Battlestar Galactica (2004–2009): Season 1, Episode 2 - Water - full transcript

President Roslin arrives on Galactica as Boomer's Cylon side asserts itself, forcing her to sabotage Galactica's water supply against her will. A series of explosions leads to the loss of ...

Ranije u "Battlestar Galactica"

Cylonce je stvorio ?ovek.

Pobunili su se.

Evoluirali su.

Izgledaju...

i ose?aju

kao ljudi.

Neki su programirani da misle da su ljudi.

Postoji mnogo kopija.

I oni imaju plan.

Radiolo?ki alarm.Odakle?

S nosa?a "Olympic", gospodine.
Imaju nuklearke na palubi.

Ako nam taj brod predstavlja pretnju,
moramo ga eliminirati.

Cylonci ?e biti ovde svake sekunde.
Ako ?emo to uraditi, uradimo odmah.

To je civilni brod.

Uradite to.

Ustupam mu svoje mesto.

Ho?e? vraga.

Sharon?!
?to radi? ovde?!

Maknimo se odavde.

Ispri?avam se, poru?ni?e.

Specijal?e.
Dobra ve?er.

Gospodine.

Ne?to ne valja?Ne, gospodine.
Samo ?to je jutro, gospodine.

Koliko je sati?

05:45.

O, moj Bo?e.

O, moj Bo?e.

Gde su ostali?

Pa?nja. "Kolonijalni Jedan"
sti?e za 30 minuta.

Po?asna stra?a
neka se javi u odaje.

Gde je, dovraga?

Prokleta e?arpa.

?uo sam te prvi put.

Jedan.

Dva.

Tri.

?etiri.

Pet.

Uradite to.

Ne mogu prestati misliti
na nosa? "Olympic".

To je bilo pre tri dana.

Drevna historija u ovim okolnostima.

Ostavi sumnje histori?arima.

Ali zar mi nismo odgovorni?

Mislim...

...kao vo?e, zar nismo obavezni
ispitivati svoje ?ine...

Ne znam. Da budemo sigurni da su
odluke koje smo doneli ispravne.

Uradili smo ono
?to smo morali, sine.

?ovek mora preuzeti odgovornost za
svoje ?ine, bili oni dobri ili lo?i.

Mora prihvatiti posledice
i ?iveti s njima...

...svaki dan.

"Kolonijalnom Jedan", "Galactica".
Prosledite do doka Omega.

Javite se CIC-u
kad pristanete.

Primljeno, "Galactica".

Ispri?avam se, gospo?o
predsednice. Stigli smo.

Molim vas, nemojte mi re?i da
moramo kroz ovo prolaziti...

...svaki put kad stupim
na ovaj brod.

Ne, gospo?o. Ali uvek ?e vam iskazivati
?ast kod dolaska. Takav je protokol.

Vojska voli protokole.

Siguran sam kad bi znali da vam se
ne svi?a, bili bi spremni...

Ne. Neka Adama svira u trube.

Mislim da mu je tako ugodnije.
Mo?da ?e, ako mu bude ugodnije...

...biti lak?e imati posla s njim.

Pametno.

Ne, nije pametno. To je politika.

Mislim da ?u se umoriti od ove odore.

Kad vidim da imam samo tri,
do kraja ?ivota.

Izgleda u redu.

U redu?

Izgleda super.

Ne zna? ni?ta o ?enama, zar ne?

Ho?emo li?

Idemo biti predsednik.

Uverena sam da govorim u ime
cele flote, kad ka?em hvala.

Bez va?e izvanredne predanosti...

...va?ih neumornih napora,
va?ih ?rtava...

...niko od nas ne bi bio ovde danas.

Ponosna sam ?to slu?im kao va?
predsednik. Hvala.

Nastavite.

Gospodine, "Virgon Express"
manevrira bo?no.

Spremni su za priklju?enje.

Hvala, D.

De?urni ?asni?e, nastavit ?ete s
priklju?enjem, molim vas.

Na zapoved, gospodine.

Ako biste do?li ovim putem.

Hvala.

Izvinjavam se, ?efe. Re? s vama, molim vas.

Da, gospodine, samo trenutak.

Znate ?to? Samo tako uradite. ?to je?

Imam problem.

Da, gospodine poru?ni?e.

Verujem da su navcon moduli
spremni za pregled.

"Virgon Expressu", "Galactica".
Imamo vas u vidnom polju.

Zadr?ite trenutni pravac i brzinu.

Primljeno, "Galactica".

Zadr?avam trenutni pravac i brzinu.

Uklju?ujem stabilizatore od 24A do 48C.

Sistem recikla?e vode na "Galactici"
je blizu 100% u?inkovitosti.

Za sve namere i svrhe, nema ni jedne
kapi vode koja se na brodu potro?i uzalud.

Imamo dovoljno vode za
nekoliko godina pre nadopune.

Shva?am.

Mnogi brodovi, poput "Virgon Expressa"...

...nisu namenjeni duga?kim putovanjima.

Morat ?e se periodi?no
opskrbljivati kod nas.

Dobro.

O ?emu god se radilo, re?it
?emo to, OK? U redu?

Sad mi reci ?to se desilo?
O ?emu se radi?

Trenutno ?etiri G-4 detonatora...

...nedostaju iz skladi?ta
malog oru?ja na Palubi 15.

Zapovedni?e, spremni smo
ispru?iti cev za vodu.

Ispri?avam se.

Kako ide?

Ajme, ose?am se kao...

Turisti?ki vodi??

Vidi se?

Pa, bila je u?iteljica.

Verovatno sve ovo do?ivljava
kao jedno veliko obrazovno iskustvo.

Misli da sam totalni idiot, zar ne?

?to? Ne, gospodine. Ne.

Nema veze.

Za?to meni govori??

Ako nestane streljivo, mora?
odmah re?i glavnom oru?aru.

Znam.

Ne mo?e? se zezati s tim stvarima.

Ne zezam se, OK?

Jedini razlog ?to nisam nikome rekla...

...je zato ?to ?e misliti
da sam ih ja uzela.

Kako stoje stvari?

Stvari stoje dobro.

Dobro.

Dobro izgleda?.

Zbilja mi se svi?a tvoja kosa.

Moja kosa?

Ne znam ni?ta o ?enama.

Gospo?o predsednice, ako smem?

Mislim da trebate znati da moj otac...

?itava ova ceremonija
bila je njegova ideja.

Znam.

Mislim da u?iva u njoj.

U stvari, on mrzi protokole,
pompu i sve to.

Zbilja?

Ovo radi samo zbog vas.

?eli da se ose?ate kao predsednik.

Otvorite ventile 3 i 5.

Uzela sam detonator iz torbe,
vratila ga na mesto...

...i onda oti?la natrag u svoje prostorije.

Pa...

Zna? ?to? Zna? ?to? Nisi ti kriva.

Neko ti o?igledno ?eli ne?to
smestiti, da ti ispadne? kriva.

To je to. Da!

Probudi? se negde, ne zna? ni kako
si tamo dospela ni ni?ta.

Drogirana si ili izmanipulirana
ili ko zna ?to. Ne?to.

?to ?emo uraditi?

Jer ako ja prijavim ?to se dogodilo,
mislit ?e da sam cylonski agent.

Ne, ne?e. Ne. Za?to bi to mislili?
To je suludo.

Ljudi polude, OK?
?uo si ?to se pri?a?

Cylonci koji izgledaju kao ljudi, agenti
spava?i koji se skrivaju unutar flote.

Dekompresijski alarm!

Prijai ?tetu, mr. Gaeta.

Pucanje tankova 3, 5, 7, 9...

Cevi za vodu su prenapregnute.
Eksplodirat ?e.

Otpustite cevi.

Odmaknite se s bokom.

Svi tankovi na pristani?noj
strani su napukli.

Ispu?tamo vodu direktno u svemir.

C.I.C., ovde D.C. Jedan. Ulazimo u tank.

Primljeno, D.C. Jedan.

Grabe?ljivcu 478, ovde D.C. Jedan.
Imam te u vidnom polju.

Primljeno, D.C. Jedan. I ja vas.

Razumem.

Kako izgleda unutra? Mo?ete li re?i
?to se dogodilo?

Poru?ni?e, ne brinite...

...za moj tim. Dr?im sve pod kontrolom.

Primljeno, D.C. Jedan.
Odmah se bolje ose?am.

Pazi na svetlo, ne svetli? im dobro.

Koliko smo vode izgubili?

Deset milijuna JP-a, gospodine.
Skoro 60% svih rezervi vode.

Nu?no sledovanje.

Odmah isklju?ite praonice, tu?eve
i sve ?to nije neophodno.

Da, gospodine.

Koliko ?e nam trajati zalihe vode?

Na "Galactici",
oko ?est dana.

Ali jedna tre?ina
ostalih brodova u floti...

...ovisila je o nama.

Ako ne prona?emo nove zalihe,
ostat ?e bez vode za dva dana.

Jedna tre?ina?
To je 16,000 ljudi.

Saznajte imena tih brodova.

Recite njihovim kapetanima da
odmah pre?u na nu?no sledovanje.

Bit ?e pobune na tim brodovima.

Civili ne vole kad im ka?ete da se
ne mogu kupati, prati ode?u...

...ili da smiju piti samo nekoliko
gutljaja dnevno.

Hvala na upozorenju, pukovni?e.

To bi bilo sve, mr. Gaeta.

Jo? ne?to. Poru?ni?e?

Imate li kakve teorije o tome
?to je bio uzrok incidenta?

Ima mnogo teorija u ovom
trenutku, gospo?o predsednice.

Mo?ete li naga?ati?

Svojim oficirima ka?em da nikad ne
naga?aju. Dra?e mi je da sa?ekam ?injenice.

Udovoljite mi.

Naga?ajte, mr. Gaeta.

Rekao bih da je najverovatnije
obja?njenje...

...da je tank bio oslabljen za vreme
cylonske nuklearne detonacije...

...za vreme prvog napada, i da je to
uzrokovalo savijanje i napuknu?e.

Ali jo? je prerano za re?i, gospodine.

Zanimljivo.

Hvala, poru?ni?e.

Vratimo se na prakti?ne stvari.

Zapovedio sam astronomsko istra?ivanje
obli?njih zvezdanih sistema...

...zbog potencijalnih izvora
vode. Pukovni?e?

Da, gospodine.

?efe, pogledajte ovo.

?to si na?la?

Nisam sigurna.

Izgledaju kao tragovi eksplozije.

?to vi mislite?

Te?ko je re?i. Prili?no je zar?alo.

Opti?ki rendgenski teleskopi
ka?u da ima pet sistema...

...u dometu na?eg odsko?nog radijusa.

Svih pet imaju planete s
mogu?im izvorima vode...

...bilo u teku?em ili smrznutom stanju.

Sastavite plan izvi?anja svakog
zvezdanog sistema za Grabe?ljivce.

?elim prvo lansiranje u 17:30.

Da, gospodine.

Pukovni?e, kolika je verovatnost da
?emo prona?i vodu na tim planetama?

Sad ?elite da i ja naga?am, pretpostavljam.

Pukovni?e.

Gospodine.

Moje isprike, gospo?o predsednice.
Te?an dan za svakoga.

Razumem.

Ve?ina planeta su samo komadi
stene ili lopte gasa.

Galaksija je prili?no neplodno i pusto
mesto, kad bolje pogledate.

Hvala, pukovni?e.

Redukcija vode jo? ?e ote?ati
na? problem sa zalihama.

Dr. Baltar, molim vas recite nam
rezultate va?eg istra?ivanja.

Izra?unao sam da je stopa konzumacije
osnovnih ?ive?nih namirnica...

...za civilno stanovni?tvo...

Ovo je bazirano na informacijama
koje su mi bile dostupne.

Trenutno civilno stanovni?tvo
od 45,265 ljudi...

...zahtevat ?e minimalno...

...82 tone ?ita, 85 tona mesa...

...119 tona vo?a, 304 tone povr?a...

...i 2,5 milijuna JP-a vode.

Mese?no?

Nedeljno.

Od Cylonaca okupirana CAPRICA

Pa, prona?li su tvog Grabe?ljivca.

Karl C. Agathon - Pozivni znak
"HELO" deseti dan na Caprici

Koliko ih je?

Karl C. Agathon - Pozivni znak
"HELO" deseti dan na Caprici

Tako ti i treba kad si se vra?ala po mene.

Do?avola...

Da.

Bila sam sigurna da me nisu pratili.

Znam.

Stavila sam potiskiva?e na impulsno.

Znam da jesi.

Nisam pokretala ni detektore,
ni Dradis radare, ni sondere.

Nikad ne ?alji pilota da radi
posao kopilota.

Mogu raditi tvoj posao.

Zato tosteri i gmi?u svuda
oko na?eg prevoza.

Pretpostavljam da nemamo plan B.

Planovi B, C, D i ostali isti
su kao i plan A.

Oti?i s ove planete i vratiti se na brod.
Hajde!

Kamo idemo?

Ne postavljaj pitanja.
Samo sledi svog pilota.

Da, gospodine!

Hamm...do sad smo prona?li pet skrivenih
mesta detonacije u tanku...

...i verujemo da mo?da postoji i ?esti.

Sumnjam, s obzirom na veli?inu
ostalih o?te?enja...

...i ta?aka eksplozije...

...da imamo posla sa G-4 tipom eksploziva.

Pa sam tra?io proveru celokupnog
inventara od glavnog oru?ara...

i ona...

...mi je rekla da nedostaje ?est
detonatora iz skladi?ta malog oru?ja...

...na pristani?noj palubi.

Dakle, jedan detonator
jo? uvek nedostaje.

Neka glavni oru?ar odmah rasporedi stra?are
pored svih skladi?ta malog oru?ja.

Ve? obavljeno, gospodine.
Tako?er je zapo?ela istragu...

...o tome ko je sve imao
pristup tom skladi?tu.

Me?utim, zbog nea?urnog
vo?enja evidencije...

...i nemarne unutarnje procedure
nakon napada...

...ona veruje da mo?da nikad ne?emo
saznati ko je uzeo detonatore.

?efe, mnogo vam hvala.

Svi osim pukovnika Tigha,
kapetana Adame i dr. Baltara...

...sad mogu oti?i.

Molim vas, nemojte zaboraviti
da je ovaj sastanak strogo poverljiv.

Postoji barem jedan Cylonac
na palubi "Galactice".

Koliko ljudi zna da Cylonci
izgledaju poput ljudi?

Glasine se ?ire prekovremeno.
Pola broda pri?a o tome.

Uvek ?e biti glasina. Za ve?inu ljudi,
samo ?e na tome i ostati.

Pitam koliko ljudi stvarno zna.

Petero ljudi u ovoj sobi i tri marinca.

Neka tako i ostane.
Ako se ovo slu?beno objavi...

...ljudi ?e bez razloga optu?ivati
jedni druge da su Cylonci.

Sla?em se. Dr. Baltar, kako
stojimo s proveravanjem?

Proveravanjem?

Trebali ste proveravati posadu "Galactice"
zbog potencijalnih cylonskih agenata.

Se?a? li se kad si prvi
put lagao nekoj ?eni?

Osim svojoj majci, to jest.

Osim svojoj majci.

Sherry Bennett. ?etvrti razred.

Na igrali?tu, iza glazbene sobe.

"Ako mi poka?e? svoju, ja ?u tebi moga."

Ona je pokazala. Ja nisam.

Zna?, mislim da sam s njom i spavao,
naravno, mnogo godina kasnije.

Naravno.

Je li izrasla u lepu ?enu?

Zapravo jest.

Vrlo lepu.

Ali svaka ?ena ima svoju lepotu...

...svoj ?enski ?arm,koji je
svojstven samo njoj.

Doktore?

Proveravanje?

Da budem iskren, postoje zna?ajni problemi...

...kod primene moje metode
detektiranja Cylonaca...

...koju sam ranije koristio na "Galactici"...

...i to uglavnom zato jer mi je
ponestalo prirodnih resursa.

Trebam kemijske sastojke.
Na primer, prethodni test.

Trebam velike koli?ine tetrahidrociklina...

...?to vam ne moram govoriti...
Mo?da vam moram govoriti.

Ali to je visoko hlapljiv sastojak...

Tu ?u vas zaustaviti.

Va? intelekt o?igledno nadma?uje
sva?iji u ovoj sobi.

Ali isto tako je o?igledno,
po na?inu na koji govorite...

...da biste mogli sprovesti
proveravanja ?ireg obujma...

...trebat ?e vam pomo?,
osoblje, sredstva.

Da, upravo to govorim. Upravo to.

Me?utim, vi?e osoblja?

Da ti neko nju?ka okolo,
gleda svaki tvoj pokret?

Mo?da ?e biti ?ena, mogao bi
prona?i njenu skrivenu lepotu.

Dodelit ?u vam poru?nika Gaetu
da vam pomogne...

...u bilo ?emu ?to vam
mo?e zatrebati.

Toliko o tome.

Ali potreba za tajno??u?

Jasno, to spada u kategoriju
"apsolutno neophodnog".

Va?e tehnike proveravanja mogu
biti klju?ne za na? sami opstanak.

Opstanak ?ove?anstva po?iva
u tvojim rukama.

Kad bi sad barem imao stvarni
cylonski detektor.

Ovo je kriti?na misija, Boomer.

Na nekim brodovima ve? izbijaju
tu?e oko sledovanja vode.

U zraku je panika. Ako ne prona?e?
vodu tamo vani i to brzo...

Razumem, kapetane. Prona?i ?emo je.

Dobar lov.

Hej, ?efe.

Kapetane.

- Poru?ni?e.
- ?efe.

Ose?am se kao da ?e mi glava eksplodirati.

Samo se opusti, smiri se.
Usredoto?i se na misiju.

Za sve ?emo se pobrinuti kad se vrati?.

A istraga?

Vodi je glavni oru?ar. Ne brini,
ni?ta ne upu?uje na tebe.

U stvari, nema razloga verovati
da si ti imala bilo ?to s tim.

- I nisam.
- Znam.

Nikad ne bih ne?to takvo u?inila. Nikad.

Sharon, znam.

Zbilja je va?no da mi ovo veruje?.

Veruje? mi, je li tako?

Apsolutno.

Da, gospodine.

Hvala, ?efe. Nastavite.

Molim vas, izvinite ?to sam
dozvolio da me ?ekate.

Zvali su me u stojarnicu. Samo trenutak.

U redu je.

Ponekad bih volela posuditi knjigu ili dve.

Ponela sam samo jednu sa sobom na "Galacticu".

Koju?

"Ubojstvo na Piconu".

Slaba sam prema zagonetkama.

Jeste li pro?itali "Mra?ni dan"?

Edward Prima. Sram me je re?i...

...to je jedan od onih klasika
koje nikad nisam uspela pro?itati.

Mislim da ?ete u?ivati u njoj.

Hvala.

Mo?da ?e potrajati dok vam je vratim.

To je dar. Knjige se ne posu?uju.

Pa, onda vam hvala na poklonu.

Jedva ?ekam da po?nem raditi s vama, doktore.

Ima? prijatelja.

Kao i ja, poru?ni?e.

Zapravo sam studirao genetiku na koled?u.

Planirao sam nastaviti na fakultet...

...preko otvorenog vojnog programa.

Predivno. Je li to karta?ka igra?

I devojka opet pobe?uje. Jo? jednu rundu?

Ma dajte, ljudi. Pomilovanje pod pritiskom.

Nema ni?ta bolje nego izgubiti ?togod novca,
da odvu?e? misli od 14-satnih patrola.

Smeta li vam da se uklju?im, poru?ni?e?

Ako imate kubite, stolica je va?a.

Naravno, ako imate ?togod za popiti,
uzet ?emo to umesto love.

Znate da nemam novca, ali...

...ova jakna vredi barem 15 kubita.

Napravljena je od najfinije capricanske
tkanine, greje zimi, hladi leti.

Odli?no bi izgledala na vama.

Ima li jo? ko kakve civilne ode?e za koju
je zainteresiran da je stavi na stol?

Nemojte da vas zadr?avam.

Pukovnik Tigh je bio u pravu.

Izbili su nemiri na jednoj krstarici
kad su im smanjili sledovanje vode.

Moramo demonstrirati svoju sposobnost
da odr?imo red. I to odmah.

Nemamo dovoljno ljudstva
za osiguranje flote.

Vi imate jedinu naoru?anu,
discipliniranu i raspolo?ivu silu.

Da, ali ne?u biti va? policajac.

Postoji razlog za?to se odvaja
vojska od policije.

Prvi se bore s neprijateljem dr?ave.
Drugi slu?e da ?tite narod.

Kad vojska postane oboje...

...tada neprijatelj dr?ave
mo?e postati sam narod.

Razumem kompleksnost situacije
i ne?u dozvoliti da se to dogodi.

Poslat ?u jedinicu na krstaricu.

Zapovedni?e, ne?u dozvoliti da
se to dogodi.

Po?injem Dradis skeniranje jedan.

Po?injem Dradis skeniranje dva.

Razmi?ljam kako da damo ime ovoj
lepoj steni punoj ni?ega.

Mo?da "Kimiko".

Kimiko?

Po jednoj lepoj maloj dami, u lepom
malom gradu, na lepoj maloj koloniji...

...koju sam neko? poznavao.

Svejedno.

?ao mi je. Ba? mi je ?ao.
A dobro ste po?eli.

Izgleda da je ulog na meni.

Poku?at ?u se provu?i jo? jednu rundu.

Di?em za pet.

Bez hrabrosti nema slave, doktore.
Pla?am va?ih pet...

...i di?em za 20.

Sad smo samo nas dvoje.

Nisam navikao igrati ovakvu
igru velikih uloga.

Jo? nije kasno da se povu?ete.

Eto odli?nog predloga. I znate ?to,
pre nego nastavim dalje...

...zaista bih trebao ispitati
svoju motivaciju za to.

Ostaju?i u igri, riskiram da izgubim
?itav svoj ulog...

...i budem poni?en pred ovim divnim ljudima.

"Poni?en" je prejaka re?.

"Osramo?en" bi bio moj izbor.

Vi igrate grubo, zar ne?

Malo pregrubo za vas.

Moje karte nisu jake. Ne treba vam
mnogo da me izbacite iz igre.

Pa, hvala vam, doktore.

Me?utim, bez malo rizika...

...?ivot bi bio tako dosadan,
zar ne? Zovem.

Tri u nizu.

Boja.

Hvala. Hvala svima...

...za veoma ugodnu ve?er.

Dar za rastanak.

Ru?no smotana od najfinijeg
lista fumarella sa Caprice.

Tako?er, jedna od zadnjih koje
su preostale u celom svemiru.

Hvala.

Zadovoljstvo mi je.

Ispri?avam se.

Grabe?ljivci su se vratili
iz tri zvezdana sistema.

Do sad su svi izve?taji o vodi
negativni, gospodine.

Upravo sam bio do astrometrije.

Nisu ni?ta prona?li.

Nema zvezdanog sistema u
dometu na?ih teleskopa...

...s planteranim telima koja bi
mogla sadr?avati vodu.

Gospodine. Jo? jedan Grabe?ljivac se
vratio. Nije na?ao vodu.

Ko je jo? ostao?

Boomer i Crashdown, gospodine.

Ako ni oni ni?ta ne prona?u...

Kakav nam je rezervni plan?

Sko?it ?emo u drugi sektor
i po?eti potragu ispo?etka.

Igla u plastu sena.

Vi?e kao zrno soli na pla?i.

Jo? uvek ni?ta...

...i opet ni?ta.

Ni ja nemam ni?ta.

Onda je to to.

Pet meseci, ni na jednom vode.
O?ednim od same pomisli na to.

Nadam se da su drugi imali vi?e sre?e.

Da.

O ?emu razmi?lja?, Boomer.

Ne znam. Imam nekakav ose?aj.

Skenirajmo jo? jednom.

Ti si ?ef.

Po?injem skeniranje 21.

Po?injem skeniranje 22.

Boomer, opet nemam ni?ta. A ti?

Te?ko mi je re?i.

Kako to misli??

Mislim da vidim...

Imam pozitivni kontakt. Da.

O, da! To!

Dobra odluka, Boomer.

Gospodine. Dradis je upravo uhvatio
Boomerov Grabe?ljivac.

Poslu?ajmo.

"Galactici", Crashdown.

Dradis skeniranje pokazuje da je
vreme da obu?emo kupa?e kostime...

...jer smo prona?li vodu. Ponavljam.
Pozitivan kontakt s vodom.

Spojite me s celom flotom.

Spojeni ste, gospodine.

Pa?nja. Ovde zapovednik.

Prona?li smo vodu.

Idemo na pi?e.

Mislim da su zadovoljni. ?ujem kako
vri?te u pozadini.

Okupirana Caprica

Sharon, oprezno s tom iglom.

Ponestaje nam
anti-radijacijskih lekova.

Nije ba? mamina doma?a kuhinja.

Bolje je od trave i li??a.

Kuhat ?emo fini obrok od gran?ica
i mahovine do kraja nedelje.

Iskvarit ?e? me.

Mogu li te ne?to pitati, Sharon?
Za?to si se vratila po mene?

Mrzim leteti sama.

Ma daj. Prekr?ila si zapoved,
vratila se natrag u ovu paklenu rupu...

...i nije da to ne cenim, ali za?to?

Nisam te mogla tek tako ostaviti.
Pustimo sad to.

To je signal Kolonijalne flote.

Ne mogu ga de?ifrirati,
ali to zna?i da ima nekoga.

Neko od vojske je jo? ?iv
i zdrav ovde na Caprici.

Da.

Sad ih samo moramo prona?i.

Bravo, Boomer.

Dobar posao, gospodine.

Dobar posao. Do?ite na brifing.

Da, gospodine.

?efe. Mo?ete li pogledati
moj sistem izbacivanja.

- Mislim da mu ne?to nedostaje.
- Da. Cally.

Ne, ?efe. Pogledajte ga sami.

Hvala ?to ste do?li, kapetane Apollo.

Znam da ste vi zapovedali...

...u misiji uni?tenja nosa?a "Olympic".

Znam koliko je te?ko ?iveti
s tim, za sve nas.

I sama se borim s tim, iskreno.

Ne mogu prestati misliti na to.

Ali ?ovek treba preuzeti
odgovornost za svoje ?ine.

Ne sumnjati u odluke koje donese.

?iveti s njima saki dan.

Se?am se kad je predsednik Adar
poslao marince na Aerilon.

Petnaest ljudi je umrlo.

Javno je, naravno, morao govoriti
sve uobi?ajene stvari.

Da je bio siguran u ono ?to je uradio,
da je donio ispravnu odluku...

...i da je ostao na pravom putu.

Ali on je znao da je pogre?io.

?uvao je imena poginulih
u ladici svog stola.

Govorio je da je za vo?u imperativ...

...da zapamti i nau?i iz pogre?aka...

...?ak i ako ih ne sme javno priznati.

Mislite da smo i mi pogre?ili?

Ne znam.

Jo? nemam ladicu od stola, ali imam d?ep.

Ne ?elim vas jo? vi?e opteretiti.

Ali imam molbu.

?eljela bih da budete moj
li?ni vojni savetnik.

Oprostite.

Moj otac je vi?i vojni ?asnik.
On bi vas trebao savetovati.

Ne, ne mislim raditi va?em
ocu iza le?a. Ni?ta sli?no.

Ne tra?im vojne savete.
Tra?im savete o vojsci.

Ono ?to ste mi rekli o va?em ocu i
njegovoj gesti zaista mi je pomoglo.

Pomoglo mi je da ga bolje upoznam.
Bila bih zahvalna za jo? takvih opa?anja.

A mo?ete i dalje ostati C.A.G.

Izgovara se kao jedna re?.

Vidite li sad zbog ?ega vas trebam?

Ko ?e re?i mom ocu?

Pa...

...mislila sam da bi...

..to bio va? prvi zadatak.

Nekako sam znao da ?ete to re?i.

Hvala, kapetane.

Hej.

Upravo to mi je trebalo.

O, da.

Jesi li prona?ao onaj detonator?

Jesam.

Dao sam ga glavnom oru?aru.

Molim?

Ne, ne. Rekao sam joj da sam ga
na?ao za vreme odr?avanja.

?uj, smiri se. Ovo je najbolji na?in, OK?

To ?e ih staviti na isti trag
na kojem smo i mi...

...a ti ne?e? biti sumnjiva.

Slu?aj. Veruj mi u ovome, Sharon.

Ne?u dozvoliti da ti se ne?to dogodi, OK?

OK.

U redu, OK.

Ne brini, du?o.

Bolje da po?em.

OK.

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin