Battlestar Galactica (2004–2009): Season 2, Episode 8 - Final Cut - full transcript

D'Anna Biers, a nosy journalist from the Fleet News Service, is preparing an item on the Gideon incident, complaining that no marines or officers were charged for shooting the civilians. Suddenly she's asked by commander Adama and president Roslin to follow daily life on Galactica. She's given full access and is not required to create a positive story. D'Anna agrees with the offer. While some of the crew like Lee Adama dislike what she's doing, Dr. Baltar tries desperately to draw her attention. Biers is more interested in the Gideon story, especially after Tigh is getting a death threat. Meanwhile the air group is still having a shortage of pilots, forcing them to be on duty for 15 hours continuously. Louanne Katraine, one of the pilots, seems to be unable to cope with the stress.

Cylon-ce su napravili ljudi

evoluirali su

pobunili su se

postoji mnogo kopija

i imaju plan.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Kapetan rafinerije jos uvek ne sara?uje.
I sad jo? sedam drugih brodova-kontejnera

odbijaju da daju sirovine.

Do?avola s tim. Posla?u marince...

Reci im da odu tamo i donesu zalihe.

Ljudi, maknite se! Ostanite dalje, u redu?Trebaju nam samo ove zalihe!
Maknite ih dalje, dr?ite ih dalje!

Prestani pucati! Prestani pucati!

Doktor! Treba nam doktor ovamo!

Masa je bila van kontrole.

Neko je pucao...ne znam ko je to bio.

Onda je izbio pakao. Bio je incident

?ta ?elite od mene, Halo? Ona je Cylon-ac.

Ne?u dati da je ubijete!

Ok? Ona nosi moje dete.

U redu sam, stvarno.

Yeah.

Ne?u da se na?a beba rodi u ovoj ?eliji.

Ljudi, maknite se! Ostanite dalje, u redu?

Trebaju nam samo ove zalihe!
Maknite ih dalje, dr?ite ih dalje!Prestani pucati! Prestani pucati!

Doktor! Treba nam doktor ovamo!

Tata! Tata?

O, Bogovi! O, Bogovi!

Ovo je nedavno otkrivena snimka
doga?aja poznatog kao

"Gideonski masakr", i pokaziva da su marinci
sa Galactice pucali ne biraju?i mete

po gomili nenaoru?anih civila.

4 mrtva, 12 ranjenih.

No ipak, do danas nije podneta
ni jedna prijava protiv...

ijednog marinca uklju?enog u doga?aj,
ni protiv njihovog komandanta.

Izvje?tavala vas je D'Anna Biers.

Ovo ?e razotkriti celu stvar.

Trebat ?e nam neka stara snimka marinaca.

Montirat ?emo je sa izjavama o?evidaca.

Nemate prava upadati ovde tako.

Gospo?o, morate po?i sa nama.

Jesam li uhap?ena?

Ne, gospo?o.

A ako odbijem po?i?

Predsedni?ki brod "Kolonijalni 1"

Dobar dan, gospo?ice Biers.

Lepo vas je videti.
Dobrodo?li na Kolonijalni 1.

Gospo?o predsednice, ?ast mi je.

Zapovjedni?e Adama.

Kako ste do?li do trake?

Dobila sam od anonimnog patriote.

I, je li ovo obi?no dru?enje, ili
smo na pomolu novog dr?avnog udara?

Sme?no.

Samo da probijem led.

Vjerujem da sam ovde jer niste presretni..

mojom pri?om o Gideonskom amsakru?

To ?to se dogodilo na Gideonu je tragedija.

A ne masakr.

Ali traka pokazuje va?e ljude koji
pucaju po nenaoru?anim civilima.

Moji marinci imaju druga?iju pri?u.

Meni je nisu rekli.

Podnela sam 12ak zahteva za
intervjue, i svi su odbijeni.

To ?e se promeniti.

Ve? mesecima poku?avate
napraviti pri?u o Galacitici.

Komandant Adama je pristao da
vam da neograni?eni pristup...

svojoj posadi i brodu.

Tako je. Neograni?eni pristup.

Pristup vam ne?e kupiti reklamu.

Ne tra?imo je.

Gospo?ice Biers, ova va?a traka...

je dodala iskru ve? umiru?oj vatri.

Ljudi su ljuti i ne vjeruju vojsci.

Pa, imaju dobar razlog.

Ponekad imaju dobar razlog.

No ja ?elim pokazati ljudima kakav
je stvarni ?ivot na Galactici.

?elim da dobiju sliku pravih
ljudi, posade i ?asnika

koji nas ?tite od Cylon-aca,

i ?uvaju na?u slobodu, svakodnevno.

Mo?da vam se ne svidi ono ?to snimimo.

A za?to nam se ne bi svidelo?

Sve ?to ?elimo je balansirana
pri?a, bez predrasuda.

Poka?ite im kakvi su ljudi sa Galactice.

To je to?

To je to.

I morate to napraviti odmah,
dok ne nastane ve?a ?teta.

CAG bi trebao uvesti reda.

Pola na?ih opskrbnih letova kasni.

Borbena, Dualla.

Pukovni?e, va?a ?ena. Ne?to nije u redu.

Pukovni?e.

Ellen, jesi dobro?

Saul. Bogovi!

Prestravljena sam.

"Iz mraka, mora? pasti"

?to to zna?i?

47.858 pre?ivjelih

u potrazi za domom

zvanim Zemlja

B o r b e n a z v e z d a
G A L A C T I C A

Racetrack.

Gde si na?la ovo?

Oprostite, gdine, ostali su
nakon prevoza civila.

Htela sam ih baciti.

Ne.

Stavi ih na sigurno. Sa?uvaj ih.

Da, gdine.

Snimate ovo?

Snimamo jo? od Kolonijalnog 1.

Predsednica je rekla neograni?eni pristup.

Imat ?ete ga.

No budete li snimali i?ta
?to ugro?ava sigurnost broda

bit ?e izrezano.

Taj ?um ?to ?ujete je zvuk
jedinice za cirkulaciju vazduha.

Imamo oko 12 skuplja?a CO2 na Galactici.

Svi rade 24 sata dnevno.

Bell, snimi to izbliza.

Evo idem.

Upravo zavr?avamo 15 satnu smenu.

Pa, bolje se priviknite na to.

Nedostajat ?e nam pilota sve
dok ostatak flote...

ne izvu?e ?tap iz svog debelog dupeta.

Jo? otpada iz doba Tighova trenutka slave?

?uola si o pretnjama smr?u?

Nije se moglo dogoditi boljem ?ovjeku.

Ne mogu vjerovati da nas jo? nisu ispitali.

O, ti si na vrhu liste.

Ali nemaj brige, rekao sam Tighu da
ne bi prepoznala Capriciansku poeziju..

ni da ti je ugravirana na ?ljemu.

"Iz mraka, mora? pasti...

proma?en i slab, natrag u mrak"

Kataris.

I ne jedna od boljih.

Mogu li ponovo biti osumnji?ena? Molim te?

Brodska kuhinja je slede?a na redu.

Na?a skladi?ta povr?a i
konzervirane hrane su od titanija..

da bi osigurali maksimalnu svje?inu.

Nismo do?li ovde raditi
intervju sa dana?njom juhom.

O, ne!

Gospo?o?

Sti?u Tweedledum and Tweedledee.

?ujte, ljudi spavaju.

U redu, bit ?emo tihi.

- Oprosti.
- Ne ljuti se, Palladino.

Hej, je li to radi? Snimate
li? Alo mama! Nedostaje? mi!

Ovo je za moje drugare na teretnjaku 212.

Da! ovo je za vas.

Kat!

Kat, ?eli? li mi re?i kog ?avola radi??

Samo pozdravljam neke prijatelje
u floti, gospodine.

U redu.

Zna?i usta su ti dupe.

Otprilike.

Hajde, obucite se.

-Da, gospodine.
-Costanza, gubi se odavde.

Ovo je posleddnji put da ste u?li u
prostorije starijih ?asnika. Nestanite.

Zna?i, vi ste novinarka koju smo o?ekivali.

Niste se trebali doterati za mene.

D'anna Biers, Flotina izvje?tajna agencija.

Kapetan Lee Adama, CAG, komandir
leta?ke grupe. To se izgovara CAG.

I predla?em vam da ?to pre na?ete izlaz.

A to se izgovara ASAP.

Mislim da smo videli sve ?to smo trebali.

?ija je to briljantna ideja bila?

Kako je va?a porodica reagovala?

Otac je poludio kad sam se prijavila.

Smatrao je vojsku mestom
za bezveznjakovi?e.

Skladi?tem emocionalnih invalida
i patriotskih budala.

Ali ste se svejedno prijavili.

Pretpostavljam da sam htela
vjerovati u ne?to.

Misli?m da ?e time dobiti vi?e memorije?

Da, izgleda prili?no jednostavno.

Mo?da samo osnovno pode?avanje.

To je prili?no dobar komad.

Da, pomalo star...

?to se kog ?avola doga?a?

Ne znam,

Ne znam. Ja sam potpredsednik.

Mene bi trebala intervjuirati, zar ne?

Naravno da bi trebala. Sama tvoja
titula zahteva po?tovanje.

Naravno da zahteva. To
je retka prednost ovde.

Htedoh re?i, ja sam Potpredsednik.

Ne?u moliti, da zna?.

Gle, Gaiuse, mo?da bi trebao moliti.

Mora? napraviti sve da za?titi? na?e dete.

Politika ti nije ja?a strana.

Ali slu?i svrsi, u ovom trenu.

Vjeruj mi.

Ova nam mo?e pomo?i.

Gospodine potpredsedni?e?

Dobar dan.

Zdravo, ja sam D'Anna Biers,
Flotina izvje?tajna agencija.

O, vi ste novinarka.

U pravu ste. Komandant Adama
je rekao da bi nam se mogli

pridru?iti neki novinari.

Pretpostavljam da ste...

zauzeti i da radite mnoge intervjue.

Pa, volela bih razgovarati sa vama.

Ako imate tren, mo?emo i sada.

Ne, ne. Bojim se da ne. Ja sam...

vrlo zauzet.

Vrlo, vrlo zauzet sada, zatrpan poslom.

Ali mo?ete dogovoriti sa mojim pomo?nikom...

mo?da ne?em vremena za vas sutra.

Ni?ta ne obe?avem.

Ali mo?da uspem...

Sutra vam dati intervju...ako to ?elite.

- Dobro.
- Da, dobro. Pa, vi samo...

nastavite dalje.

?udnog li ?oveka.

Kapetane Adama, jedva vas prepoznah obu?enog.

Gle, siguran sam da vam se ?inila dobra ideja...

upasti u pilotske prostrije. Ali....

to podru?je je zatvoreno zbog dobrog razloga.
To je jedino mesto gde moji ljudi

se mogu odmoriti i biti svoji.

Zvu?ite kao da mislite da pilotima
trebaju dodatne povlastice.

Ustvari, i mislim tako.

Poput svih,

i moji piloti su izgubili porodice....

prijatelje...

svakoga za koga im je bilo stalo.

I povrh toga, od nijh se o?ekuje
da rizikuju ?ivot

svaki dan

za flotu koja ih radije optu?uje

nego hvali.

Ne tra?e samilost, ali zaslu?uju po?tovanje.

Bogovi, ?efe, ve? smo ga dvaput pregledali.

Jesmo, i ne?to i dalje ne zvu?i dobro.

?to?

Ne?to ne zvu?i dobro.

Po?urite.

O, bogovi!

To je sjajno. To je fantasti?no.

Znao sam.

Kako sam to propustio?

Ne bi propustili da
tvoji mehani?ari vi?e radie

a manje dangube okolo.

Ovaj mehani?ar ti je spasio dupe.

Mo?e? li malo glasnije, ?efe?

Nisu te snimili.

Ko ?i?a kameru. Zna? ?ta?

Prekini! Prekini!

?efe, popravi brod.

- Aha, popravi brod.
-Hej!

?to? ?to?

Hej. Dosta je bilo!

?efe, popravi joj brod.

Ti, nestani odavde.

Mi?i tu kameru od mene.

Pljuje po meni celu sedmicu.

?to se kog ?avola doga?a?

Mi?em je iz smene dok se ne
oporavi. Ho?u re?i...

Ne mo?e?. Trebaju mi piloti.

A uz to, da maknem svakoga
tko je otka?io zbog Chif-a...

na kraju bi kuhari leteli.

Gad.

Jesi li sve snimio?

- Sretan?
- Hajde.

Hajde, kreni dalje.

Nikad nismo bili trenirani za nadzor gomile.

Prva zapoved, kad si pod napadom, je

brani sebe i svoj odred.

Ali ovo su bili civili.

Imam 10 kop?i koje ka?u da su nas napali.

Istina je, to je bila komandna gra?ka...

od trena kad nas je Tigh poslao na taj brod.

Ni ne ?udi me ?to netko poku?ava

ubiti tog pijanog ku?kinog sina.

Stani vojni?e. Bri?i to.

Pukovniku Tighu se preti?

Ne, ovaj intervju je gotov. Gasi kameru.

- Zapovjedni?e...
- Pazite se.

OK. Do?i.

Situacija?

Flota je mirna, neprijatelja nema ve? danima.

Nikakvih Cylon-aca na vidiku.

Imaju ljudi svoj posao, ba? kao i mi na?.

Jesi li ?uo o sastanku na Cloud Nine?

Predstavnici svih brodova dolaze na

veliko zasedanje. Da, ?uo sam.

Pozvali su i nas.

Ti ?e? nas predstavljati.

To ti smeta?

Ne, Ne, samo reci.

Trenutno nisam
najpopularniji lik u floti.

Onda ?e biti dobro da

tvoji kriti?ari vide da ih se ne boji?.

To misli??

Da se sakrivam?

Bille, ?to se doga?a?

Predugo si u ovome da se brine?
o skrivenim motivima.

Ide? jer se ne boji?,

i ljudi to trebaju videti.

Plus, dat ?e? ljudima ?ansu
da izvjetre svoje ose?aje

umesto da ih potiskivaju.

I na kraju..

mislim da ti treba malo odmora.

Stoga ovo smatraj obveznim odmorom.

Otplivaj malo. Naspavaj se.

Gospodine.

I...

kloni se pi?a.

3.

To je 3. Zaklju?ana je.

Sretno, pukovni?e. Zabavite se na Oblaku 9.

Mo?e? se kladit'.

Po?injem sa pripremom za uzlet.

?to se doga?a?

Prekini poletanje! Svi vani, odmah!

Nazad! Svi nazad!

Vatrogasce! Dovedite vatrogasce!

?to se doga?a?

Glavni dovod je uni?ten.

Izgleda kao da ga je
netko razbio ?eki?em.

Da je pukao u letu, sav bi vazduh
iza?ao u svemir.

Netko te htio ubiti, Saule.

To dolazi sa ?inom.

Zbog prolletog Gideonskog incidenta.

Ellen, ne znamo to.

Naravno da znamo.

D'Anna Biers je ostavila 2 poruke.

Daje ti ?ansu da ispri?a? svoju verziju pri?e.

Ne moram se opravdavati...

pogotovo ne njoj.

Roslin-ka ?eli zadovoljiti flotu

i vratiti velikog Billa Adamu
nazad na tron.

Najbr?i na?in za to je da tebe obesi.

?to misli? za?to te Adama poslao na Oblak 9?

Gideon se dogodio dok sam ja zapovedao.

Jest.

Ali nisi ti naredio kretenima da pucaju.

To je ba? sli?no tebi, Saule.

Uvek ponosni vojnik.

Preuzima? krivnju jer je to ?asno.

Kad ?e? shvatiti...

da smo sami?

Je li vas strah kada kre?ete u borbu?

Prva stvar koju vam ka?u
je da se smatrate mrtvim.

To zvu?i zastra?uju?e.

Pa, mo?da.

Ali mrtvaci se ne upla?e ili
blokiraju pod paljbom.

Ja, ja se samo bojim da je
pakao usamljeno mesto.

I nameravam ga napuniti svakim
tosterom na kojeg nai?em.

?to vam je bilo najte?e?

Poku?avaju vam isklju?iti
ljudski dio jer...

je on taj koji te ubije. Ali...

kad si na boji?tu, to nije tako lako.

Ni?ta nije lako.

Imate 5 minuta.

Sharon? Ja sam.

Sharon!

Daj mi svoju lampu.

O ?emu pri?a??

Daj mi lampu! Ne?to nije u redu!

O bogovi. Zovi dr Cottlea.

Odmah!

Poma?e li vam to u borbi sa stresom?

Ba? i ne.

Gledajte...

sve ?to sam ikada ?elio je
biti ?asnik na bojnoj zvezdi.

Vje?bao sam celi ?ivot..

trenirao ja?e od ikoga u
mojoj jedinici. U su?tini...

celi ?ivot mi je stao dok
niasm dobio mesto na Galactici.

A onda su Cylon-ci udarili. I...

sad shva?am da samo ovo poznam.

Tehni?ki priru?nici, zapovesti, taktika.

Ne ka?em da sam nesre?an.

Samo se pitam postoji li ?to vi?e.

I ?to ste otkrili?

Mrzim cigarete.

Ambrozija je dobra sa sirom.

I...

ako popije? dovoljno ambrozije...

bol ne boli vi?e toliko.

Evo nas. Napravit ?emo ovo ?to bezbolnije.

Pi?e?

Je li ovo intervju ili koktel parti?

?alite se? Ovako ?emo to u?initi bezbolnim.

Samo budite prirodni, i to je to.

Molim vas.

Nazdravlje, pukovni?e.

Nazdravlje.

Pre nego ?to po?nemo...

?ula sam brojne glasine o...

...prijetnjama smr?u koje primate.
Je li to istina?

Ovo je vojni brod. Mi imamo
glasine za svaku priliku.

Je li vam bilo te?ko preuzeti
prijateljevo zapovjedni?tvo...

nakon ?to je bio upucan?

Nisam preuzeo ni?ta.

Zapovjedni?tvo je palo na mene,
i ja sam obavio svoju du?nost.

Ali vi ste bili komandant Galactice
vi?e od nedelju dana.

I za to vreme poduzeli ste
vi?e kontroverznih akcija.

Govorite o Gideonu.

Donio sam vojnu odluku.

U istim uvjetima, donio bih je opet.

Zna?i, ne ?alite za ni?im?

Poku?avate mi smestiti.

Pukovni?e, za?to nije bilo
slu?bene istrage...

o Gideonskom masakru?

- Molim vas , pukovni?e..
- Skloni mi se s o?iju!

Jesi li snimio sve?

Jesam.

Netko je gadan kad popije.

Divno.

Trebala bih sparing partnera.

?ao mi je..

Nisam ponela rukavice.

?teta.

Kapetan Adama je rekao da vas
pitam o novim pilotima.

Kapetan Adama voli da me izlu?uje.

?to tra?ite kod regruta?

Koordinaciju.

Dobre reflekse.

Potpunu posve?enost.

I najvi?e od svega...

ludost da me prati u borbu.

Pukovni?e, ?to mislite za?to
nije bilo slu?bene istrage o...

Gideonskom masakru?

- Molim vas, pukovni?e...
- Be?ite od mene!

Htio bih se izviniti zbog pona?anja
pukovnika Tigha.

Izgleda sa su se mnogi izvinjavali
zbog njega...

tokom godina, zapovjedni?e.

Budite iskreni sa mnom.

Za?to pukovnik Tigh nije bio
optu?en za Gideonski incident?

Mi smo u ratu...

protiv neprijatelja...

koji je nadmo?an.

Ne?u ?rtvovati ljude na oltar javanog besa.

4 civila su mrtva...

a Tigh i oni koji su pucali slobodno ?e?u.

Nitko nije od?etao.

Svi oni moraju ?ivjeti s tim.

Viper 591, Galactica...

po?ni ko?iti.

Levi sletni hangar, ru?ni prilaz...

sve zeleno. Hajde.

Razumem.

Samo sekundu. Bogovi..

prokletstvo.

Brzina 205. Ne gasi motore, Kat.

Propada? ispod klizne staze.

Kontrole su se poremetile.

Hajde.

Prenisko si. Preleti, Kat. Preleti!

O, prokletstvo!

?ta se kog ?avola doga?a?
Ovo joj je tre?i prelet.

Kad uspostavimo kontakt...

odred ima sekunde da poleti.

Provjera pre poletanja, provjera oru?ja, veze.

Jedna gre?ka, i postajemo
mrtvo meso u kokpitu.

Ne razumem. ?to poku?ava...

Za?epi brbliva usta.

Kat.

Mo?emo ovo napraviti,ok?

Pusti gas dole do sredine, i onda...

ga skini kad se pribli?i?.

I padni na palubu.

Kontrole su zbrkane. Ne ose?am ih.

Ne ose?am ih.

Kat, ovo smo vje?bali.

Mo?e? to izvesti, kao i pre.

Viper 591, Galactica...

mo?e? sleteti.

Prenisko si, 591! Preleti!

Ne, sle?e! Kat, puni gas, sad!

Ne ose?am ih!

Kad se vra?a? sa uspe?ne misije...

to je bolje od dobrog obroka, zna?.

Bolje od..

dobijanja d?ekpota. Bolje od seksa.

Ne mogu!

Proma?ila je trap.

Tim za popravke, doktori, svi u hangar.

?to se dogodilo? Kat je
sletala stotinu puta.

Pa, sto i prvi je bio onaj zahebani.

Ne! Pustite me!

Hej. Kat.

Dobro si. Doma si.

Doma? Dom je uni?ten!
Moramo pobe?i odavde!

Pobit ?e nas! Moramo pobe?i!

?to je ovo? Stimulanti?

Molim te, ne uzimaj
ih...Ne uzimaj ih, molim te!

Prestani.

Pusti me! Ne!

Pusti me! Svi ?emo pomreti!

Vodi je u bolnicu.

O,molim te, ne vodi me! Molim te...

Stimulanti.

I kako izgleda, ?estoko ih je tro?ila.

Da se nisi usudio
dotaknut me! ?to radi??

Slu?aj me! Poku?avam spasiti bebu!

Dr?i je.

Ovo je zabranjeno podru?je!

Zapovjedni?e. Ovde je.

Zapovjedni?e Adama.

Ova ?ena izgleda kao
pokojna poru?nica Valerii.

Traka, molim vas.

Za?to je Cylon-ac na Galactici?

Traka.

Je li beba pre?ivjela?

Shva?ate li da bi i
samo natruha ovoga....

bila pogubna za moral flote?

Vi ste umetnik u potcenjivanju.

Znate, nakon Gudeona, ovo bi moglo
okrenuti celu flotu protiv vas.

Onda je pravo pitanje...

koliko je vama stalo do toga.

Znate, dozlogrdili su mi ljudi poput vas
koji preispitivaju moj patriotizam.

Svi ?elimo da flota pre?ivi.

Mislim da nam ide dobro.

Pod ovim uvjetima.

Shva?am da je ovo bio te?ak posao za vas.

Ho?u re?i, ?ujem da va?i izvje?taji nisu ba?...

po komandantovoj volji, zar ne?

Ili po volji ostatka posade.

No, kao ?lan civilne vlasti,

ovde sam da vas uvjerim da
ja nemam ?to skrivati.

Mislim da ve?ina posade shvata
da samo radim svoj posao.

Kao i svi mi. Samo radimo svoj posao, jel'?

Ja radim svoj, vi va?.

Ok, ne lupetaj, Gaiuse.

Reci joj za?to ti zaslu?uje? da vodi? flotu.

Kao ?to sam sam otkrio...

kad sam bio ostavljen...ostavljen na Kobolu...

Otkrio sam da je stres pre?ivljavanja
u meni probudio

vje?tine vo?e koje prethodno nisam...

nisam ni znao da imam, u stvari.

Da?

Koliko znam, va?a grupa je imala vi?e ?rtava.

Da, to je na?alost ta?no.

Bili su heroji, svi do jednoga.

Znate ?to? Spreman sam.

Ho?emo li snimiti i ovo?

Vjerojatno je la?na uzbuna. Ignorirajte to.

OK. Bell, kreni do hangara.

- Ja idem na most. Kreni!
- Ovde ste sigurniji.

Ovde ste sigurni, molim vas, ostanite.

Cylon-ski lovci nadolaze.
Ovo nije vje?ba.

- Ponavljam, borbeni polo?aji...
- To je estrada...

Stanje jedan na celom brodu. Ovo nije vje?ba.

?to imamo?

2 lovca, brzo se pribli?avaju.

Gospodine..

Cylon-ci su na CBDR-u sa Galacticom.

Brzina 22,79.

Dualla, ?to je CBDR?

Sudarit ?e se sa nama.

Gde je CAP?

Na drugoj strani flote.

Pozovi lovce.

Stanje jedan u celoj floti.

Neka zagriju FTL motore.

Kreni! Mi?i se!

O?isti palubu, mi?i ovo
odavde! Kakva je situacija?

2 neprijatelja, brzo prilaze.

Otvorite o?i i sledite nas.

Ajde, stavimo ove ptice u rupe!

Mi?i ovo, stavi ljestve tamo.

Hajde! Makni to crevo odavde!

Prvi tim u cevima.

- Di.
- Pilote na zvu?nik.

Jeste li na?li zajedni?ki jezik sa ocem?

Nisam mu dopustila.

Zadnji put kad smo pri?ali, ja sam se..

zagrijala.

Rekla sam mu da ga vi?e
nikada ne ?elim videti.

3 sedmice kasnije, Cylon-ci su napali.

U redu, ovo je za mene novo.

Trebam li se bojati?

Ja se bojim.

Razumem.

U redu, to je to. I zadnja ptica je poletela.

O?istimo gnezdo. Pripremimo se za povratak.

Hajde! Kreni! Mi?i se! Mi?i se!

Gospodine, lovci su poleteli.
Topovi su spremni.

Apolo, provjera.

Starbuck, ?ujem te.

Hotdog, 141, glasno i jasno.

Grayshirt, jasno i glasno.

Kingston, ?ujem te.

Po?nite sa delta manevrima.

Apollo, prati 2 Cylon-ca, bliska formacija.

Starbuck ovde, razumem.

Pazite na formaciju.

Pripremite se. Oru?je spremno.

Meta u dosegu. Smer 6-1-2-1.

Oru?je na 2-4-1

Razumem.

Tango 1. Oru?je na 2-4-1

Napadam Cylon-ske raidere.
Napadam Cylon-ske raidere.

Prekidaju formaciju.
Hotdog, ostani uz mene.

Razumio.

Hajde, prokleti...

Nemam sre?e, ne vidim ih.

Na meni je, iza le?a.

- Hajde, Starbuck!
- Hajde!

Hotdog, dolaze ti straga levo.

Jedan manje.

Ciljam drugog.

Kingston, neprijatelj be?i.

Imam ga. Do?i tatici.

Prokletstvo, pucaj!

To je ubijeni Cylon-ac.

Da!

Dradis je prazan, zapovjedni?e.

Ovde komandant.

Cylon-ci su uni?teni. Vrlo Dobro, ljudi.

Razumio, Galactica.

Vratimo se na farmu.

Osigurajte sve polo?aje.

Postavi stanje 3.

Gospodine Gaeta..

Most je va?.

Da, gospodine.

Stanje 3 na celom brodu.

Ponavljam, stanje 3.

Postaje li s vremenom lak?e?

Ne, gospo?o.

Postaje sve te?e.

Hvala vam.

Pa kako je bilo?

Nikoga nismo izgubili.

To je dobar dan.

Ellen?

Nisam sigurna imamo li pri?u.

Vrati malo.

Evo, tu.

Znam tu knjigu.

To je Kataris.

?to nije u redu, pukovni?e? Trebate li pi?e?

Mo?e? i?i u pakao.

Bio sam tamo.

Zove se Gideon.

Ne mogu jesti, ne mogu spavati.

Vidio sam njihova lica.

To nisu bili Cylon-ci, to su bili ljudi.

Koji izgledaju kao moj otac..

koji izgledaju kao moj mali brat.

Ovo ne?e ni?ta promeniti.

Barem ?e ljudi sa Gideona
dobiti svoju pravdu.

Ako je to u pitanju, onda u?ini to.

Ho?u, u?init ?u to.

Netko treba platiti za ono
?to se dogodilo na tom brodu.

Ja sam zapovedao....

Ja sam te poslao tamo.

Gre?ka je moja.

Hajde, sine.

U?ini to.

Gideon je bio nesre?a.

Ovo je izbor.

Pukovni?e! Mi smo u redu.

Hajde, poru?ni?e.

Makni mi se iz vidnog polja.

?to te nateralo da to u?ini?, Kat?

Bila sam umorna.

Nisam mogla spavati.

Ose?ala sam se kao da gubim o?trinu.
Nisam znala ?to drugo da u?inim.

Nisi mogla sa nekim razgovarati?

Sa kim? Svi smo u istom stanju.

Ne dolazi zamena.

Nema odmora. To je to.

Pa sam po?ela uzimati stimulante.

Pogre?ila si. Doga?a se.

Samo ?to je sad moj
odred kratak za pilota.

Ti momci, isto su umorni
i o?ajni poput mene.

Ali se jo? dr?e.

Ubijala sam se brane?i ovaj brod.

Bila sam...bila sam frustrirana.
Bila sam ljuta.

Bila sam sve ?to mo?ete zamisliti.

Ali ovo je prvi put da sam posramljena.

Videli smo dovoljno.

Ugasi.

Gle...

Razumem da je ovo moglo biti te?ko gledati...

Ovo je poklopac sanduka.

Flota ionako ve? misli da smo
gomila ubojica lakih na obara?u.

Ovo samo potvr?uje to.

Uhvatili ste nas sa hla?ama
dole i guzicama u vazduhu.

Imate li vi ?to za dodati?

Mislim da je jako dobro.

Mislim da je napravila ba? ono
?to smo joj rekli da napravi.

Stavila je ljudsko lice na ?uvare flote.

Gre?ke i sve.

Ponosan sam na to.

Mo?emo to pokazati floti.

Ne?e biti bolje od ovoga.

Volio bih videti kraj.

I ja.

Do?la sam na Galacticu da ispri?am pri?u.

I da budem iskrena...

Mislila sam da unapred
znam kakva ?e biti.

Kako je arogantna vojska

dopustila svojem egu da
stane izme?u du?nosti

i ?uvanja ?ivota civila.

Ali sam otkrila da je istina
mnogo kompleksnija.

Ovi ljudi nisu Cylon-ci.

Nisu roboti koji slepo slede
zapovjedi i glancaju ?izme.

Oni su ljudi.

Sa gre?kama, ali ipak ljudi.

Kao i svi mi.

Ono ?to me je najvi?e dirnulo,
te?ak ?ivot, stres,

stalno prisutna opasnost, usprkos svemu tome...

oni ne odustaju.

Ne le?u na cestu i ne pu?taju
kamionu da ih zgazi.

Bude se ujutro, obla?e uniformu,

i rade svoj posao.

Svaki dan...

bez plate. Bez odmora.

Bez nade da ?e im se taj teret skinuti
sa le?a, bez prepu?tanja posla drugome.

Nikakva zamena ne?e do?i...

nema kolonijalne flote
koja trenira nove regrute.

Ljudi sa Galactice su sve.

Oni su tanka linija ?to
nas deli od Cylon-aca.

Poru?nik Gaeta mi je rekao
zadivljuju?u statistiku.

Ni jedan ?lan Galacticine
posade nije tra?io otpust.

Ni jedan.

Razmislite o tome.

Da ste vi u uniformi, ne biste
li hteli oti?i?

Stati korak iza i re?i...

"Dosta. Nek sad neko drugi pazi na flotu."

Znam da ja bih.

No onda, ja ne nosim uniformu.

Ve?ina nas ne nosi, i nikad ne?e.

Pri?a o Galctici nie o lo?im
odlukama donetim pod stresom.

Nego o gre?kama koje su iznimke.

Ve?inu vremena...

ljudi koji slu?e pod komandantom
Adamom su u parvu.

Dokaz je pre?ivljavanje na?e flote.

I sa Galacticom na na?oj strani,
pre?ivljavat ?emo i dalje.

Ovo je bila D'Anna Biers,
Flotina izvje?tajna agencija.

Ovo se prikazivalo po celoj floti.

Njihova otpornost je zapanjuju?a.

Pusti iskinuti dio snimke.

- ?to radi?!
- Slu?aj me!

Stani!

Poku?avam ti spasiti dete.

- Dr?i je!
- Ovo je zabranjena zona!

Jo? sam ?iva.

Jo? je ?iva.

Rekao sam ti.

To je nevjerojatno.

A beba?

Spa?ena je.

Izgubili smo dva lovca koja su
prenosili ovo do flote, ali...

to je bila potrebna ?rtva.

Moramo oprezno nastaviti.

Detetov ?ivot se mora sa?uvati, po svaku cenu.

Da.

Ovo je Bo?je ?udo.

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin