Battlestar Galactica (2004–2009): Season 1, Episode 12 - Kobol's Last Gleaming: Part 1 - full transcript

Galactica stumbles upon Kobol, the long-lost home world of humanity that the 13 Tribes came from, which legend says holds the only clues to the location of Earth. Roslin convinces Starbuck to steal the captured Cylon raider and return to Cylon-occupied Caprica with it to retrieve a religious artifact that will unlock the secrets on Kobol.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Cylonce je stvorio ?ovek.

Pobunili su se.

Evoluirali su.

Izgledaju...

i ose?aju

kao ljudi.

Neki su programirani da misle da su ljudi.

Postoji mnogo kopija.

I oni imaju plan.

Svi?a ti se moja nova igra?ka?Moj vlastiti cylonski presreta?.

Kad ti donese? suvenir, onda
nema zafrkavanja.

?estitam, doktore. Upravo ste
razotkrili svog prvog Cylonca.

Ona verovatno ni ne zna.

Da ti se ne?to dogodilo...

...ne bih znao kako se nositi s tim.

I ja isto ose?am.

Ja sam Cylonac.

Helo, do?i sa mnom. Helo.

Helo, do?i sa mnom!

Novi komad opreme koji se
samo tako pojavio u CIC-u.

Imao je ovo kad smo ga prona?li.

Po?aljite to na "Galacticu".
Neka pogledaju u labu.

To je cylonski ure?aj.Nastavit ?u uzimati kamalu.
Ima drugih prednosti.

Halucinacije?

Prona?i ?ete Kobol.

Mesto odakle svi poti?emo.

Rekao je da ?emo prona?i Kobol
i da ?e nas on odvesti do Zemlje.

Dobro si?

Dobro si?

Stani! Ne prilazi bli?e.

Pucaj.

O, Lee!

O, Bo?e.

Pa?nja. Poruka za poru?nicu Valerii.

Poru?nice Valerii, javite se u
pripremnu sobu zbog uputstava pre leta.

Ne gubi? kontrolu.

Hvala.

Ne.

Treba? izgubiti kontrolu.
Prepustiti se instinktima.

Mislio sam da samo ve?bamo.

Zato i ne pobe?uje?.

Doktor je rekao da mi je ostalo
najvi?e ?est meseci.

Ka?e da se rak pro?irio na limfni sistem.

Agresivno pro?irio.

?elim da me saslu?a?.

Napravila si iskrenog vernika od mene.

Zvu?i ?udno, kad se sve uzme u obzir.

Ali ja verujem.

Znam da si ti ta koja ?e nas
odvesti do na?eg spasenja.

Ti ?e? nas voditi do Zemlje.

Onda bolje da je brzo prona?emo.

- Ispadam.
- Nije tvoj red.

- Podigao sam tvoju peticu.
- Iskreno, ba? me briga.

Ne, hvala, doktore, imam smenu kasnije.

Crashdown prati. Davis?

Molim?

Malo ovoga, malo onoga.

Vi momci uvek igrate ovako sporo?

?to si rekao?

Ne ometaj me.

Jezivo, znam.

U redu, 20, pratim. I podi?em za jo? 30.

Ne mo?ete se takmi?iti sa mnom.

Uvek pobedim.

?ao mi je.

Nikad te nisam videla takvog, Gaius.

Nekako razo?aravaju?e.

Obi?no.

?ao mi je ?to sam te razo?arao.

Svih vas.

Trideset.

I pratim.

?to ima?, prijatelju?

- Apsolutno ni?ta.
- Nije lo?e, Crash.

Ali je ni?ta kad usporedi? s ovim.

Oh! Ti si...

Ne! Uvek ti pobedi?.

?ao mi je, moram.

Jako mi je ?ao ?to sam vas razo?arao.

Kartate, a mene niko nije pozvao.

Opet je na nogama, dame i gospodo.

- Kako si?
- Hej, Gaius.

Dobro.

Gospodin potpredsednik, ako nemate
ni?ta protiv, poru?nice Thrace.

Moramo odr?ati neku razinu pristojnosti,
ili je ovo gusarski brod?

Ne. Samo zvezdana krstarica, gospodine.

U redu, igrajmo.

?elite li igrati?

Mo?da biste ?eleli sesti
pored kapetana Adame.

Svakako, Kara. Dovuci klupu.

Ne, nema veze, Lee. Imam posla.

U redu, valuta.

Trgovina trampom nastavit
?e se jo? neko vreme...

...ali mi imamo zamenski sistem
koji ?e vratiti ekonomiju...

...na standard baziran na valuti.

Voli? li je?

Jeste li...

Dr. Baltar...

...ako se meni ne?to dogodi...

...od vitalne je va?nosti da shvatite...

...i upoznate se s politi?kim
strukturama u nastajanju.

- Jeste li razumeli?
- Odgovori mi.

Jesam, naravno da sam razumio.

Moj odgovor je "ne".

Ne, mislim da se trenutno
ne mogu nositi s tim.

Sva ta zamr?ena birokracija,
ne mogu je shvatiti.

Sa svim du?nim po?tovanjem,
gospo?o predsednice...

...vi ste proveli ?itavu svoju politi?ku
karijeru u?e?i kako razumeti.

?tovi?e...

...kako mo?e? pomisliti
da me tako brzo mo?e privu?i...

...neka nova stvar.

Zaprepa?ten sam.

Kako ste mogli ozbiljno pomisliti da
se mogu nositi s tolikom odgovorno??u?

Ne verujem ti.

Vi ste genij, niste li?

Pa, iskreno, ba? me briga...

...veruje? li mi ili ne. U redu?
Dosta mi je svega.

Umoran sam od toga da me gurkaju okolo,
kao da sam nekakva igra?ka.

- Nisam tvoja igra?ka.
- Igra?ka?

Ti mi nisi ?ef!

Iskreno, ne moram vi?e ovde sedeti...

...i podnositi ovo iskori?tavanje
od bilo koga od vas!

Ni od tebe!

Bilo ovde, bilo tamo.

Ne moram to trpeti.

- Volim te, Gaius.
- Ma daj, molim te.

Mislim da se, mo?da, morate
odmoriti od ovoga.

U pravu ste.

Treba nam pauza.

?elim biti sam, ako nema? ni?ta protiv.

- Kako je mo?e? voleti, Gaius?
- Ne volim je.

Meni ne mo?e? lagati, ja znam sve ?to i ti.

Ba? lepo.

Hvala ti.

Jesi li...

Jesi li ovaj put ?elela ne?to odre?eno?

Mislila sam da treba? znati...

...da nije sigurno ostati na "Galactici".

O ?emu govori??

Iznena?enje.

Reci mi, ?ta je? ?ta je?

Je li bomba? Jo? jedna cylonska bomba?

Je li agent?

Cylonski agent ?e se aktivirati?

Reci mi!

"Galactica", ovde Grabe?ljivac 1...

...spremam se sko?iti u sektor 728.

Nadajmo se da ?emo tamo prona?i zalihe.

Primljeno. Dobar lov.

Crash, pokreni stroj.

FTL pogon pokrenut i spreman.

Skok za 5, 4, 3, 2, 1.

Opa, mala!

Do?avola!

Gaeta, prokleti idiote!

Ne mo?e? planirati skok tako blizu planeti.
?to da smo sko?ili u nju?

Bilo je super. Dobro je.
Uspeli smo. Dobro smo.

- Vidi? li ovo?
- Aha.

Oceani.

Kontinenti.

Proverimo.

OK. Atmosfera se sastoji od...

Du?ika, kisika. ?ini se da ima
dovoljno CO2 za rastinje.

Postajem uzbu?en, Boomer.

Boomer, ovo bi moglo biti to.

Ovo bi moglo biti veliko. Mala
planeta koja re?ava sve na?e probleme.

Boomer?

Misli? da je ovo Zemlja?

Ne. Nije Zemlja.

Va?nije je od toga.

Cylon-cima okupirana Caprica

Karl C. Agathon - Pozivni znak: "HELO"
50-i dan na Caprici

Nije isto kao pre, ha?

Samo da zna?, i meni je hladno.

Mora? znati neke stvari, Helo.

Ne zovi me tako.

Ti nisi Sharon.

Nisi ?ak ni ljudsko bi?e. I zato se
nemoj pona?ati kao da me poznaje?...

...jer me ne poznaje?!

Ali ja jesam Sharon! To je dio
onoga ?to mora? razumeti!

Sharon je bila moja prijateljica!

Kakva god uvrnuta stvar bila,
ti nisi Sharon! Razume??

Jedino ?to od tebe ?elim je na?in da
odem s ove proklete planete. Samo to!

Ide? u lov?

Testirat ?u i topove za vreme
sutra?njeg testa skoka.

Da vidimo mo?e li na? de?ko pogoditi
ne?to s na?om municijom.

Zna?i, sad je de?ko?

Predomislila sam se.

Pita? li se ikad za?to je za sviju "ona,
a samo za tebe "on"?

Fascinantno, Lee. Trebao bi
napisati sastav.

Nije ba? moja tema.

Nisam pametnjakovi? kao,
recimo, dr. Baltar.

Usput, kako je potpredsednik?

Ne znam. Nisam ga videla.

Zna?i on je "voli ih i ostavi"
vrsta momka, pretpostavljam.

Valjda.

- Brodovi samo prolaze u no?i.
- Aha.

Nije ti ni?ta zna?ilo.

- Nije. - Samo ti je bilo dosadno.
Tra?ila si ?to bi radila.

Pa ti se seksanje s potpredsednikom ?inilo
kao odli?an na?in da ubije? malo vremena.

- ?eli? ne?to od mene?
- Ba? ni?ta.

- Ni?ta ti ne dugujem.
- Ne, ni?ta mi ne duguje?.

Ja sam samo CAG, a ti si samo pilot.

- Ta?no. - Pilot koji ne mo?e
dr?ati obu?ene pantolone.

Ta?no.

Ba? kao u stara vremena.

Kad si se napila i nisi mogla
skinuti ruke s majora sa...

Za?to si to uradila, Kara?
Samo mi reci za?to.

Zato ?to sam otka?ila, Lee.
Poku?aj to zapamtiti.

Zapovednik Adama ?alje jo?
jednog Grabe?ljivca...

...da obavi istra?ivanje planete s visine.

Izgleda da je pretrpela nekakvo razaranje...

...ali mogla bi biti naseljiva.

Vazdu?no istra?ivanje pokazuje dokaz o
postojanju barem jednog grada na povr?ini.

O?igledano je odavno napu?ten.

Koliko su stare ru?evine?

Ne?emo biti sigurni dok ne
po?aljemo kopneni tim...

...ali po?etne procene ka?u...

...otprilike 2,000 godina.

Otprilke kad je i 13 Plemena
prvi put napustilo Kobol.

Da vidim.

Ru?evine? Koje ru?evine?

Ovo je naseljeni grad.

Pogledajte zgrade.

Zgrade?

Pogledaj.

?to si videla?
Reci mi, Laura.

Strukturu u obliku kupole sa ?est
puteva koji vode iz nje.

S ne?im oko nje, ne?to kao stupovi, kao forum

...kao forum na Caprici, zapravo.

Forum u Opernoj Ku?i
u Gradu Bogova na Kobolu.

Ova planeta je Kobol.

Onaj Kobol?

Mesto ro?enja ?ove?anstva.

Gde su Bogovi i ljudi ?iveli u raju.

Do egzodusa 13 Plemena.

Gospo?o predsednice, ?to se doga?a?

Stvarno je. Zapisi, mitovi,
proro?anstva. Sve je stvarno.

Tako ka?emo svi mi.

Zdravo, poru?nice.

Hej, doktore.

Nezgodno vreme, zar ne?

Nije. Samo ?istim pi?tolj.

?to se doga?a?

I ja sam to isto htio pitati.

Zapravo, tra?im poru?nicu Thrace.

Ponekad je dobro pri?ati o tim stvarima.

Duboko u sebi ona zna da je Cylonac.

Ali njezina svest ne ?eli to prihvatiti.

Ponekad imam te mra?ne misli.

- Kakve mra?ne misli?
- Njen model je slab.

Uvek je bio.

Ali na kraju, izvr?it ?e svoju misiju.

Ne znam.

Bojim se da ?u nekoga ozlediti.
Ose?am kao da me treba zaustaviti.

Ne mo?e je se zaustaviti. Ona je Cylonac.

Ne mo?e? joj pomo?i, Gaius.

Ali mogao bi spavati s njom.
To ?eli?, zar ne?

Nisam siguran za?to...

Ponekad...

...moramo prigrliti ono ?to nam se pru?a.

Prigrliti?

?ivot mo?e biti prokletstvo...

...isto kao i blagoslov.

Verujte mi kad ka?em...

...da na svetu ima daleko
gorih stvari od smrti.

- Zna?i, vi ka?ete...
- Ne.

Ono ?to ja ka?em je bezna?ajno.

Slu?ajte svoje srce.

Prihvatite ono ?to znate
da je ispravna odluka.

Mo?da ste u pravu. Ovo bi mogao biti Kobol.

Trebali bismo ozbiljno razmotriti
trajno naseljavanje na ovoj planeti.

Zapisi ka?u da Kobol pokazuje
put prema Zemlji.

Organizirajte kopneni istra?iva?ki tim.
Tri Grabe?ljivca.

?elim odmah potpuni pregled ru?evina.

Da, gospodine.

Trebao bi i ti po?i.

Se?a? se ?to sam ti rekla, Gaius?
Ne ?eli? biti ovde kad se dogodi.

Kad se ?to dogodi? ?to ?e
se dogoditi ako ja odem?

U stvari, javljam se kao dobrovoljac
za istra?iva?ki tim.

Va?a prisutnost ne?e biti
potrebna, doktore. Hvala.

Ja sam potpredsednik Kolonija,
izabran po svom pravu.

I ose?am da ?e moja prisutnost na toj
planeti biti potrebna, zapovedni?e.

Kao va? glavni savetnik za znanost,
analizirat ?u sve uzorke...

...koje tim donese
i bilo bi puno efikasnije...

...kad bih sam mogao prikupiti uzorke.

Osim ako imate ne?to protiv,
gospo?o predsednice.

Nemam ni?ta protiv.
Hvala.

Moramo razgovarati.

Svakako.

Dobro si?

?to ti misli??

Mislim da je te?ko zamisliti da si
zaboravila proveriti je li napunjen.

Nisam zaboravila.

Sharon, ?to se doga?a?

Znam da stvari nisu bile ba?
super u zadnje vreme, ali...

Ujutro se probudim...

...i pitam se ko sam.

Probudim se i pitam se ho?u
li nekome naneti zlo.

Sharon, treba? pomo?.

Ne od tebe.

To si mi jasno dao do znanja.

- Sama sam.
- Nisi sama.

Hvala na poseti, ?efe.

Otpust.

Dakle, prema Zapisima...

...kad bismo imali Apolonovu strelu,
mogli bismo je odneti dole na Kobol...

...i upotrebiti je...

...da otvorimo Ateninu grobnicu
i prona?emo put prema Zemlji.

Nisam znao da ste toliko religiozni.

Nisam ni ja.

- Ne?to ne valja s tim?
- Ne.

Samo nisam znao.

Zemlja ne postoji. To razumete.

?ini se da smo bili u krivu.

Zapovedni?e, samo zato ?to
vi i ja ne znamo gde je...

...ne zna?i da stvarno ne postoji.

Gospo?o predsednice...

...ne poku?avam se rugati va?oj veri,
zato me, molim vas, shvatite.

Te pri?e o Kobolu, bogovima...

...Apolonovoj streli...

...to su samo pri?e, legende, mitovi.

Ne dajte da vas to u?ini slepom za
stvarnost s kojom smo suo?eni.

Stvarnost je da je cylonski presreta?
uspe?no pro?ao testiranje skoka.

Stvarnost je da cylonska tehnologija
o?igledno nadilazi na?u vlastitu.

I stvarnost je da postoje dobre ?anse...

...da bi presreta? mogao sko?iti do
Caprice i natrag i doneti strelu...

...i prona?i put do Zemlje.

- Stvarne Zemlje.
- Presreta? je vojna imovina.

Ne nameravam ga upotrebiti za
poteru za nekom mitskom strelom.

?ao mi je.

Ja ka?em da prona?emo Kobol...

...budemo zahvalni do neba
i ostanemo tamo.

Ali Sveti Svitci nam ka?u...

da bi nas mogao odvesti do Zemlje. Je li tako?

Kopnena ispitiva?ka misija-odredi?te: Kobol
OK, dosta pri?e. Grabe?ljivci 2 i 3 za mnom.

FTL pogoni pokrenuti i spremni?

Cally, dr?i svoj ru?ak.

Skok za 10...

...9, 8...

...7, 6, 5...

...4, 3...

...2, 1.

Skok izvr?en, gospodo.

Spusti nos, planeta bi trebala
biti ravno ispred nas.

?to je, dovraga, to?

O, bogovi!

Vadi nas odavde!

- Po?ar u turbini.
- Gasim!

Pilot pogo?en!

Skloni se! Hajde!

Maknite se sa sedi?ta, doktore!

Dr?ite se!

Mo?e? li sko?iti?

Ne mogu, FTL pogon je pogo?en.

Socinus, uzmi radio...

...i reci Grabe?ljivcu 2 da sko?i
natrag do "Galactice".

Odmah!

Sko?ite natrag do "Galactice".

Sko?ite natrag do "Galactice", prijem.

Zapove?eno vam je da sko?ite
natrag do "Galactice".

Kad god su blizu jedan drugog...

...?alju kratki IFF signal.

U biti, to su cylonski oda?ilja?i...

...programirani da se identificiraju bilo
kojem drugom cylonskom oda?ilja?u.

- Prokleto dobar posao, poru?ni?e.
- Vrlo dobro.

Sad kad znamo ?to su,
?elim jednog testirati u presreta?u.

Dradis kontakt.

Grabe?ljivac 275, gospodine.

Rano se vratio.

Ne?to nije u redu.

?to, do?avola, radi??

- O, Bo?e!
- Dr?i se!

Sad! Sad!

Svi na pod!

Ni?ta ne vidim!

Digni ga!

Pazi, brdo!

Hvala puno, ?efe!

Koliko ljudi smo izgubili?

Deset du?a na Grabe?ljivcu 3.

Grabe?ljivac 1 zadnji put vi?en...

...kako pod paljbom leti prema povr?ini.

Trebamo prona?i na?in da uni?timo bazni
brod, pre nego poku?amo spa?avanje.

Starbuck ve? pravi plan...

...koriste?i zarobljenog presreta?a da
ubaci nuklearnu bombu u bazni brod.

- Presreta??
- Kad se to dogodilo?

Pre 10 minuta.

Rekla je da radi na pojedinostima
i da ?emo imati izve?taj u 14:00.

- Odmah po?i i razgovaraj sa Starbuck.
- Vrlo rado.

- I izvesti me.
- Da, gospodine.

Trebam li zbog ne?ega biti
zabrinut, gospo?o predsednice?

Za?to to pita??

- Zbog izraza na va?em licu.
- Ne sad.

Hej, de?ki, izvadite to. Znam da je ?ef
rekao da nam treba, ali meni ne treba.

Poru?nice Thrace, po-zor!

Poru?nice Thrace, dao sam vam
zapovest. Izvr?it ?ete je. Po-zor!

Ne?ete iznositi svoje blesave ideje XO-u...

...a da se pre toga ne javite meni.
Jeste li razumeli?

Jesam, gospodine.

Otpust. Onda, kakav je plan?

Stavljam auto-pilota u presreta?.
Sko?it ?u s njim do baznog broda.

Uklju?im auto-pilota i isko?im.
Pokupi me Grabe?ljivac.

Presreta? se zaputi prema baznom brodu.

Njegov signal uhvate oda?ilja?i na
baznom brodu i dozvole mu da se pribli?i.

Nuklearna eksplodira.

Bum, gospodine.

Moglo bi uspeti. Mogla bi poginuti.

Nedostajala bih vam, gospodine?

Potreban mi je svaki pilot kojeg imam.

?ak i neposlu?ni.

Kapetane.

Stvarno mi je ?ao.

Ako to uradite, moglo bi ugroziti
sve ?to smo postigli.

Moglo bi sru?iti vladu. Nemate pravo...

...toliko riskirati zbog jedne...

Nastavi.

Zbog jedne drogom izazvane proro?anske vizije.

Svesna sam toga.

Ali izgleda da bogovi imaju druga?iji plan.

Ho?ete li mi, molim vas, pozvati
poru?nicu Thrace?

Mogu li vam doneti jo? vode?

Da, hvala.

Ne mo?ete to misliti ozbiljno.

Sve ovo se ve? dogodilo
i dogodit ?e se opet.

Onaj Cylonac kojeg ste ispitivali
citirao je taj dio Zapisa.

Tako?er je rekao da ?emo prona?i Kobol...

...a Kobol ?e nam pokazati put,
zar nije to rekao?

Da, rekao je.

Prona?li smo Kobol.

Verujete li u bogove, poru?nice?

Nije da vas se ti?e, ali, da, verujem.

Poru?nice, ne poku?avam vas
staviti u podre?eni polo?aj.

Samo bih ?elela da o ovome
promislite skupa sa mnom.

Ako verujete u bogove...

...onda verujete i u vremenski ciklus...

i da svako od nas igra svoju ulogu u pri?i

...koja se prepri?ava kroz
ve?nost bezbroj puta.

Tako sam odgojena.

Ali to ne zna?i da je moja uloga u pri?i...

...oti?i u nekakvu suludu misiju
protiv zapovesti.

Mogu li vam ispri?ati kakvu ulogu
ja igram u toj pri?i?

Ja umirem.

- Molim?
- Imam rak dojke.

Ostalo mi je jo? najvi?e
6 meseci ?ivota...

...i za ovo zna samo troje ljudi...

...pa bih volela da to zadr?ite za sebe.

Naravno.

Ka?ete li da ste vi...

Zapisi ka?u da je umiru?i vo?a...

...poveo ?ove?anstvo u obe?anu zemlju.

Ako se vratite na Capricu i
donesete mi strelu...

...pokazat ?u nam put.

Ovo je suludo.

Ljudi stalno koriste tu re?.
Suludo je. Mo?da.

Ali ne zna?i da nije istina.

I mo?da je na?a jedina prilika.

Na?a jedina prilika...

...da prona?emo Zemlju.

Stari je na?a jedina prilika
da prona?emo Zemlju.

On zna gde je. Rekao je. Bili ste tamo.

Njen polo?aj je tajna. Ali on
?e nas odvesti tamo.

Zapovednik Adama nema pojma...

...gde je Zemlja. Nikad nije znao.

Izmislio je to da ljudima pru?i nadu.

- La?ete.
- Pitajte ga.

Ho?u.

Treba mi jo? jedan test...

...auto-pilota i navigacionih sistema
pre nego sko?im do Kobola.

Dobro.

Mogu li vas ne?to pitati, ?efe?

Pucaj.

Koliko nam jo? treba do Zemlje?

Te?ko je re?i.

Otprilike?

Zna? da ne volim naga?ati.

Jesmo li blizu?

Siguran sam da jesmo.

Sretno na slede?em testu.

CYLONSKI PRESRETA?:
PRIPREMNI NAPADA?KI TEST

Apollu, Starbuck.
Spremna sam.

OK, Starbuck.
Ima? zeleno svetlo.

Primljeno.

Uklju?ujem za test auto-pilota.

Ovde Starbuck, tra?im dopu?tenje
da govorim s "Galacticom".

Starbuck ?eli razgovarati
s vama, gospodine.

Na ?ifriranom je kanalu.

Reci.

Verovala sam vam. Verovala sam u Zemlju.

?to radi?, Starbuck?

Vra?am ma?ku ku?i, gospodine.

Mo?emo razgovarati o tome.

Ne, mislim da ne mo?emo.

?elim da jednu stvar zapamti?.

Ne ?alim ni zbog ?ega ?to sam uradio.

Budi sigurna da kasnije ne za?ali?
zbog onoga ?to ?e? uraditi.

Jesi li me razumela?

Pretpostavljam da ?emo saznati.

Zapovedni?e, ona pokre?e FTL pogon u presreta?u.

Molim?

Ovo je testiranje auto-pilota,
?to dovraga radi?

?to radi?, Kara?

"Galactici", Apollo.
Sko?ila je nekamo.

Ponavljam.

Starback i presreta?
su upravo sko?ili.

Nije bilo zakazano testiranje skoka.
Kamo je, kvragu, oti?la?

Ku?i.