Battlestar Galactica (2004–2009): Season 2, Episode 3 - Fragged - full transcript

Tigh has problems with the responsibility of being a leader, president Roslin loses control without chamalla. The Kobol team discovers a Cylon battery.

Cylon-ce je stvorio ?ovek.

Evoluirali su

Pobunili su se

Postoji mnogo kopija

I oni imaju plan.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Bi?e Adamina komanda do dana kada umre.

A mi ne?emo dopustiti da umre.

Gospodine! ?ta je sa ljudima
na povr?ini Kobola?

Ako su jo? uvek ?ivi, mora?e da ?ekaju.

Poru?ni?e? Mislim da bi trebali da
proverimo zalihe pre nego ?to odemo.Nemamo vremena.

Mogu ti dati inekciju, ali ti se
nebi svideli sporedni efekti.

Samo je daj.

Do?i ?e vreme kada ne?e? mo?i da
sakrije? to kroz ?ta prolazi?.

Gospodine, plu?a mu se pune te?no??u.

Ako uskoro ne dobije serison,
ne?e uspeti.

Tarn, zaboravio si prvu pomo?, ti
?e? se i vratiti po nju.

Uzmi pu?ku, tri okvira i ?uturu.

Prekasno. Ne?e uspeti.

?ao mi je, Chief.

Bogovi Kobola,...

uzmite ove hrabre ljude u svoje ruke.

Uzmite...

u svoje ruke du?e na?ih palih prijatelja,...tako da mogu da podele u ve?nom ?ivotu...

...ono ?to nas sve ?eka sa
one strane doline suza.

To ka?emo svi.

To ka?emo svi.

Ni?ta ih ne ?eka. Ni ve?ni
?ivot, ni prokletstvo.

Jedino zaborav.

Zato ?to nisu videli lice
Boga, predpostavljam.

Zato ?to su umrli ovde.

Na Kobolu.

- Shvatam.
- Doktore...

Idemo.

Idemo dalje.

Doktore, ?uje? me?

- Idemo.
- ?uo sam te, Chief.

Samo ne odgovaram na ime "Dock"

"Dock" je platforma za utovaranje
i istovaranje materijala.

Moja titula je "Doktor" ili "Gospodin
podpredsednik" ako nemate ni?ta protiv.

Ti puni?, zar ne?

Poru?ni?e?

Poru?ni?e?

Crash!

Hm? Oh, da, Chief, Dolazim odmah.

- Nema Cylon-aca.
- Jesi siguran?

?ekaj malo. Linija drve?a, na dva sata.

- Vidim ih.
- ?ta rade?

- Izgleda kao da rastavljaju brod.
- Za?to?

Za?to ga ne upotrebe da odlete odavde?

Ne znam.

Ne mogu re?i. Oni... vuku ga u ?umu.

To je...?ekaj malo. Grade ne?to.

- Chief, da li je to...
- Projektil.

Grade raketnu bateriju.

Pa, bar znamo za?to nas ne jure.

Za?to?

- Za?to nas ne jure?
- Zato ?to ne moraju.

Mogu samo da ?ekaju, lansiraju rakete...

...koje ?e pobiti sve ?ivo u ovoj dolini.

Slede?i put kada ka?em da ?urim,
otvaraj ta vrata br?e.

Da li ti je ovo prvi dan?

Doktore, hvala Bogovima, stigli ste.
Predsednici je potrebna va?a pomo?.

- Skloni se.
- Doktore...

Doktore!

U redu... da vidimo vitalne znake. Odmah!

Dva metka, 9 mm. Ovaj je pocepao slezinu,

drugi je zasekao aortu.

Sada, uklonili smo slezinu, i mislili
smo da smo zakrpili aortu, ali...

U proteklih nekoliko sati, pritisak mu je pao.

Samo je 80 sa 40.

I broj otkucaja se popeo na 130/sec.

Pa, propustili ste ne?to.
On jo? uvek negde krvari.

Izgubi?emo ga ukoliko ne
zaustavimo to krvarenje.

Dajte mi ABG, CBC i instrument
za ?irenje grudnog ko?a,

i spremite se za intubaciju.

- Da li ?e se izvu?i?
- Kako bi ja to znao?

Nisam vidovit.

A sada se gubite odavde.

47,862 pre?ivelih

u potrazi za domom

zvanim Zemlja.

Ovde je zabrljano.

Izgleda da je mesenteri?na
arterija o?te?ena.

3.7 mek.

Prokletstvo, Kim, nau?i instrumente.
Rekao sam 3.7 mek!

?ao mi je.

Spajalica.

Spajalica!

Dr. Cottle, pritisak mu pada. 60 sa 30.

Broj otkucaja opada.

Mislim da ne mo?e da izdr?i jo? dugo.

Samo ostani fokusiran.

Daj jo? sukcije ovde...

...da mogu da vidim ?ta radim.

Pukovni?e...kako je komandant?

?ta?

- Kako je komandant?
- Jo? uvek ga operi?u.

?ta ti je na umu?

Uh, Treba mi ne?to lekova za predsednicu.

Ona vi?e nije predsednica.
Cottle je malo zauzet sada.

Gospodine, ona je veoma bolesna...

Za?to vi niste u zatvoru?

Um... zato ?to...me niko tamo nije stavio?

?ta je do?avola sve ovo?
Za?to ti nisi u zatvoru?

Na du?nosti sam, gospodine.

Planiramo spasila?ku misiju.

Spasila?ku misiju? Za koga?

Izgubili smo avion, i niko me ne obavesti?!

Za posadu raptora dole na povr?ini
Kobola, gospodine.

Simes je stariji pilot sada.
On mo?e da isplanira misiju.

Tra?ili ste da komandujem vazdu?nim snagama
kada sam na du?nosti, a sada sam na du?nosti.

Da li komandujem... ili ne?

Kakav je status misije kapetane?

Pa, ne znamo u kom je podru?ju raptor 3 pao.

Zna?i jedina realna ?ansa da ih
na?emo je da se nadamo...

...da njihov transponder za slu?aj
nesre?e jo? uvek radi.

Nameravam da uzmem dva raptora,
jedan sa medicinskim osobljem,

i na?inim pet niskih orbita oko planete.

?ta je sa Cylon-skom baznom zvezdom koju
je poru?nica Valerii navodno uni?tila?

?ta ako je lagala?

Uni?tenje stanice je potvr?eno,

i proverio sam snimak sa kamere raptora,

koji to potvr?uje.

Poru?ni?e Gaeta, ?ta se vi tu muvate?

- Uh, u pitanju je ?tampa.
- ?tampa?

Zahtevaju da im ka?emo koliko
dugo planiramo da ih dr?imo,

i kada ?e mo?i da kontaktiraju
svoje brodove.

Oni zahtevaju? Oni nisu u poziciji
da zahtevaju bilo ?ta.

Recite im samo da u?ute. Pobrinu?emo se
za njih u odgovaraju?e vreme.

Izvinite, pukovni?e.

?atl sa Zephyra je upravo zatra?io
dozvolu za sletanje.

- Zephyr?
- Da, gospodine.

O?igledno je Kvorum dvanaestorice na njemu.

Zahtevaju da vas vide.

Oni zahtevaju?

Zahtevan posao, komandovati bojnim brodom.

Dozvolite im sletanje. Smestite ih
u bolni?ko odeljenje...

i zadr?ite ih tamo dok ja ne budem
imao vremena da ih vidim.

Gospo?o predsednice.

?ta je sa njom?

Ne znam, ali je o?ito bolesna.
Vidi? to, zar ne?

Pa, ne mogu ja tu ni?ta.

- Gospo?o predsednice...
- Da?

Mogu li vam doneti ne?to?

Billy?

Ne, hvala.

?ao mi je.

Te?ko mi je... da mislim. Povla?i se.

- Chamalla?
- Da.

Proba?u da vam nabavim jo?.

Idi brzo.

Izbrojala sam da je... ?est projektila
preba?eno u ?umu do sada.

Sve je tako besmisleno.

Mi ubijemo njih.

I oni ubiju nas.

Pa mi ubijemo vi?e njih.

Oni ubiju vi?e nas.

U ?emu je vi?e poenta?

Ti i tvoja...

rasa ste izmislili ubistvo.

Izmislili ste ubijanje iz sporta,
pohlepe, zavisti.

To je ?ovekova jedina prava umetni?ka forma.

Mislim da ste i vi ubijali.

Da, pa, mi smo va?a deca.
Dobro ste nas nau?ili.

Za?to uop?te Bog ho?e da dovede
dete u ovakav svet?

Zato ?to, uprkos svemu, uprkos svemu tome,

on jo? uvek ho?e da vam ponudi spasenje.

Na?e dete ?e doneti to spasenje ali samo ako ti

prihvati? ulogu njenog oca.

I njenog ?uvara.

Nisam spreman na to. U redu?

Ja nisam otac. Ja nisam ?uvar.

Nisam moralni vo?a sposoban
da vodi bilo koga.

Da ne govorim o bebi.

Budi mu?karac, Gaius.

?ta?

Budi mu?karac.

?ta god da si jo?, i to si.

Dolazi vreme kada ?e? morati da
deluje? kao jedan.

?ekaj malo, ?ekaj malo. Poru?ni?e, vidi ovo.

?ta ima?, Chief?

45 stepeni isto?no od lansera.
Vidi? onaj panj?

- ?ta je do?avola to?
- Izgleda kao radarski tanjir.

Bar kao, Cylon-ska verzija.

Verovatno je izvu?en iz nosnog dela broda.

Oni grade protiv-avionsku bateriju.

Protiv-avionsku? Za ?ta?
Nema ovde drugih aviona.

Galactica ?e poslati spasila?ki tim.

Kada ih po?alju, bi?e to najmanje dva raptora
u niskom preletu iznad mesta pada.

Kada ti raptori do?u, rizikuju?i svoje
?ivote da bi nas spasili...

...Cylon-ci ?e ih oboriti.

Sedam ptica je dole zbog popravke.
Tri na du?nosti obezbe?enja.

Poruke, gospodine. Prioritetne su na vrhu.

Pre?ite na stvar, Kapetane!
Koliko jo? do po?etka misije?

Ma hajde, Di, sve su ozna?ene sa "prioritet."

?ao mi je, gospodine, tako su stigle.

Uzimam delove iz 305-ice.

Trebali bi biti u vazduhu za,
ne znam, 90 minuta.

90 minuta?! Imamo ljude dole
na toj prokletoj planeti!

Ubaci glavu u igru.Radi svoj
posao, ili nazad u zatvor.

Da li su svi ?lanovi Kvoruma tu?

Svih 12, gospodine.

Predpostavljam da ne bi htela
da uradi? ovo umesto mene?

Nikada nisam bila za javne govore, gospodine.

Za?to smo pod stra?om? To bih hteli da znamo.

Laura Roslin je organizovala pobunu
na ovom brodu.

Uzrokovala je da klju?ni vojni projekt
bude izgubljen u kriti?nom trenutku!

Komandant je smatrao da nema drugog
izbora nego da je smeni.

- Rekli ste to, nekoliko puta.
- Pa, ...

Vi izgleda da ne slu?ate, pukovni?e.
Nije bitno ?ta je Adama smatrao.

- On nije imao nikakvo ovla??enje...
- Adama je ta?no znao ?ta radi.

On je na?inio put za objavu vanrednog
stanja i uvod u vojnu diktaturu.

- Zar to nije ta?no, pukovni?e?
- Ne mogu da govorim u ime komandanta.

Jo? uvek je pod operacijom.

Pa, izgleda da vi izdajete nare?enja ovde.

Pa ?ta ta?no planirate da uradite?

- Da li objavljujete vanredno stanje
- Apsolutno ne.

Znam da je matori mrzeo samu ideju
o vanrednom stanju.

On je verovao u slobodu i demokratiju
i sve te dobre stvari.

Pa, po?to je ovo jo? uvek demokratija,
i sve te dobre stvari,

predla?em da Kvorum zahteva...

...trenutni pristup predsednici Roslyn.

Odli?no. Podr?avam to.

Svi koji su za.

Za.

Predlog usvojen. Pukovni?e,

zahtevamo pristup predsednici.

Uze?u va? "zahtev" pod razmatranje.

Gospo?o predsednice.

Gospo?o predsednice.

- Moram da razmotrim...
- Laura.

Laura.

- Zdravo.
- Zdravo.

Da li ste dobro?

Samo sam do?la da vidim da li
mogu ne?to da u?inim za vas.

Mogu li vam ne?to doneti?

Htela bih da razgovaram sa mojim advokatom.

Mo?ete li to srediti?

Da. Da, naravno.

Laura, da li znate gde ste?

U zatvoru sam.

- Kako se ja zovem?
- Da li se znamo?

Ja...

?ao mi je. Izvinite me.

Samo ova...zvonjava.

Izvinite me.

Zvonjava?

Da.

U redu, onda. ?uvajte se.

Oh, Bogovi.

Ellen Tigh.

Ellen?

Bogovi Kobola...

Lanser deluje kao prosti "uperi i pucaj".
Bez ugra?enog vo?enja.

Punjenje izgleda da je standardni
brod-brod projektil.

Prepravljaju ih za atmosferski let.

Jedan cylon-ski centurion obilazi podru?je,

staju?i u odre?enim intervalima.

Radarski tanjir koji kontroli?e projektile
je na talasnoj du?ini od 4.5 kJ,

sude?i po pre?niku.

?uvan je sa dva centuriona, mislim.

Izvini, Doc, da li si rekao
ga ?uvaju dva centuriona?

Da, jesam.

U redu, da li je radar ?uvan
konstantno ili u prekidima?

Video sam dva centuriona...

...kroz dvogled konstantno, pet minuta.

U to vreme, nisu napu?tali svoja mesta.

Zna?i tri tostera su kod lansera.

Jo? dva kod tanjira.

To je mnogo Cylon-aca.

Da li si ikada rukovao oru?jem?

Ko, ja?

Ne.

Ja nisam vojnik, Crashdown.

Poku?a?u da ti dam najjednostavnije
zadu?enje, ali treba?e mi svaki ?ovek.

Ne misli? valjda da napadnemo
Cylon-ce?

Dugujemo Socinusu i Tarnu
da ih uni?timo...

...pre nego ?to ubiju jo? nekoga.

Jednako smo brojni. Imamo element iznena?enja.

Stoga, imamo inicijativu.

Mo?emo da napadnemo gde i kada ho?emo.

Poru?ni?e, da popri?amo... nasamo.

On je lud.

Nisam obu?en za ovako ne?to. Nikada
u ?ivotu nisam pucao iz pi?tolja.

Ja nisam pucala jo? od osnovne obuke.

Ti?

Ja sam u vojsci samo da bi platila
?kolu za stomatologa.

Obuka za osnovni kopneni napad je
bio davno. Za sve nas.

To nisu trena?ni oficiri tamo. To su
programirane ma?ine za ubijanje.

Nemamo nikakve ?anse. Galactica
?e sigurno slati...

spasila?ki tim,

Samo je pitanje vremena. I ako mi
ne uklonimo taj lanser...

ne mo?emo i?i na tako naoru?ani
i branjeni polo?aj kao taj.

- O?isti?e nas za dve minute.
- Dosta!

Chief, vidi, pod ovakvim okolnostima,
bitno je da ostane? hladnokrvan.

- Ne verujem da sam izgubio hladnokrvnost.
- Ne sla?em se.

Vidi, ni ja ne ?elim da napadnem taj
lanser, ali to nam je du?nost.

Du?ni smo toliko spasila?kom timu,
i du?ni smo to Socinusu i Tarnu.

Ne vidim kakve to ima veze sa
Socinusom i Tarnom.

Mo?da sam zbog toga ja oficir,
a ti nisi.

Voljno.

Ova uputstva ?e ukratko opisati
plan napada u pet grafi?kih elemenat.

Prvi element: Situacija.

Situacija je takva da smo nasukani na Kobolu
sa grupom od pet Cylon-aca...

...koji planiraju da upotrebe protiv-avionske
projektile da uni?te avion spasila?kog tima.

Nema prijateljskih snaga.

Kakva su ovo grafi?ka sranja?

- Drugi element...
- To je nare?enje pet-paragrafa.

To je osnovno komandno sredstvo.
To se predaje u ?koli za oficire.

Samo ?to se ne koristi ovako...
doslovno na terenu.

?etvrti element: Izvr?enje.

Napa??emo Cylon-ski lanser sa
severozapada, sa...

Oh, ma hajde.

To je apsurdno.

?ta, kre?emo na Cylon-sku armiju
zar ne?

Mi?

Vidi nas.

?ta, sa dve pu?ke i ?uturom?

- Jesi li poludeo?
- To je dosta, doktore.

Da li je? Vidi, bez nepo?tovanja,
ali za?to stalno idemo uzbrdo?

Da li jo? neko misli da je ovaj plan
jebeno lud?

Re?i ?u vam ?ta je fer. Ovo je fer.
Glasa?emo...

Ne! Apsolutno ne!

Ovo nije demokratija!
Poru?nik je nadle?an!

Poru?nik je nadle?an.

Nema ako, i, ali.

Ako on ka?e da idemo, idemo.
Nema pitanja...

Ve? smo izgubili dva ?oveka, Chief!
Koliko ?emo ljudi jo? izgubiti?

Ti bi trebalo da sedne?.
I da umukne? ovog momenta.

Niko mi ne govori da umuknem.
Ja sam pod-predsednik...

Treba da sedne? i umukne? odmah.

Va?a uputstva, poru?ni?e.

Hvala, Chief.

?etvrti element.

Pri?i ?emo Cylon-skom lanseru
sa severozapada,

koriste?i okru?enje da
zamaskiramo prilazak.

Na? cilj je komandno-kontrolna konzola.
Kada dostignemo ovu poziciju,

Cally, ti ?e? obi?i sa leve strane,
da odvu?e? Cylon-ce.

I privu?e? paljbu dovoljno dugo da ja i Seelix

obi?emo sa desne strane i pripucamo na konzolu.

Tyrol, ti i pod-predsednik ?ete
ostati na poziciji jedan,

i pru?iti paljbu podr?ke
za oba manevra.

Pru?ena mi je mogu?nost da jasnije
shvatim skripte.

Na sve ?to to ometa, moram da
gledam kao na protivljenje...

...pre?ivljavanju ljudske rase.

Ovo je sme?no.

Vidi, njoj su o?igledno
potrebni njeni lekovi.

Poku?avam to da ka?em svima koji
?e slu?ati.

Izgleda kao da govori o skrolovima
proroka Pythije.

Predpostavljam.

Pythia je prorekao uspon vo?e.

Vo?e koji ?e povesti ?ove?anstvo
do spasenja.

Tako ka?u Bogovi.

Izgleda da zna? dosta o skriptama.

Ja sam sa Gemenona. Mi verujemo
da su skripte doslovno istinite.

Suprotnost ljudskom izbavljenju...

Kaplare Venner?

Postoji, uh, lek koji
sve?tenici ponekad koriste.

Zove se ekstrakt chamalle.

- Izgleda da je sre?ni sat.
- ?ta je tu sre?no?

Matorog jo? uvek operi?u.

A ja imam gomilu politi?ara i novinara
koji zahtevaju da vide Lauru Roslin.

- Pusti ih.
- Da, naravno.

- Ona je luda.
- Znam.

Ne, ne. Stvarno, Saul.

Odlepila je. Ba? sam bila dole
do zatvora da je vidim.

- Jesi?
- Ona je...

potpuno opi?ena.

Ona vi?e ne zna ni gde se nalazi.

- ?ali? se.
- Trebao bi ih pustiti da je vide.

?tampa, kvorum.

Sve njih.

Mislim, pamet male u?iteljice
je oti?la pa-pa.

A pod-predsednik je ili izgubljen
ili je mrtav.

To ostavlja tebe kao komandanta ovog broda.

- I ove flote.
- Samo dok matori ne stane na noge.

Pa, naravno.

Galactica, Apollo. Spremamo
se za skok na Kobol.

Razumem, Apollo. Skok odobren.

I dobar lov.

Hvala, Galactica. Idemo da
na?emo na?e ljude.

U redu, napuni pu?ku, odko?i je,
otvori ni?an.

U redu, napuni pu?ku, odko?i je,
otvori ni?an.

Jedan od vas ?e se okrenuti
protiv ostalih.

- Tokom misije?
- Da.

- Jedan od nas ?e izdati ostale?
- Da.

- Tokom napada?
- Da.

Ali ako napad ne uspe?

Umre?ete.

Ne ja.

Ja sam Bo?iji instrument.

Bog je okrenuo le?a Kobolu.

Okrenuo je le?a ?oveku i la?nim
Bogovima koje je obo?avao.

Ono ?to se de?ava na Kobolu
nije njegova volja.

Spremite se.

Vreme je da ove tostere pretvorimo
u staro gvo??e.

XO.

Komanda. Dualla ovde, gospodine.

Kvorum zahteva da vidi biv?u
predsednicu.

Prili?no su uporni u tome
i zadaju probleme stra?arima.

Uh, mo?da bi im trebali re?i da
svoje zahteve nabiju...

...u svoje kolektivne zadnjice,
?ta ka?e? na to?

Da, gospodine. Trebaju mi uputstva
za stra?are.

- Pitaju kako da reaguju.
- Reci im da ?e videti...

...?ta je postalo od njihove dragocene
predsednice. Prenesite im to.

Imam signal.
Definitivno kolonijalni.

Poku?avam da ga zabravim.

Imam ga.

Severna hemisfera.
Izgleda kao planinski teren.

Tamo je dolina.

Izvedite nas iz orbite.

Javite raptoru 2 da nas prati.

Eno ih.

Sva tri, ba? gde bi i trebali da budu.

U redu, ljudi, to je to. Upadamo.

Cally, kre?i se uz liniju drve?a
do ta?ke alfa.

Poru?ni?e, pet Cylon-aca su kod lansera

?ta?

Ne?to nije u redu, zar ne?
Ne?to nije u redu sa planom...

Sti?ajte se, sve je u redu.

Samo je tu par Cylon-aca na koje
nismo ra?unali.

To zna?i sedam Cylon-aca.

Pet ovde, i dva gore kod tajnira.

Da li si apsolutno siguran da je
dva stra?ara kod tanjira?

Znam ?ta sam video.

Mo?da ima samo pet Cylon-aca.
Samo su zamenili polo?aje.

Doveli su ovde ono dvoje ?to
su ?uvali tanjir.

Sada je tanjir neza?ti?en.

Bogovi, Chief, taj tanjir je skoro,
kilometar udaljen.

Pa ?ta?

Neza?ti?en je. Mo?emo oti?i i
uni?titi ga.

Ne moramo i?i na celu Cylon-sku
vojsku.

- ?ta je do?avola bilo to?
- Zvu?ni zid.

Brod ulazi u gornju atmosferu.

To je spasila?ka misija. Ovde su.
Tamo gore su, Chief.

Moramo i?i.

Nema vremana za diskusiju.
U redu, svi, idemo.

Vreme je za igru. Uni?timo ove tostere
pre nego ?to ubiju jo? nekoga.

- Cally, rekao sam kre?i.
- Ne mogu.

?ta?

To je nare?enje.

Ne mora. Mo?emo samo oti?i
i uni?titi tajnir.

Cally, mora? i?i. Cally, ovo nije ?ala.

Idi. Ovo nije igra, Cally.
Idi. Ljudi ra?unaju na nas.

Oni su gore, Cally.
Kre?i!

Slu?aj me. Jo? uvek imamo vremena
da odemo i uni?timo tanjir.

Umukni na trenutak. Cally, Cally.
Specijalisto. Ima? svoja nare?enja.

Potrebno mi je da ode? tamo i
napravi? diverziju odmah.

Kre?i!

- Kre?i!
- Poru?ni?e.

Trebalo je da bude samo tri
Cylon-ca a sada ih je pet.

Kako bi mi to trebali da krenemo
na pet Cylon-aca?

Jebe? nare?enja, jebe? vojni sud.
Na?i ljudi su gore.

Moramo ih spasiti.

Nemamo vremena.
Kre?ite!

- Ja to ne mogu.
- Rekao sam kre?ite!

Ne!

Chief!

Spusti ga! Spusti ga!

I?i ?e? tamo, Cally. I?i ?e? tamo ili...

...?u ti prosuti mozak.

Ovde i sada.

Spusti ga.

- Hej, poru?ni?e. Polako.
- Samo polako.

Broja?u do tri.

Ovo je ludo. Ovo je ludo!

Jedan.

Spu?taj ga odmah.

Oh, Bogovi.

Slu?aj me! Baci oru?je!

Dva.

Povla?i se! Povla?i se!

Idi! Idi! Idi!

Doc, Idemo!

Sada si mu?karac.

- Predvi?eno vreme dolaska?
- Pet minuta!

Oh, Cally!

Doc! Daj mi lanser!

Daj mi lanser, Doc!

Hajde!

Projektili! Baterija je dole!

Izbegavanje! Razdvoj se, razdvoj se!

Nisu nas ni?anili.

Chief.

Ostani tamo! Ostani tamo!

Chief!

Nema na ?emu.

- Kao u zoolo?kom vrtu.
- Drago mi je ?to vidim da predsednicu...

- ...toliko cenite.
- Do?i ?e i tvoj dan, sme?ko.

Idemo.

Ne znam, ?ta da radim.

U redu, ?ou je zavr?en.

Dajmo joj malo privatnosti.
Svi napolje.

Idemo nazad i onda ?emo, uh,

popri?ati o tome kako da nastavimo.

Hvala svima ?to ste do?li.
Imam izjavu.

Poku?ani vojni udar protiv
zakonite vlade...

...kolonija je ilegalan, lo?e vo?en i
o?igledno je osu?en na propast.

Nisam podnela ostavku i bori?u se
protiv ovog dela sa...

...onim ?ime raspola?em.

Ona je luda. Ona misli da je prorok
ili tako ne?to besmisleno.

?ekajte pukovni?e i pustite je da govori.
Samo je pitajte, pitajte je, re?i ?e vam.

Slu?ajte je samo. ?ta be?e, uhh,

Strela Apolloa ?e otvoriti uhh, grobnicu
Artemisa. Ili neka sli?na besmislica.

Sve ?to sam ja uradila je
dosledno i logi?no.

Na?li smo Kobol,...

na?li smo grad Bogova i kada vratimo strelu

...otvori?emo grobnicu Athene...

...i na?i ?emo put do Zemlje.

Gospo?o predsednice, da li ste
pro?itali skrolove Pythie?

Mnogo puta, i skromno verujem
da ispunjavam ulogu...

...vo?e.

U redu, dosta ovih besmislica, svi napolje.

?ekaj malo, ?ekaj malo.

Sarah. Ti predstavlja? Gemenon,

ti zna? vi?e o skrolovima i
skriptama od svih ovde,

za?to ne ka?e? ne?to?

Skrolovi nam govore da ?e nas umiru?i
vo?a povesti do spasenja.

Ona ne umire. Ona je luda.

Ja umirem.

Imam rak dojke u zavr?noj fazi.
Dr. Cottle ?e potvrditi dijagnozu.

Ostalo mi je nekoliko meseci ?ivota.

I za to vreme, ja ?u povesti
ljude do spasenja.

To je moja jedina svrha.

Hvaljeni neka su Bogovi.
Ovde je na?e spasenje.

- Naredni?e garde,
- Da, gospodine.

Uklonite ove ljude iz zatvora
i otpratite ih do njihovog ?atla.

Da, gospodine.

Hvala, kaplare.

Hvala Bogovima.

Je li ovo pakao Butchers Bill-a, Chief.

Kako je Crashdown umro?

Vode?i napad.

Dao je svoj ?ivot u najboljoj
tradiciji slu?be.

Da. Bio je heroj. Do kraja.

Tako sam ponosna na tebe, Gaius.

Za?to?

- Zato ?to sam uzeo ?ivot?
- To je ono ?to vas ?ini ljudima.

Da li je?

Nije svesna misao?

Nije poezija ili umetnost ili
muzika, knji?evnost?

Ubistvo. Ubistvo je moje nasle?e.

Da li je to lekcija koju treba
da prenesem na?em detetu?

???. Bi?e u redu, Gaius.

U redu, Doktore, idemo!

Doktore, hajde!
Moramo da idemo.

Ja ?u biti tvoja savest.

Hajde, doktore!
Moramo oti?i odavde!

Pre?ive?e.

Kada ?e se probuditi?

Znaju?i ga, kada on to bude
hteo, verovatno.

Stvarno sam ti sve zasrao, Bill.

Doga?aji koji su se desili na
Kolonijalnom jedan su nesre?ni.

Dela Laure Roslin u zapo?injanju
pobune...

..u vojsci se ne?e tolerisati.

Stoga komandantu Adami nije ostalo izbora
osim da je smeni.

Gospo?ica Roslin se sada udobno
odmara na ovom brodu,

Gde ?e ostati do vremena kada ?e
komandant odlu?iti druga?ije.

I kao ?to je jasno vlada ne mo?e
funkcionisati pod ovim okolnostima,

Odlu?io sam da raspustim Kvorum
dvanaestorice.

I od ovog trenutka, objavljujem
vojnu vlast.

- Sklonite te ljude sa mog broda.
- Da, gospodine.

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin