Battlestar Galactica (2004–2009): Season 3, Episode 15 - A Day in the Life - full transcript

The Chief and his wife get trapped in an airlock on a routine maintenance job, while the Admiral copes with his wedding anniversary and the memories of his ex-wife.

Cylonce je stvorio ?ovek

pobunili su se

evoluirali su

postoji mnogo kopija

i imaju plan

Ranije u "Battlestar Galactica"

?estitam na unapre?enju u kapetana.

?ao mi je ?to nisam bio prisutan.

Hvala, sir.

Kako ti je majka?

Udaje se.U planinama, severno odavde, ima
jedan mali potok.

Voda je tako bistra, kao da gleda? kroz staklo.

Razmi?ljam da izgradim kolibu tamo.

- Ti i Cally ste se posva?ali?
- Nisi nas ?uo?

Mislim da smo mogli da napla?ujemo ulaznice!

Za brak! Za?to bismo ina?e gradili barove?

Jo? nije prekasno da Baltar...prosto i??ezne.

Ne mo?emo tako.

I pored svih svojih zlo?ina, on
je ipak jedan od nas.

I ?ta ?emo sada?

Da?emo mu su?enje...

- Pukovnik Tigh je do?ao da vas vidi, admirale.
- Neka u?e.

Ti si ba? poranio!

Nisam mogao da spavam, pa da
u?inim ne?to korisno.Sre?na godi?njica, Bille!

Dobro je...

Ne znam, proveri ti.

Tata postaje dobar u ovom.

Tati je dosadilo da si uvek ope?e nadlanicu.

Treba da se spremimo, imamo jutarnju smenu.

Mislila sam da ?emo provesti dan s Nickyjem.

I ja sam, dok Laskin i Perry nisu
prijavili da su bolesni.

Dobro je...

Pa si se dobrovoljno javio da ga zameni??
Jedva dobivamo slobodno i ovako.

Cally, zna? da nemamo dovoljno radnika.

Nemamo dovoljno radnika od kada smo do?li ovamo.

Znam samo da radnici u obdani?tu
vi?aju Nickyja ?e??e nego mi.

Pa, dok radnici u obdani?tu ne nau?e
da poprave viper, bi?e ovako.

Hej, maleni, do?i ovamo!

Znam, znam, tek si legao, zar ne?

Do?i. Dr?im te.

Odve??u ga u obdani?te.

Eto ga.

Hej!

Da nisi zaboravio ne?to?

- ?ta imamo na rasporedu?
- Ni?ta seksi.

CO2 isti?e u ambulanti.

Slomljena vodovodna cev u kuhinji.

Sad, kad nam je ve?ina vipera van suvog doka,

?ef ?e pogledati servo motor
u vazdu?noj komori 12

Ho?e? li, molim te...?

Je l' to sve?

Tiho je u floti.

Mo?e? uzeti slobodan dan, sam
?u ovo da sredim.

Dr?a?u se svog rasporeda.

Ovo je samo jo? jedan obi?an dan.

Samo obi?an dan?

Mo?da je trebalo za njega da
se udam, umesto za tebe.

Za to je malo kasno.

Imali smo lepih dana...

Ali jo? vi?e ru?nih.

Ali, ti ipak nastavlja? da me vra?a?.

Samo za ovaj jedan dan.

Iz godine u godinu. Jedino ?to ne razumem za?to?

- Ni ja.
- Izvinite, sir...

- Stavite to na stol, redove...
- Jaffee, sir.

- Trebate li jo? ne?to, admirale?
- To bi bilo sve, Jaffee.

- Bi?e ovo dug dan.
- Kao i uvek.

Dobro jutro, ?efe!

- Je l' Nicky OK?
- Da, super je.

Prvi put da nije plakao kad
sam ga ostavio u obdani?tu.

Pa, Figurski, ho?e? se bar pretvarati
da ne?to radi? danas?

Vra?ija ?etka!

Adami trebaju 2 sekunde da potpi?e nare?enje,
a nama ceo dan da ga izvr?imo.

Tebi uvek treba ceo dan.

Seelix, Cally, za mnom!

Vazdu?na komora 12.

- Seelix, otvori nam vrata.
- OK.

- Ovde je totalni nered!
- Da, Cylonci su ga skroz razneli!

Niko ovde nije dolazio od kad je jedinica
za kontrolu ?tete zapu?ila rupe.

- Seerlix, ?uje? li me tamo?
- Da.

- Pogledaj da pokrene? elektri?ni pogon komore.
- OK.

A da...U, na?la sam ne?iji pro?logodi?nji ru?ak.

- Nije ni zaplakao?
- Cally, rakao sam ti, Nicky je OK.

Da, a svako je mogao da doveze
alatke ovamo, nisam morala ja.

Da, neko je morao. A ti zna? ove
pogonske sisteme bolje od ikog.

?eli? da ti dam specijalni tretman
jer si mi ?ena?

- Kako bi to izgledalo?
- Ba? me briga!

Pona?a? se kao da se ni?ta nije promenilo.

Da su nam ?ivoti kao i pre
odlaska na Novu Capricu.

Ali, jeste druga?ije.
U braku smo.

- Imamo sina. Da, to je samo mala sva?a.

?ta ako su te male sva?e sve
?to nam je preostalo?

Zakleli smo se da ?emo sami
podizati Nickyja, se?a? se?

Da, pa, zakleli smo se oko raznih drugih stvari,
ali Cylonci nisu marili za to.

Dodaj mi ta kle?ta.

?ta, kog vraga...?

Dovraga!

Seelix, ?ta to radi??
Otvori vrata.

Nisam ni?ta uradila.

?efe, o?itavam pad pritiska, tamo, kod vas.

Ni?ta stra?no, ali vi definitivno gubite vazduh.

Nije potrebno mnogo. Kad senzori
za protok vazduha

otkriju dovoljno veliko oticanje, sva unutra?nja
vrata se automatski zatvaraju, zbog sigurnosti.

- Ve? se ose?am sigurno.
- Samo momenat!

Je l' vi to ka?ete da nam je probijen trup?

"Probijen" je malo prejako, ali vazduh
svakako negde oti?e.

Mora da je neka od ovih zakrpa
napukla kad smo u?li.

?im je za?epimo, vrati?emo pritisak
i vrata bi se trebala otvoriti.

I onda mo?emo da na?emo onoga ko
je ovo krpio i nalupamo ga.

Da, najva?nije je da nastavimo da di?emo, zato

na?imo prvo gde curi.

To je to. Ba? ovde, ova.

41.398 pre?ivelih

u potrazi za domom

zvanim Zemlja

B o r b e n a z v e z d a
G A L A C T I C A

Lissen je prvi na stra?i.

Kinsey proverava spisak.

Jaffee mi donosi kafu.

Jo? uvek to radi?? Ve?be pam?enja?

Stvarno misli? da o?ekuju od tebe
da im svima zna? imena?

Nisi se promenila, zar ne?

Jedna o prednosti toga ?to si mrtav.

Valjda.

Sad po?uri, zakasni?e? na sastanak s Laurom.

Mo?da se lo?i na lo?e momke.

Ne bi bila prva.

- Ona je samo predsednica Kolonija.
- O, izvini. Izvini. Naravno.

Kad si stvorio jednog boga kao fasadu za
sebe, za?to ne bi i jednog za nju?

To je samo jo? jedan izgovor da
ostane? na distanci.

- Admirale!
- Gospo?o predsednice.

- Kako ste?
- Vrlo dobro.

Izvinite, znam da je sve ovo
moglo i preko radija,

ali, iskreno, po?injala sam da ?izim na
Kolonijalnom 1 i morala sam da iza?em.

Piloti to nazivaju S.D.

- ?ta je S.D. ?
- "Savladan doga?ajima".

I uvek si dobrodo?la ovde.

Zna? to.

Mo?da ne?e? tako misliti kad vidi?
?ta je Tory stavila na raspored.

Opet Baltar.

Zar ne mo?emo da ga prosto vratimo Cyloncima?

I meni se svi?a ta ideja. Na?alost...

Od ono malo ?to sam saznala od Caprice 6,
mislim da ga ni oni ne ?ele.

- Zna?i, nemam izbora.
- Fino.

- Onda mu sudimo i zavr?imo s tim.
- Moramo mu suditi, ali po kojem zakonu?

Kapri?kom, pikonskom, tauronskom?

Ho?emo li mu dati i porotu? Osnovati tribunal?

Nemamo ni?ta ?to i pribli?no li?i
na opremljenu pravnu biblioteku,

a ni ova flota ba? ne vrvi od
pravni?kih talenata.

Uve??e? i advokate u ovo?
Razvla?i?e te mesecima.

- Zar nije tvoj otac bio advokat na Caprici?
- Jeste.

- A rekao sam ti da se nismo ba? slagali.
- U redu, dobro.

Spremna sam da osnujem organizacioni
komitet, ali iskreno,

poku?ati naterati gomilu pravnika da sara?uju

je kao mu?iti ma?ke, pa

moram da odredim predsedavaju?eg
ovom komitetu,

nekog ko ume da donosi te?ke odluke i koga
ostali pravnici ne?e zavesti i zbuniti.

- Ima? nekog na umu?
- Zapravo, i imam.

Mislila sam na Leeja.

Kakav deda, takav i unuk, mo?da.
?ta ti misli??

Mislim da je sposoban za to, ali on nikad
nije pokazivao interes za pravo.

Znam, ali, vidi ovo: mo?emo da uzmemo
pravnike da se bave pravom,

ali nam trebaju i ljudi koji zaista
znaju razliku izme?u dobra i zla.

A to je Lee.

- Razgovara?u s njim.
- Dobro.

Tako?e, admirale, pitam se da li bih
mogla da ostanem na brodu danas?

Naravno. Kako da ne.

Te?ko mi je ovo da ka?em, ali
nameravam da odem u teretanu.

Spremi se.

Kad je naj?istija, smrdi kao cipela.

Pogledaj imamo li jo? jednu zakrpu,
ho?u da osiguram ovu.

Hajde, Cally, ?to pre uradimo ovo,
pre izlazimo odavde.

?ula sam te i prvi put.

Admirale.

Sve si bolji i bolji u ignorisanju svega toga.

Ta iznenadna ti?ina, kratki
pogledi "ispod oka"...

To ti se nekad ba? svi?alo.

Ne se?am se da sam ikad mogao da tebe zapla?im.

Ta?no. Ali, ja sam te poznavala mnogo pre
nego ?to si postao admiral.

Pre, kad si bio samo Bill.

Suprug kojeg nikad nema. Otac koji je oti?ao.

Samo Bill.

Ko je Bill Adama, uop?te?

To je jo? uvek dobro pitanje.

Pitam se da li ?u ikad dobiti odgovor.

49 dana bez Cylonaca.

Mo?da smo kona?no zapla?ili te tostere.

O, da , Narcho, tvoje bu?avo pilotiranje
im je uteralo strah u kosti.

?ta ima, ortak?

- ?ta ti je?
- Izvini.

Imam neki ?udan osip.

Stvarno? Je l' bila vredna toga, dru?e?

Pa?nja!

Voljno.

Pre nego ?to po?nem, ?elim jedno dizanje ruku.

Koliko vas tupoglavaca ume da broji?

Jer ?ujem da se frljate nekim brojkama ovde.

47, onda 48, sad 49 dana od poslednjeg
kontakta s neprijateljem.

Znam da vam je bilo kakva slo?enija
matematika verovatno neshvatljiva,

zato ?u vam ovo objasniti na
veoma jednostavan na?in.

"Jedan" je jedini broj koji
treba da zapamtite.

Jer je potrebno da samo 1 pilot
postane neoprezan,

jedan ECO da propusti Dradis kontakt,

i odjednom - Cylonci su nam za vratom.

Tada ljudi po?nu da umiru.

On je na nas oboje.

Ponosan, tvrdoglav i gnevan.

Ali, postaje odli?an u poslu, posebno
u poslednjih par meseci.

Nemoj meni to da govori?.

Reci njemu.

- On zna.
- ?ta zna?

Da ?e mu admiral dati dobru ocenu?

Ili da ga otac voli?

Nemoj mi re?i da se admiralska
fasada odnosi i na Leeja.

Formacijsko letenje.

Bo?no pucanje. Taktika.

Ve?banje dok svako od vas ne bude bar dobar.

"Crvena" i "plava" sekcija idu prve,
"?uta" i "zelena" ih slede.

Pole?emo za 10 minuta. Voljno!

Starbuck, ako ima? neki problem,
ne ?elim da znam.

Moj jedini problem je ?to ovo nisi
propovedao pre nedelju dana.

Samo, mogao bi da obogati? repertoar.

Stari koristi tu "jedna fatalna gre?ka"
liniju od kad smo do?li ovamo.

Pa, ako ?e? ve? da krade? kradi od najboljih.

Sir.

Bio si dosta o?tar prema njima, danas.

Pa, jedan ?ut u tur je vredan hiljadu re?i.

Bogovi znaju da se se ti moga na?utirao.

- Je l' sve u redu?
- Ovo je jedno od "onih" jutara.

Predsednica ?eli da Baltarovo su?enje
obavi brzo i efikasno.

Tra?i nekoga da sprovede predprocesne radnje.

Nekog ko ?e da konstitui?e pravni okvir.

?eli da taj posao dodelim tebi.

?ali? se?

- Zainteresovan?
- Vi?e sam iznena?en...

Jesi li je pitao za?to ?eli mene?

Potreban joj je neko kome mo?e verovati.

Ti svakako odgovara? tom opisu.

Se?am se, kad si bio mla?i.
Posetio si dedinu ku?u.

Bio si fasciniran njegovim papirima
i pravnim knjigama.

A ja mislio da sam ja lukav, u?unjavaju?i
se u njegovu kancelariju.

Sad su to sve pusti snovi. Ali sam
ipak nakratko razmi?ljao o pravu.

Kao i o bar jo? 10-ak karijera pre
nego ?to sam se pridru?io Vojsci.

Nisam to znao.

Sad bi trebalo da slo?im jedno od
mojih "ljut sam na tatu" lica.

Svejedno, to je nemogu?e. ?ak i
da ?elim da pomognem, nema ?anse.

CAG-ove du?nosti su celodnevne,
?ak i kad nema posla.

Da, predpostavljao sam.

Majore, ?ekamo vas.

Izvini.

Pa, mora?e da poslu?i.

Seelix, proveri pritisak. Ako ta zakrpa izdr?i,

izjedna?i?emo pritiske kroz par minuta.
Vrata ?e se otvoriti.

- Dovraga!
- O, bogovi!

- Kako su?
- Jo? su ?ivi.

Ovo je uzbuna 3. stepena! Proboj
trupa na palubi 14!

?efe!

Admirale...

Izgleda da sam pretvorio ovo u totalni krah!

U?inili biste nam vra?ku uslugu
kad biste nam otvorili ta vrata!

Moramo da ih izbavimo odatle.

Kre?ite se, kre?ite se.

Vazdu?na komora je dizajnirana da se sama
zatvori ako do?e do iznenadnog pada pritiska.

- ?im se...
- Poznajem taj sistem!

Imamo rezervne sisteme!
Imamo sigurnosna re?enja.

Ru?no premo??ivanje ne radi.

Nema na?ina da otvorimo ta unutra?nja vrata.

Mora da su pretrpela te?ko o?te?enje
pri odlasku s Nove Caprice.

Ceo brod nam je izlupan. Treba?e nam
6 nedelja u suvom doku

samo da ispravimo ulubljenja, o popravci
trupa da i ne govorim.

- Koliko vremena im je preostalo?
- S pukotinom te veli?ine,

nesta?e im vazduha kroz pola sata, mo?da i pre.

To su oja?ana vrata.

Trebalo bi nam bar sat vremena da ih prore?emo.

Za?to ne postavimo eksploziv u
posmatra?ku kabinu?

Raznesemo staklo i izvu?emo ih napolje.

Ne, staklo je dovoljno jako da podnese
tilijumsku eksploziju.

Sve ?to je dovoljno jako da raznese staklo,

razne?e i Tyrola i Cally istovremeno.

Potreban mi je plan za spa?avanje!

Ne izgovori.

Sedam sekundi.

I jo? 10 da vratimo pritisak, po?to ?emo
to raditi u otvorenom svemiru.

To je malo nategnuto.

Ovo je mo?da glupo pitanje, ali...

Je l' iko ikad poku?ao spa?avanje sli?no ovom?

Niko nikad nije bio lud toliko.

Nije ni bitno. Nemamo vremena.
Spremite se za lansiranje.

- Ostalo nam je jo? samo 18 minuta.
- OK, idemo. Polazak!

Galene!

Vrata su i dalje zaglavljena, ?efe.

Premo??avanje i dalje ne reaguje.

Izgleda kao da nam ponestaje opcija.

Izvu?i ?u vas napolje kroz prednja vrata.

Stavi?ete brod ispred, i napraviti
nekakav pristani?ni prsten?

Osta?ete bez vazduha za nekoliko minuta.

Nema vremena za to.

Sir, ako govorite o izlasku u svemir,
nemamo odela za to.

Nemamo izbora.

Athena ?e postaviti svoj raptor ispred
vazdu?ne komeore i otvori?e vrata.

Mi ?emo razneti ?arke na vratima
i kad se otvore,

mora?ete da sko?ite kroz njih.

Sad me slu?ajte, oboje!

Mo?ete vi to!

Ljudiima je uspevalo da pre?ive ceo minut

u svemiru bez odela.

Admirale, ne znam...

Pri?a?emo kasnije.

Spremite se.

Athena, Galactica. Ima? prvenstvo prolaza.

Sav ostali saobra?aj je preusmeren.

?ekajte!

- ?ta ?e biti s Nickyjem?
- Admiral je u pravu.

Moramo se pripremiti.

Moramo da sklonimo sve odavde do vrata.

Galene...

Svi znamo ?ta bude s decom u floti
kad ostanu bez roditelja.

Apollo i Dee.

Oni ?e brinuti o njemu.

Ne.

Ne piloti!

Ne sme da prolazi kroz sve ovo dva puta.

Sir?

Ima jedna porodica civila.

Majka se zove Susan Deckler.

Ima malu devoj?icu.

Ako nam se i?ta dogodi...

Vide?u za to.

Bio sam sebi?an.

?eleo sam da bude? sa mnom.

Kao u stara vremena.

Nisam mislio na Nicka.

?ao mi je.

Admiral ?e nas izbaviti odavde, OK?

Ti ?e? se brinuti o Nickyju.

Vi?e od nekoliko sekundi tamo, napolju

i ima?emo ozbiljnu izlo?enost.

Dekompresijska bolest. U najmanju
ruku hipotermija.

Mogli bi se nasmrt smrznuti.

Pobrini se da Cottle ima spremnu
hiperbari?nu komoru.

?ao mi je.

Galactica, Apollo. Dovodim raptor na poziciju,

naspram komore 12.

Stavite maske.

OK, slu?ajte.

Nemamo vremena da se sklonimo dok
vrata ne budu raznesena,

pa ?emo verovatno iskusiti turbulencije
od preostalog kiseonika

mo?da i poneki pogodak od ?rapnela. Athena.

Mora?e? da bude? spremna da kompenzuje? to.

Spremna sam, majore.

Zadr?a?emo polo?aj dok ?ef i Cally
ne budu na sigurnom.

Hajde da obavimo to.

Galactica, Apollo. Raptor je otvoren.

?ekamo.

- Spremni da izvr?imo.
- ?efe, Cally.

Raptor je na polo?aju. Moramo da po?nemo sad.

Spremite se da raznesete vrata.
Na moj znak.

OK.

Bez obzira na sve...Dr?i se za mene.

I ne pu?taj.

OK?

Tri...

Dva...

Jedan...

Sad!

Vau, pazi! Pomeri udesno!

Na polo?aju sam!

- Ispravi nos. Ispravi ga!
- Evo ga!

Dr?i ga tako.

Galactica, Apollo.

Paptor osiguran i pod pritiskom.
U gadnom su stanju.

Moramo ih odvesti u ambulantu odmah.

U?i!

Ima li novosti o ?efu i Cally?

?ivi su. Ali, doktor Cottle i dalje
procenjuje njihovo stanje.

Pa, ho?e? li mi re?i ?ta se to de?ava s tobom?

To je ovaj dan...

Bogovi, tvoja godi?njica braka!

Skroz sam na to zaboraviuo.

Verovatno izgleda blesavo.

Posebno s obzirom kako se sve zavr?ilo, ali...

ipak.

Jo? uvek mi ne?to zna?i.

Nikad nismo pri?ali o tome.

O razvodu.

Tvojoj majci.

Bilo je to ru?no vreme za sve nas.

Majka je dala tebi

i tvom bratu dom.

Stabilnost.

Tata, znam da ?eli? da veruje? u to, ali...

Zna? ?ta? Zaboravi!

Davno je to bilo.

Ako ima? ne?to da ka?e?, sine, reci to.

Pa, tata, imali smo 4 zida.

Ali, stabilnost?

Zaboga, pa zna? kakva je mama bila.

Mislim, njene promene raspolo?enja.

- Zbog toga si je ostavio.
- Imali smo problema, ali...

bilo joj je jako stalo do tebe i tvog brata.

To se promenilo kada si ti oti?ao.

Mislim, bilo je prilika kada
je gubila kontrolu.

Ne slu?aj ga, Bille!

Onda bi poku?ala da se izvini.

Obe?ala bi da ?e ubudu?e biti bolje.

Ali, onda bi samo po?ela da pije,

i sve njene dobre namere bi
izletele kroz prozor!

Je li to istina?

Ne mogu da verujem da me to uop?te pita?!

Dovraga!

Je li istina?

A onda su jednog dana ?ak i
izvinjenja prestala.

Dosta je!

Ti si me napustio!

Ti si me napustio!

Sjajni komandant!

Koji je mogao da vodi sve svoje ljude u bitku,

ali koji nije umeo da na?e na?in
da ?ivi s vlastitom porodicom.

Nigde se nismo zadr?ali du?e od 6 meseci.

Samo smo te sledili unaokolo od
jedne baze do druge.

?ekaju?i da do?e? ku?i.

Ali tebe nije bilo ni za koga od nas.

Uvek si radio ono ?to je bilo
najlak?e za Velikog Adamu!

Bila si im potrebna!

To su bila na?a deca.

Bio im je potreban otac.

Kroz svu svoju slavnu karijeru

ponosio si se time ?to si bio vo?a,

osu?uju?i ljude.

Uvek donose?i te?ke odluke.

Al' kad je trebalo da donese?
nave?u odluku u svom ?ivotu,

O, Bille, uprskao si je!

Bili smo pogre?ni jedno za drugo od prvog dana,

ali ti to prosto nisi mogao da prihvati?.

U tome je stvar. Zato nastavlja?
da me se prise?a?.

Jer da si priznao

tu gre?ku,

to bi dovelo u pitanje

sve tvoje ostale odluke.

Ipak ti je bila majka, Lee.

Ja sam je voleo.

Verujem ti.

Samo ne mislim da je ona ikad tebe volela.

On je tamo.

Svratila sam u obdani?te.

Neko je ?eleo da te vidi.

- Ko je ono?
- Hej, mali?a.

Kako je ona?

Dr Cottle ka?e da ?e biti dobro,

ali pro?i ?e neko vreme dok ne bude sasvim OK.

Pa?ljivo.

Da?

Da, dobro sam.

Znam, znam.

Do?i.

Tako.

Do?i kod tate.

Mali ?ove?e.

Ho?e? da vidi? mamu? Da vidi? mamu?

Idemo da vidimo mamu. Idemo.

Tamo je, da.

Cally.

Cally,

du?o.

Pogledaj ko je ovde.

Vidi ko je ovde.

Seelix.

Bez obzira na sve i ne znam kako,

uspe?emo da na?emo...

na?emo balans, ti i ja.

Mi ?emo se brinuti o Nicku,

OK?

Volim te.

Vidi, ovo je mamina ruka.

Tako.

Kako si?

Dobro.

- Pa, ?ta je ovo?
- Bilo je tu kad sam u?la.

Od tvog oca je.

Je l' kuca?

Ostavio ti je poruku.

"Kapri?ko krivi?no pravo"

Ovo su pravne knjige mog dede.

Tvoj tata ih je sigurno dr?ao
u skladi?tu sve ovo vreme.

Za?to ti ih sada daje?

"Za dan kada ?emo svi imati vremena."

Drago mi je da si svratio. Imam ne?to za tebe.

Ovo mi je dao jedan kolonista,
dole, na Novoj Caprici.

I ja sam je zaboravila, i Tory ju
je na?la na gomili stare ode?e.

"Krv ?e pote?i u pono?"

Neka te naslov ne zavara. To je
dosta dobra misterija.

Mislim da ?e ti se svideti.

I ne dajem ti je na zajam.
To je poklon.

Jesi ikad razmi?ljala o pro?lim
vremenima, na Novoj Caprici?

Trudim se da se se?am dobrih vremena, da, jesam.

Jedan trenutak mi je

posebno ostao u pam?enju.

Nosila si onu svoju veoma
svetlu crvenu haljinu.

Rekla si da ?eli? da sagradi? kolibu.

Na Baltarovoj ceremoniji polaganja temelja.

Bila sam malo luckasta te no?i.

Jesi se ikad zapitala ?ta bi se desilo
da se Cylonci nisu vratili?

S obzirom na Baltara i teren, mislim
da ne bi bilo ni?ta od tog.

A ti? Misli? da bi ostao na Galactici,

ili bi se skrasio negde.

Prili?no hipoteti?ko pitanje, zar ne?

Jeste. Sve dok ne prestane da bude.

Jesam li ja to rekla?

Isplati se samo te videti da se tako smeje?.

Ve? toliko dugo ratujemo da ponekad
zaboravimo za ?ta se borimo...

Da bi mogli podizati decu u miru.

U?ivati u ne?ijem dru?tvu.

?iveti ?ivot kao ljudi, ponovo.

Kao te no?i na Novoj Caprici.
O tome mi stvarno

pri?amo ovde, zar ne?

O tome...

i nekim drugim vremenima.

Pa, da se Cylonci nisu vratili?

Ali, jesu.

Mi imamo odre?ene odgovornosti.

Da, zaista imamo. I...

Vrati?u se za par dana, i ako ?eli?, mo?emo...

jo? malo popri?amo o onoj no?i.

Bille?

Odgovor je "da".

Sigurno bih sagradila tu kolibu.

Hajde!

Skloni je, kao i posle svake godi?njice.

I obe?aj mi da je vi?e ne?e? vaditi.

Bilo bi mi lak?e da te mrzim.

Ali, to bi bila la?, Carollane.

A toga smo imali dovoljno u na?im ?ivotima.

Imali smo ne?to, zar ne?

Da.

Imali smo ne?to.

Vidimo se slede?e godine.

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin