Battlestar Galactica (2004–2009): Season 1, Episode 3 - Bastille Day - full transcript

Deciding to use the thousand prisoners on a prison transport ship to mine the ice on the planet they've found, Galactica's plans are upset when a political prisoner onboard leads an uprising, taking hostages. He questions the legitimacy of Roslin's government and demands free elections to be held in the fleet.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Cylonce je stvorio ?ovek.

Pobunili su se.

Evoluirali su.

Izgledaju...

i ose?aju

kao ljudi.

Neki su programirani da misle da su ljudi.

Postoji mnogo kopija.

I oni imaju plan.

Kapetan "Astralne kraljice"
?eli da znate......da ima 1,500 zatvorenika
pod te?kom stra?om.

Recite mu da ?elim dnevne izve?taje
o dobrobiti njegovih zatvorenika.

Predsednik mi je dao
direktnu zapovest.

Mi smo usred rata...

a ti prima? zapovesti od ?kolske u?iteljice?

Kakav je plan B?

Planovi B, C, D, E i drugi isti su kao plan A.

Oti?i s planete i vratiti se na brod.

Koliko smo vode izgubili?

Skoro 60% ukupnih zaliha vode.

Ako ne prona?emo nove zalihe,
ostat ?e bez vode za dva dana.

Ustajanje, ustajanje, jutarnje stanje
na brodu Battlestar Galactica.

Predati sve izve?taje na va?em mestu.

- Dakle, ?to imamo?
- Dobre vesti, pukovni?e.Izvidili smo ledeni mesec.
Prona?li smo ?itav ocean ispod povr?ine.

Imamo izve?taje i video
snimku, gospodine.

Nije ba? kao pla?a na Caprici, ?efe.

Nije, gospodine. Zabele?ili smo
temperaturu 180 i ni?u...

...isparavanje metana i ugljen dioksida.
Imat ?emo vra?jeg posla tamo dole, gospodine.

Razvedrite se. Znate koliko smo imali
sre?e ?to smo na?li tu ru?nu stenu?

Nemiri zbog vode izbijaju
po celoj floti. Civili.

Cmizdravi civilni pla?ljivci ne mogu
izdr?ati bez vru?eg tu?a svaki dan.

Da, gospodine.

?ak je i na "Galactici" ostalo
manje od 10,000 JP-a vode.

- Jeste li ikad videli ?oveka kako umire
od dehidracije, ?efe? - Nisam, gospodine.

Nadajmo se da ni ne?ete.
Nije ba? lep prizor.

Onda, gde smo stali?

Izvadili smo 23 uzorka.

13% natrij klorida.

Kog ?avola? Ne mo?emo piti slanu vodu.

Ne, gospodine. Zato sam rekao
Cally da testira led.

Eto ga. ?ista voda.

Par limuna i mo?emo napraviti limunadu.

Da, gospodine.

Morat ?emo rastopiti led pre
nego ga transportiramo na brod.

?to ?e vam sve trebati?

Rezervoari s grija?ima visokog kapaciteta,
plazma letlampe...

...myrex cevi i centrifugalne pumpe.

Zna?i puno ljudske snage.

Idealno, 1,000 ljudi.

1,000 ljudi? A odakle ?e oni do?i?

Robovska radna snaga.

Oni su kriminalci. Osu?eni su na
te?ak rad. A ovo je veoma te?ak rad.

Da ne spominjem koliko je fizi?ki
opasno. Ovo nije za civile, ali...

...njihov brod nije bio namenjen
za dugotrajno utamni?enje.

Ti ljudi zarobljeni su u natrpanim
?elijama ve? nedeljama.

Mo?da im je ?ak i dra?e da iza?u
i ne?to rade, makar i opasan posao.

Ako dobrovoljno pristanu. Oni nisu robovi
i ne?u dozvoliti da ih se tako tretira.

Ne. Mogli bismo im dati motivaciju.

Br?i izlazak na slobodu.

Izvinite?!

?elite pustiti te?ke kriminalce u flotu?!

Gospodine, ti ljudi su bili na putu za
Capricu na saslu?anje zbog uslovnog...

...pu?tanja na slobodu ?to upu?uje da su
mo?da bili spremni za pu?tanje na slobodu.

- Realizirajte to, kapetane.
- Da, gospodine.

Billie kao odgovor na zabrinutost
komandanta Adame ?elela bih...

da i vi po?ete i zapo?nete proceduru...

...izdvajanja te?kih kriminalaca.
- Da gospo?o.

?elio bih imati predstavnika s "Galactice"...

...koji ?e me direktno izve?tavati
o pitanjima osiguranja.

?to je s Di?

- Ni?i oficir drugog reda Dualla.
- Znam ko je ona.

Nisam siguran je li upu?ena
u tehni?ke detalje.

Bit ?e dobra, ali moramo poslati
jo? nekoga od posade...

..ko ?e se pobrinuti da izabrani
ljudi znaju koristiti opremu.

- Sla?em se.
- Moram se vratiti u C.I.C. Izvinite me.

Gospo?o predsednice? Le?nik.

- Molim?
- Le?nik?

Zapovedni?e, imate li brodskog
le?nika na "Galactici"?

- Major Cottle. Ne?to nije u redu?
- Ne, ni?ta hitno. Alergija.

Da, vani je po floti, proverava
medicinsko stanje.

- Re?i ?u mu da ga ?elite videti.
- Hvala.

Ni?i oficir Dualla. Upu?ena u
tehni?ke detalje.

- Mislio sam samo na misiju.
- Aha.

Ne?to vas mu?i, kapetane.

Mislio sam da ste vi ?eleli ne?to re?i.

Nemam ni?ta re?i osobnom
predstavniku predsednice.

Jo? uvek sam glavni pilot na "Galactici".

Nemam ni njemu ni?ta re?i.

Svako mora sam odlu?iti na kojoj je strani.

Nisam znao da izabiremo strane.

Zato jo? nijednu nisi ni izabrao.

"ASTRALNA KRALJICA"
Zatvoreni?ka transportna letelica

Ja sam voza? autobusa, a ne ?uvar zatvora.

- Koliko ih je ukupno?
- 1,500.

Ne govore mi svoje podatke ni svoja imena.

- Do ?avola, oni su samo brojevi.
- Hvala, Wilkens.

U redu. Va?i su.

Ja sam kapetan Lee Adama, osobni
predstavnik predsednice.

Nalazimo se u krizi.

Hiljade ljudi su na rubu umiranja
od dehidracije.

Dobra vest je da smo prona?li vodu.

Lo?a vest je da se nalazi na mesecu na
kojem su te?ki uveti pre?ivljavanja.

Trebamo 1,000 sposobnih mu?karaca
da nam pomognu do?i od vode.

Predsednica Roslin smatra da
ste nam vi najbolja ?ansa.

Tako?er priznaje da niste robovi.

Svaki ?ovek koji se dobrovoljno javi da nam
pomogne, zaradit ?e "osloba?aju?e bodove"...

...koji ?e se primeniti kod
njegovog pu?tanja na slobodu.

Nudimo vam priliku za novi po?etak.

Svako ko je zainteresiran, molim vas,
neka istupi iz ?elije.

Hvala na va?oj ponudi.

S po?tovanjem odbijamo.

Zarek.

Bo?e moj, to je Tom Zarek.

Terorist?

Onda, ko je do?avola Tom Zarek?

On je borac za slobodu.

On je politi?ki zatvorenik.

On je obi?ni kasapin.

Njegovu koloniju iskori?tavalo je
stole?ima ostalih 11.

Njegov narod bio je omalova?avan
i surovo tretiran...

Ja sam sa Saggitarona i taj
?ovek ne govori u na?e ime.

Digao je u zrak zgradu vlade,
za to nema isprike.

Kapetane, pratim vreme...

...i ako ovde ne dobijemo pomo?,
trebamo krenuti dalje.

Zarek je ujedinio zatvorenike.
Poku?ajmo preko Zareka.

OKUPIRANA CAPRICA

Alo? Ima li koga?

?eli li ko pomo?i dvojici
zalutalih pilota?

Karl C.Agathon - Pozivni znak "Helo"
Dvanaesti dan na Caprici

Zato mrzim velike gradove. Niko ti ne?e pomo?i.

Prestani vikati. ?ivcira? me.

Ose?am se kao da sam u filmu.

- Barem je prestala ki?a.
- Za sad.

Gde su svi?

Neki su mrtvi. U krevetima, za stolovima.

Oni koji nisu ubijeni, verovatno
su pobegli u brda.

Nema nam koristi od njih.

- Postajem pomalo...
- Depresivan? Morbidan?

Oprosti. Ovde sam du?e od tebe.
Da barem mogu re?i da ?e ti biti lak?e.

- Jo? jedan.
- Boomer, nemoj...

Jebeni ?takori. Hajdemo.

Hej...Hej...Hajde, do?i.

Prona?imo bolnicu, da nabavimo
anti-radijacijske lekove.

OK? Ostalo nam je za jo? samo dva dana.

Sharon, do?li smo ovako daleko.
Uspet ?emo do kraja.

- Dobro.
- Prokleto ta?no, do kraja.

Ide nam dobro, zbilja dobro.

Valjda neko pazi na nas.

Dobra je.

- Do sad.
- Ljubomorna?

Ovo sve me tako ?alosti.

Ionako bi sami sebe bili uni?tili.
Zaslu?ili su ?to su dobili.

Mi smo deca ?ove?anstva. To ih ?ini
na?im roditeljima, u nekom smislu.

Istina... Ali roditelji moraju umreti.

Jedino tako ?e deca
naslediti ?to im pripada.

Ne, to nije potrebno.

?elio bih razgovarati s vama.

Stra?aru, zatvorenik 893893...

...tra?i dopu?tenje da razgovara
sa svojim posetiteljem.

Odobreno.

Nije nam dozvoljeno da govorimo osim
ako nam je upu?eno direktno pitanje.

A vi mi niste uputili direktno pitanje.

Nikad pre niste bili u zatvoru,
zar ne, kapetane?

- Nisam.
- Imate sre?e.

- Smem li sesti?
- Da, naravno.

Trebamo va?e ljude da nam pomognu.

Oni nisu moji ljudi. Pripadaju vama.

I ja pripadam vama. Vi nas posedujete.

Vi ste gospodari, a mi robovi.

O?igledno ste ?ovek od principa.

- Po?tujem to.
- Zaista?

Pogledi koje ste godinama zastupali,
knjiga koju ste napisali.

Knjiga koju sam morao prokrijum?ariti
iz radnog kampa...

...jer robovima nije dozvoljena
sloboda govora?

Pro?itao sam je. Na koled?u.

Iako je bila radikalna, izazovna...

...navela me da preispitam neke stvari, koje
sam ranije prihva?ao bez razmi?ljanja.

Drago mi je da sam veliki hit
me?u studentima.

Niste, knjiga je bila zabranjena.
Ja sam je svejedno pro?itao.

Radi se o tome da razumem
odakle vi dolazite.

Ali mislim da ne razumete koliko
je situacija tamo vani kriti?na.

Ljudi ?e po?eti umirati.

Hej, Starke. Vreme je da se odmori?.

Kako to mo?e? re?i?

To je istina.

- Zareka i SFM nije briga za pravdu.
- ?ta se, do?avola doga?a...

Njegov narod, tvoj narod, bio je izrabljivan.

Ne mo?e? mi govoriti o mom narodu.

I ne govorim o tvom narodu.
- Izvinite!

Sve ?to ?elim, ?to predsednica ?eli...

...je da vam pru?i priliku
da zaradite svoju slobodu.

Sad ste izrekli istinu.

Sloboda je zara?ena.

Ostanite na mestu, kapetane.
Sve ?e uskoro biti gotovo.

Neka niko ni?ta ne poku?ava.

Nazad!

Stavili smo stra?are i posadu...

...u odvojene ?elije u bloku 7.

Mason pazi na taoce.

Dobar posao.

Sve je pod kontrolom. Ljudi se
organiziraju ta?no kako je i planirano.

Znao sam da mogu na tebe ra?unati.

Budi miran, Billy.
Sve ?e biti u redu.

Nisam ba? siguran.

Ne ?ele nam nauditi.
Ne?e dobiti ono ?to tra?e.

A to je ?to?

- Poru?nice Thrace. Lepo vas je videti.
- I vas je lepo videti.

- Stvarno?
- Ne.

- Pitam se je li prava plavu?a.
- Sumnjam.

Sada... neko od vas u poslednje
vreme radi opasno sletanje.

Malo preopasno. Malo, ne znam...
Zapali palubu svojim ko?enjem...

...jer ne ?eli smanjiti gas.
Ko je taj demon brzine, prin?e?

Flat-Top, gospodine.

Flat-Top. Ima? potrebu
za brzinom, jel' da?

Jedva ?eka? da se vrati? u letelicu
i ljubavni zagrljaj svog kolege kopilota?

Dobro. Bili ste zabavni, bili ste
divna publika. Voljno!

- Nema pu?enja u pripremnoj sobi.
- Moja soba, moja pravila, gospodine.

- Gde ti je mamica?
- Mrtva je. Gde je tvoja?

- Tra?im Boomer.
- 14:00. Boomer je u alatnici.

Pilot upropasti sletanje
i ti se s time sprda??

Deranje na ljude ne daje
uvek najbolje rezultate, gospodine.

To sam nau?ila u ?koli za ?asnike.

Ta?no si na rubu, Thrace.
Pazi da ne padne?.

Kad smo ve? kod padanja...

...drago mi je da ste na?li na?in
kako da ugasite ?e?.

Ne?e pregovarati dok dr?ite taoce.

- Ne ?elim pregovarati.
- ?to onda ?eli??

Da nas tretiraju kao ljude,
a ne kao ?ivotinje.

- Kona?no imam ne?to s ?ime ?u se poga?ati.
- I ?to sad?

- Razgovarat ?emo.
- O ?emu?

O tvom ocu.

- Je li ovo originalni Monclair?
- Jest.

- Fantasti?no.
- ?elite li malo vode?

Da, hvala.

Sam nisam kolekcionar, ali...

...poznajem njegov rad
i mogu re?i...

...da zaista imate odli?no
oko za umetnost. Hvala.

- Gde je moj detektor Cylonaca, doktore?
- A, to.

Da, traje du?e nego sam o?ekivao,
na ?alost.

Gde zapinje?

Ne pali ovaj put, Gaius.
Vidi ravno kroz tebe.

Postoji nekoliko prepreka...

...iako nijedna nije nepremostiva,
naravno, ali ipak nas usporavaju.

Za po?etak,
nedostatak pravih prostorija.

Nedostatak vode, naravno.

- Nedostatak vode, a da ne spominjem...
- Prekinite sa sranjem.

Rekli ste da imate na?in
razlikovanja ljudi od Cylonaca.

Imate ili nemate?

- Ne...
- Molim?

Ne mislim da sam pravi
?ovek za taj posao.

Nisam ro?en za
takvu vrstu rada.

- Mora? to uraditi.
- Za?to stalno odugovla?im?

Zbog toga jer mi savest govori...

...da nisam pravi ?ovek
za taj posao. Molim vas.

Slu?aj me. Ako mu ne ka?e?
ono ?to ?eli ?uti...

...razotkrit ?e te.

A kad se to desi,
otkinut ?e ti glavu...

...i izbaciti telo u svemir.

Ispri?avam se.

Nisam ba? mnogo spavao
u zadnje vreme, pa...

Na na?u obostranu ?alost, doktore...

...vi ste poslednji ?ovek kog imamo.

Dakle, kakav je plan igre, doktore?

Ovo ?e? mu re?i...

"Zapovedni?e, istina je,
postoji jedan na?in."

- Reci!
- Zapovedni?e, istina je...

...postoji jedan na?in.

Nisam vas htio...

Nisam vas htio ovo pitati...

...ali ono ?to mi stvarno
treba da zavr?im projekt...

...je nuklearna...

...bojeva glava.

Jesi li zato postao
"osobni predstavnik predsednice"?

- Zbog svog oca?
- Te?ko.

Zna?i, ne sla?u se dobro,
Adama i Roslin?

Imaju svoje nesuglasice.

Ali ne kad se radi o teroristima.

Mislio sam da si rekao da me po?tuje?.
Da si pro?itao moju knjigu.

To je bilo pre nego si
pribegao nasilju i uzimanju talaca.

Uvek je bolje kad ti potla?eni
ne uzvra?a, zar ne?

Bojeva glava?

Tehni?ki, treba mi plutonij iz nje.

Tehni?ki, treba mi plutonij iz nje.

Ostalo proku?i sam.

Kao ?to znate, Cylonci su...

...podlo?ni odre?enim vrstama zra?enja,...

...a uzimaju?i plutonij...

...i...

...ugra?uju?i ga u uglji?nu nano-matricu...

...i stvarno je tako jednostavno...

...mogu konstruirati filter koji ?e
ionizirati sinteti?ke molekule...

...i tako vam dati va?e Cylonce.

Ostalo nam je pet bojevih glava na brodu.

- Mogu nam zatrebati.
- Da, naravno.

Ako zaista mislite da ovaj
projekt ima ni?i prioritet...

...tada je va?a obaveza...

Dobite ?ete svoju bojevu glavu.

Dobar de?ko.

Hvala... zapovedni?e.

Gledaj, glavni oru?ar je pregledala
svaki pedalj skladi?ta.

Nije ni?ta prona?la.

Zna?i, nemaju pojma ko
je uzeo onih ?est G-4 naboja...

- ...ni ko je stavio detonator u...
- Hej, ne brini za to.

Ja ?u to srediti, OK?

Trebam razgovarati s
poru?nicom, nasamo.

Ne mislite valjda ozbiljno
da ste nas svih zavarali?

Ja znam. Stari zna.

Kvragu, ?itav brod zna za vas i ?efa.

To ?e prestati. Odmah.

Gospodine, ?ef i ja smo
samo prijatelji.

Dok se brod spremao za mirovinu,
pu?tali smo vas bez opomene.

Kvragu, pustili bi svakoga, ?ak i za ubojstvo.
To je bilo onda, a ovo je sad.

Mi smo u ratu, ovo je borbena jedinica,
a vi ste njegov nadre?eni ?asnik.

Prestanite s tim.
To je zapovest.

Da, gospodine.

Pa?nja. Obavest za pukovnika Tigha.

Pukovni?e Tigh,
molim javite se u CIC.

?lanovi posade su moji zarobljenici.
Ne?emo im nauditi.

- Snimate li ovo?
- Da, gospodine.

- ?to je ovo?
- Nevolja.

Ali imam dva uveta, prije nego
pustim svoje zarobljenike.

Prvo, vlada koja kontrolira
na?u sudbinu...

...nelegalna je i
protuzakonita...

...i mora se pokoriti volji naroda.

Zahtevam trenuta?nu ostavku...

...Laure Roslin i
njenih ministara.

Drugo, zahtevam slobodne i
otvorene izbore novog vodstva.

I nove vlade koja ?e
predstavljati ?itav narod.

Ovi zahtevi nisu zbog mene...

...niti zbog biv?ih robova,
zarobljenih na ovom brodu...

...ve? zbog vas, naroda,
onih koji su pre?iveli holokaust...

...i dece budu?nosti ?ove?anstva.

Ja sam Tom Zarek...

...i danas je prvi dan novog doba.

- Ometali smo njegovu transmisiju.
- Malo je prekasno za to.

- Svaki brod u floti ?uo je njegov govor.
- Nije va?no.

Va?no je.
Poku?ava sru?iti vladu.

Niko ga ne?e uzeti
za ozbiljno.

Morate ne?to nau?iti, kad se radi
o javnom mnenju, zapovedni?e.

Tom Zarek je ime koje
ima te?inu.

On je simpati?an lik.
Skoro legenda.

20 godina zatvora zbog
druga?ijeg politi?kog mi?ljenja.

On je zlo?inac i terorist.
Ljudi mu ne?e verovati.

Nemojte biti tako sigurni, zapovedni?e.

Buntovnici ?ire zarazu. Narod se
ve? buni zbog krize s vodom.

Ne mo?emo dozvoliti da se ova
vlada sad destabilizira.

- Sla?em se.
- Kad ?ete upasti na brod?

Mislio sam da ?ete
pre s njim razgovarati.

- Ne pregovaramo s teroristima.
- Rekao sam razgovarati.

Nemamo o ?emu razgovarati.
To ?to ?eli, ne mogu mu dati.

Nismo jo? spremni. Razgovor sa Zarekom
dao bi nam jo? malo vremena.

To je ono ?to ?eli, legitimnost.
?eli da ga priznamo.

?eli legalizirati svoje zlo?ine.

Videla sam kad mu je predsednik Adar
ponudio potpuni oprost, ako se ispri?a...

...i odustane od nasilja...

...kao na?ina postizanja politi?ke
promene. Odbio je.

- Bez obaveza. Bez dogovora.
- Javit ?u vam ?to se doga?a.

Tri udarna tima.
Alpha, Bravo, Constellation.

Ometamo njihov Dradis, Grabe?ljvac
probije trup ovde, ovde i ovde...

...bez da ga vide. Kad u?emo unutra,
Alpha preuzima...

Kakvo je to "mi" sranje?

- Ja idem, gospodine.
- Ho?e? vraga.

Imamo nekoliko marinaca
na "Galactici".

- Neka oni to srede, Starbuck.
- Oni nemaju snajper.

S du?nim po?tovanjem, ja sam najbolji
strelac u i izvan pilotske kabine.

U pravu je. Bar jednom.

?udima nikad kraja.

U redu, ide? unutra.

Kad bude? imala Zareka na ni?anu, sredi ga.
?elim odmah preuzeti kontrolu na brodu.

- I ?elim sve taoce ?ive.
- Da, gospodine.

?ak ni ne znam kako sam
dobila ovaj zadatak.

Predsednica je mislila
da ?e? biti od koristi.

Predsednica ni ne zna ko sam.

Ja sam joj rekao. Oprosti.

S druge strane,
lepo je malo iza?i iz CIC-a.

Malo se odmoriti,
sresti nove ljude.

Aha.

- Ne spava?.
- Ne vi?e.

Je li to tvoj na?in da nam
ka?e? da se ne boji??

Ne, to je moj na?in
da ti ka?em da sam umorna.

- Ni ne zna? kako je to biti umoran.
- Ta?no.

Nemoj. Ne rugaj mi se, devoj?ice.

Ne rugam ti se.

Tom i ja dugo se poznajemo.
Jako dugo.

Ako si pametna,
bit ?e? fina prema meni.

?est be?i?ni kontakt.

- Informirajte nas celo vreme.
- Da, gospodine.

Dobar lov.

Ko je glasao za Lauru Roslin? Ti?

Jesi li glasao za nju?

Zaklela se po sili zakona.

Odgovor je niko. Niko nije glasao za nju.

Pa ipak ona donosi odluke za svih nas,
odlu?uje ko ?e ?iveti...

...a ko ?e umreti. Je li to demokracija?
Je li to slobodno dru?tvo?

?to ho?e? od mene?

?eli? da ka?em da ona ne treba biti
predsednik? Trebamo nekakvu vladu.

Trebamo pravila,
trebamo vo?u.

Trebamo biti slobodni
mu?karci i ?ene.

Ako nismo slobodni, onda
se ne razlikujemo od Cylonaca.

- Zovu te Apollo.
- To je moj pozivni znak.

Apolon je jedan od bogova.
Gospodar Kobola.

Sigurno si jako poseban
kad se zove? isto kao i Bog.

To je samo glupi nadimak.

Sin Zeusov, dobar s lukom,
Bog lova...

...a tako?er i Bog le?enja.

E sad, Bog...

...mo?e uskladiti te dve
suprotne sile, ali smrtnik...

...mora izabrati jednu
ili drugu stranu.

Jesi li ti odabrao stranu, Apollo?

"Astralnoj kraljici", ovde
zvezdana krstarica "Galactica".

Zapovednik Adama
?eli govoriti s mr. Zarekom.

- Molim odgovorite.
- Zeus zove.

Zapovedni?e Adama? Tom Zarek.
Kako vam mogu pomo?i?

Najpre se ?elim uveriti
da su moji ljudi neozle?eni.

Ovde Apollo. Dobro sam,
i ostali isto tako.

- Sme?teni su na ni?oj...
- To je dovoljno, hvala.

Drago mi je ?to
niko nije ozle?en.

To bi imalo tragi?ne posledice.

Kad ?ete nahrupiti na brod?

Nadam se da to ne?e biti potrebno.

Mislim da se nas dvojica
mo?emo nekako dogovoriti.

Ovo nije jedina kriza s kojom
trenutno imam posla.

Nedostatak vode poga?a celu flotu.

Va?i ljudi ve? su krenuli ovamo.

Jo? ima vremena da ovo re?imo.

Neka predsednica
odstupi i sazove izbore.

- To se ne?e dogoditi.
- Onda jedva ?ekam da sretnem va?e ljude.

- Znao sam da se pretvara?.
- Imam lagan san.

- Mislim da me ne po?tuje?.
- Po?tujem te.

Di?i se.

Hej, ?to se doga?a?

Hej.

- ?to to radi??
- Mi?i se.

Kamo je vodi??

U redu je, Cally.
Bit ?e? dobro.

- Znaju gde smo, Cally.
- Kapetane Adama.

Hej! Kapetane Adama!

- Voljni su razgovarati.
- Tako je zvu?alo.

Ti ?eli? da upadnu na brod.

Zape?a?eno i pod pritiskom.

O?i.

To je to, zar ne?

Ne ?eli? izbore, ne ?eli? slobodu.
?eli? krvoproli?e.

Ti to ne razume?.

Tom Zarek nije bio u novinama,
ni u vestima...

...bio je zaboravljen 20 godina,
dok je trunuo u zatvoru.

Sad ima priliku iza?i
u plamenu slave...

...i to ?e i u?initi.

Alpha Jedan, u?li smo.

Kad Roslinova upotrebi
Adamine vojnike....

...i izmasakrira ljude na ovom brodu...

...i zatvorenike i taoce podjednako...

...ljudi u floti nikad im ne?e oprostiti.

?itava vlada ?e se sru?iti.

- Ona se zna brinuti o sebi.
- Jesi li sigurna?

Obu?ena je. Svi smo obu?eni
za zarobljeni?tvo, to je...

Govori? da sve ?to radi?,
radi? za slobodu.

Ali istina je...

...sve je to zbog Toma Zareka
i njegove osobne smrtne ?elje.

Tome. Ne?to se doga?a.

Jebena kujo.

To je Mason.
Koji vrag?

Ubijaju taoce. Idemo.

Constellation tim,
na polo?aju.

Masone.

Masone, ?to radi??

- Odgrizla mi je uho.
- Jebi se.

Otvori vrata, pogo?ena je.

Rekao si da nisu ?ivotinje.
?to je onda ovo?

?ekao sam 20 godina.

Ubit ?e je. U?ini ne?to.

Vi ste krivi. Vi ste ga strpali u kavez.
Vi ste ga napravili ?ivotinjom.

Bravo tim,
na polo?aju.

Prljava kujo.

Svi ste zaslu?ili da umrete.

Ti prva.

Svim timovima,
snajper na polo?aju.

- Ubit ?e je.
- Po?anji ?to si posijao.

Pogledaj me.
Vidi me.

Pogledaj me!

Hajde, Lee.
Ubij kurvinog sina.

?to je sad, Tome?
Jo? uvek ?eli? umreti?

Jesi li spreman oti?i s ovog sveta,
upravo ovde i sad?

- Jesam.
- Ba? ?teta.

Evo ?to ?e? uraditi.

Re?i ?e? svojim ljudima da nam
pomognu doneti vodu s meseca.

Radit ?e za svoje bodove.

I zaradit ?e svoju slobodu.
A onda...

...onda...

...dobit ?e? svoje izbore.

- Molim?
- U pravu si, Tome.

U pravu si o demokraciji i
o volji naroda.

Verujem u te stvari i dobit ?emo ih.

I ti ih mo?e? dobiti.

Ili mo?e? dobiti ovaj metak.
Biraj.

?to radi?, Lee?
Hajde.

Kako znam da ?e tvoj otac...

...i predsednica po?tovati tvoju re??

Ne zna?.

Pustit ?e? ostale taoce, a mi ?emo
ostaviti brod u tvojim rukama.

Ako do?u po tebe,
jo? uvek se mo?e? braniti.

Biraj.
Po?anji ?to si posijao.

U redu.

Spustite oru?je.

Spustite oru?je.

U?inite ?to ka?e.
Spustite oru?je.

Odmakni se.

Cally, bit ?e? dobro.
Samo se dr?i, ?uje? li?

Imam te.

Prekini paljbu.

Ne pucajte.

Svim timovima,
ostanite na polo?ajima.

Jebi ga.

Hvala.

Treba mi bolni?ar.

Ne verujem ?to ?ujem.

- To je neprihvatljivo.
- Ve? je obavljeno.

Zatvorenici imaju punu kontrolu
nad "Astralnom kraljicom".

Evakuirali smo sve stra?are i pomo?no
osoblje. Brod je njihov.

- Oni su pretnja celoj floti.
- Razoru?ani su.

- Sam brod nema oru?ja.
- Sam brod je oru?je.

Potpuno ovise o nama
zbog hrane, goriva...

...i pristali su organizirati radnu snagu
za dopremu vode s meseca.

Obavezali ste me da odr?im izbore
u roku od godinu dana.

Gospo?o predsednice,
s po?tovanjem...

...vi slu?ite ostatak mandata
predsednika Adara.

Kad taj mandat istekne za sedam meseci,
zakon ka?e da ?e se odr?ati izbori.

Obavezao sam vas samo
na po?tivanje zakona.

- Vi niste ovla?teni...
- Govori? kao da si pravnik.

Zakleo sam se da ?u braniti ?lanke.

?lanci ka?u da izbori moraju
biti za sedam meseci.

Ako mi ka?ete
da odbacujemo zakon...

...onda ja nisam kapetan,
ti nisi zapovednik...

...a vi niste predsednik.

I ne dugujem nikome od vas
prokleto obja?njenje ni za ?to.

Va? je sin.

Va? je savetnik.

Izbori.

?ini se da si kona?no izabrao svoju stranu.

Gospo?o predsednice.

?to je kvragu ovo?
Voda?

Mo?ete se kladiti. Ima je jo? puno
tamo odakle je do?la.

Imam i ja svoje mane.

Razlika je u tome ?to su moje mane
osobne, a tvoje su profesionalne.

Hvala, poru?nice.
To je sve.

Specijal?e Len?ino, kako se ose?ate?
Sigurno je lepo...

...le?ati okolo i ne raditi ni?ta,
kao i obi?no.

?ao mi je, ?efe. Nisam mislila
da ?ete me ovde zate?i.

- Pratim ja tebe.
- Onda, Cally, je li istina?

Stvarno si odgrizla uho onom tipu?

Imao je sre?e ?to sam mu
samo to odgrizla.

To je moja cura.

- ?ao mi je, mogu se vratiti kasnije.
- Ne, u redu je. U?ite.

Samo sam se htio oprostiti
pre nego se vratim na "Galacticu".

I re?i vam...

...nadam se da razumete da vam nisam
bio nelojalan, gospo?o predsednice.

Razumem. Podr?avate zakon.
Divim se tome.

Verujem u vas. U ono ?to radite.

I ako vam ?to zna?i, za sedam
meseci imat ?ete moj glas.

Ho?ete li sesti?

Ne?to vam moram re?i.

Istina je da za sedam meseci
mo?da vi?e ne?u biti ovde.

- Planirate oti?i na godi?nji odmor?
- Da bar.

Rekla sam va?em ocu da...

...imam alergiju,
ali zapravo imam rak.

Saznala sam ujutro
na dan napada.

Tako mi je ?ao,
gospo?o predsednice.

- Ne znam ?to bih rekao.
- Razumem.

Borit ?u se protiv ovoga,
ali velika je potreba za tajno??u.

Naravno.

Pre?ivela ili ne ovu bolest...

...od najve?e mi je va?nosti
da na? narod ima budu?nost.

A bojim se da ?e saznanje o
mojoj bolesti potkopati nadu.

Zato ovo mora ostati
izme?u nas dvoje.

- Mo?ete se pouzdati u mene.
- Znam da mogu.

Vi ste kapetan Apollo.