that's him!

That's him!

Go on, girl!

Go on, get up there!

Hey...

Ancient Rome.

This is fantastic.

It has come, the blue box.

I see the most terrible things.

The prophecies of women are limited and dull.

Only the menfolk have the capacity for true perception.

I tell you where the wind's blowing now.

Doctor, you bring bad luck.

We are building the future as dictated by the gods.

I demand you tell me who you are.

Doktore!

The sky is falling.

Jsme v Pompeij?ch!

A je sope?n? den.