Battlestar Galactica (2004–2009): Season 2, Episode 11 - Resurrection Ship: Part 1 - full transcript

Galactica's and Pegasus' vipers are at a deadlock, waiting for the first one to fire. Then Starbuck comes back from spying on the Cylon vessel. President Roslin negotiates a temporary truce between commander Adama and admiral Cain. The joint forces will attack the Cylon fleet with the unusual ship and Helo and Tyrol's execution will be postponed. Roslin advises Adama to kill Cain. She fears the future of the civilian fleet. Tigh tries to find out what happened to the civilian ships that apparently once traveled with Pegasus. Cain seems impressed with Starbuck and promotes her to CAG for Pegasus. She wants an unconventional plan for the attack on the mysterious Cylon vessel. She asks Dr. Baltar to interrogate the Cylon about it.

Cylon-ce je stvorio ?ovek.

evoluirali su

pobunili su se

postoji mnogo kopija

i oni imaju plan.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Ovo je bojni brod Pegasus, brodu koji tvrdi
da je Galactica. Molim odgovorite.

Pegasus? Kako je to mogu?e?
Cela flota je bila uni?tena.

Admiral Cain.

U ime oficira i posade sa Pegasus-a,
dobrodo?li nazad u kolonijalnu flotu.

Cylon-ska flota je sastavljena od dva
bazna broda, oko desetak pomo?nih brodova...... i jednog velikog broda,
koji jo? uvek nismo identifikovali.

To je ovaj veliki brod ovde za
koji sam ja zainteresovana.

Spoji?u posade.

Mislio sam da si rekla da nema? nameru
da se me?a? u moju komandu.

- Ja sam Laird, palubni ?ef sa Pegasusa.
- Ti si aeronauti?ki in?injer?

- Bio sam.
- Zna?i ti si stvarno civil?

Bio sam na brodu Scylle kada nas
je pokupio Pegasus. Desilo se.

- Koliko vremena mi je preostalo?
- Nedelje. Mesec najvi?e.

Ho?u li mo?i da radim?

Ako rak ne ode do mozga.
Ako se to desi...

I mi imamo cylon-skog zatvorenika.

Ona je o?igledno bila zloupotrebljena.

Mu?ena.

Ho?e? li joj pomo?i, Gaius?Da li stvarno ?elite pri?i blizu?

Morate upotrebiti nevidljivi brod
koji smo konstruisali na Galactici.

Ugljeni?na sme?a?
Bi?e jako te?ko uhvatiti ga na radaru.

Starbuck, skinuta si sa ove misije.

Komplet za nadzor?

Idi uzmi crnu pticu, i snimi nekoliko
lepih slika tog cylon-skog broda.

- Ko je do?avola taj Thorne?
- Poru?nik Thorne, Gospodine.

Va?u malu devojku robota ?eka ludi provod.

Skidaj se sa nje!

Ne mi?i se!

Progla?eni su krivim po svim
optu?bama.

Pogubi?e ih oboje zbog ubistva
i izdaje.

Galactica lansira lovce i jednog raptora.

Za?to lansira? Vipere?

Dolazim po svoje ljude.

Lansirajte Vipere.

Galactica, Kat. Viperi sa Pegasusa idu na nas.

Tra?im uputstva.

Mora? im dopustiti da se brane.

Trebali bi okrenuti glavne baterije
prema Pegasusu.

Galactica, Kat. Tra?im dozvolu da otvorim paljbu.
Treba nam va?a pomo?.

Kat, Galactica. Ne pucajte dok na vas ne pucaju.
Ponavljam, Ne pucajte dok na vas ne pucaju.

Galactica, Kat! Oni se stvarno
zafrkavaju sa nama.

Galactica, Hot Dog. Jedan mi je oti?ao iza repa.

Imam ih u dometu, zaklju?avam cilj.

Hot Dog, pazi na ?esticu,
ovaj je ta?no iza tebe.

Manevar za izbegavanje, hajde!

U redu, mora?emo da promenimo va? kurs.

Nacho, Pegasus. Ne pucajte prvi!

Stinger, Pegasus.

Nare?eno vam je da smenite sa du?nosti kapetana
Adamu i pomognete u napadu na Galacticu.

Va?e oru?je, kapetane.

Smenjeni ste.

- Dozvolite da odem pozadi.
- Dozvoljeno.

... ta?no iznad mene ...

... previ?e si blizu ...

Hajde, skreni.

Ahhh! Zeza? me! Svuda su oko nas!

Galactica, tra?im dozvolu za otvaranje paljbe.

Vra?aju se na jo? jedan nalet. Ponavljam,
tra?im odobrenje za otvaranje paljbe!

Hajde, Starbuck.

Reci da si tamo negde.

Starbuck, da li si tu? Apollo

Starbuck ovde, ?ta se do?avola doga?a?

Dradis kontakt. Sam je, i
skoro je ta?no iznad nas.

- Identifikuj.
- Nema signala, nema koda za raspoznavanje...

Mora biti cylon-ski lovac, gospodine.

Admirale, gospodine, to mora biti raider.

Pa, kako je pri?ao tako blizu a da
nije detektovan?

Ne znam, gospodine. Uveravam vas, do?ao
je niodkud.

Dobro.

Opozovite vipere. Okrenite brod.

I spremite se da napadnete neprijatelja.

Svim pegasusovim viperima, svim
pegasusovim viperima...

Hitan opoziv. Cylon-ski lovac
je ta?no iznad vas.

Pa?nja, svi lovci sa Galactice.
Cylon-ski lovac ide ta?no na vas.

Tu si, kopile. Za mnom!

Desno, pun potisak, X-osa gore!

Starbuck svim viperima. Ne pucajte...
Ponavljam, ne pucajte!

Ja sam prijatelj, u redu? Svi smo prijatelji.

Pa, hajde samo da...budemo prijatelji.

To nije raider. To je taj va? nevidljivi brod.

Ko upravlja njime? Nije mu dozvoljeno da poleti.

Nemam pojma, ja sam samo putnik ovde.

Galactica, Kat. To je crna ptica, Galactica.
Ponavljam, to je crna ptica.

?ta do?avola crna ptica radi tamo?

To je Starbuck. Ona je izletela sa crnom
pticom pre nekoliko sati.

Rekla je da radi neke letne testove
za Admirala Cain.

- To ne zvu?i verovatno.
- Ahh, jo? jedna od njenih ludih vratolomija.

Hvala Bogovima.

Mo?e? to ponoviti.
Dajte mi Pegasus.

Ovo je komandant Pegasusa, recite.

Mo?ete ili odstupiti ili ?emo po?eti
da pucamo jedni na druge.

Va?a odluka.

Admirale.

Sa?ekaj.

Primamo download, Admirale.

Ovo je cylon-ska flota.

Da li je ovo sa misije?

Ne, gospodine. Misija je prekinuta.
Ovo je sa crne ptice.

Thrace.

Poletela je i celu misiju
izvr?ila sama.

Bogovi, pogledaj ove snimke, Jack.

Bila im je tako blizu a oni
to nisu ni znali.

Admirale...jo? uvek imamo komandanta
Adamu na vezi, i viperi tra?e uputstva.

Da li da nastave napad?

U redu, obostrani opoziv.

Oba broda spu?taju stanje
pripravnosti na dva.

Onda ho?u da mi raportira?
direktno, li?no.

Nemam nameru da zavr?im u tvom zatvoru.

Dobro. Neutralni teren, Colonial one.
Bez pomo?nika.

Budi tamo za 15 minuta.

Stanje pripravnosti, dva.

49.604 pre?ivelih

u potrazi za domom

zvanim Zemlja.

B o r b e n a z v e z d a
G A L A C T I C A

Zapo?nimo ovo tako ?to ?emo
priznati ru?nu istinu.

To ?to se danas desilo je rezultat...

... neuspeha u vo?stvu svih u ovoj sobi.

Mi smo vo?e ove flote.

I kao takvi, moramo postaviti primer.

Ne mo?emo dopustiti da se konflikt izme?u...

Oh, hajde da presko?imo ovo.

Dva njegova ?oveka su ubila mog oficira
brane?i Cylon-ca.

Krivi su, priznali su.

I po propisima imam potpuni autoritet...

... da im sudim, da ih proglasim krivim
i da im odredim kaznu.

I vi i ja znamo da je kazna za to...

... smrt.

Admirale, sigurno... zakon zahteva ne?to vi?e
od egzekucija na brzinu.

Da li je to ono ?to ste vas dvoje radili
u proteklih ?est meseci?

Diskutovali o boljem smislu
kolonijalnog zakona?

Pa, znate ?ta, mi smo u ratu!

I nemamo taj luksuz da akademski
raspravljamo o takvim temama.

Ho?e? da presko?imo ovo, u redu.

Ti ima? Pegasus, on ima Galacticu.

Dva te?ko naoru?ana, vaoma mo?na
bojna broda.

Sada, ja sam sigurna da bi Pegasus
pobedio u bilo kojoj borbi...

Ne bih ra?unao na to.

Ali sigurno, bilo bi te?kih o?te?enja
i imali bi mnogo ?rtava.

Tako da mo?ete i?i i boriti se sa Galacticom
ili se mo?ete nagoditi.

I to su jedine dve opcije na stolu, ta?ka.

Kako ste vas dvoje pre?iveli tako dugo,
Nikada mi ne?e biti jasno.

U redu.

Por. Thrace mi je poslala detaljne informacije
o cylon-skoj floti.

Ho?u tu flotu.

I potrebna mi je Galactica za to.

Tako da sam voljna da odem
toliko daleko.

Zaustavi?u egzekuciju do posle napada.

Ho?u ih nazad na Galactici.

Nije me briga ?ta ti ho?e?.

Ti si ludo sre?an ?to ne gleda?
u sopstvenu poternicu.

Uni?tenje cylon-ske flote ?e imati
prioritet nad svim ostalim.

Posle toga, sasta?emo se ovde i re?iti
ovo pitanje.

Hvala.

Voljno, poru?ni?e, pri?ite.

Izgleda da ste imali dobar dan.

Unapre?ujem vas u Kapetana.

Postavljam vas za komandira Pegasusove
vazdu?ne grupe (CAG).

Unapre?ujete me?

Potreban mi je CAG sa hrabro??u
i inicijativom...

... da isplanira i vodi napad na
ovu flotu.

Mislila sam da je to Stinger.

Ali je dopustio da kapetan Adama kontaktira
tebe i izvede to pred njegovim nosem, tako da...

On je ispao.

A kapetan Adama, gospodine?

Da ti ka?em istinu, bilo je ovoliko
blizu da ga bacim u zatvor.

Ali ne mogu njega da optu?im a tebe ne,
tako da...

Samo sam poni?tila njegov leta?ki status.

?elim ga u svom timu, gospodine.

Da li ti uvek dobija? ono ?to ?eli??

Uglavnom...gospo?o.

Dobro.

I ja isto.

U redu, mo?e? ga imati.

?ujem da se ?eli? vratiti na Capricu.

Da, gospo?o.

Imamo ljude tamo, pre?ivele.

Da, i oni zaslu?uju da budu spa?eni.

Apsolutno se sla?em.

U stvari, oti?i ?u korak dalje...

...i re?i ?u da je na? krajnji cilj...

...da se vratimo na 12 kolonija i
oteramo Cylon-ce iz na?ih domova.

?ta mislite o tome, Kapetane?

Mislim da je to najbolja ideja koju
sam ?ula ceo dan, gospodine.

Bojim se da se ovo mora zavr?iti
samo na jedan na?in.

Mora? je ubiti.

O ?emu to do?avola govori??

Kao ?to je ona rekla, da pre?emo na stvar.

Vas dvoje ste bili voljni da
zaratite danas.

Da li misli? da ?e ona odustati od toga?

Ona ?e ?ekati i udari?e na tebe prvom
prilikom. To je sigurno.

Ne volim ?to ti ovo moram re?i Bill,
ali ona je opasna.

I jedino ?to ti mo?e? uraditi je da je ubije?
pre nego ?to ona ubije tebe.

Ja nisam ubica.

Ne.

Ti nisi ubica, ti si kolonijalni oficir
koji se zakleo...

.. da ?e ?tititi flotu.

?ta misli? da ?e ona uraditi sa
civilnom flotom...

... kada tebe elimini?e?

Zna? da sam u pravu.

Samo ne ?eli? da se suo?i? sa time.

Zna?i ceo svet je poludeo?

Tvoj fluidni i elekrolitni nivo je stabilan.

Mislim da ?e beba biti u redu.

Ima? naprslo rebro.

Bole?e jedno vreme.

Ali, ne vidim neka trajna o?te?enja
uzrokovana napadom.

Napad.

Da li to tako nazivamo sada?

Oni nisu bili sa Galactice.

Bili su sa Pegasusa.

Pa ?ta?

?ta je sa Helo i sa Chiefom?

?ula sam da ?e biti pogubljeni.

Ne?u dopustiti da se to desi.

Pa, kako ?e? to uraditi?

Zar ne komanduje Admiral Cain?

- To ?to ti se desilo...
- Je neoprostivo.

...Desilo se na mom brodu, u mojoj smeni.

I moja je odgovornost.

Tako da ho?u da zna? da se
li?no izvinjavam.

Pobrini se da je u redu, a onda je
vratite u ?eliju.

Zar nije trebalo da smo mrtvi?

Rekli su da je pogubljenje za sat,
pro?lo je najmanje dva.

Ah, ne ?alim se.

ID potvr?en.

Pa. Na koliko ste razli?itih na?ina glupi?

Vi?e nego ?to mo?emo da izbrojimo.

?ta se de?ava, kapetane.

Dobre vesti, niste mrtvi... jo?.

Lo?e vesti, u pitanju je odlaganje...

ne pomilovanje.

Sprema se velika operacija i
strelja?ki vod je na ?ekanju.

Da, matori je poludeo zbog ovoga...

a onda...

Bili smo ovoliko blizu ratu sa Pegasusom.

Zafrkava? me.

?ta se to doga?a? Mislio sam da
su Cylon-ci neprijatelj.

Da, sada smo mi.

?ta nije u redu, Gaius?

Ni?ta.

Ni?ta.

Mislim da sam samo, uh...

... izgubio interes.

- Za mene?
- Ne, ne za tebe.

Za ovo.
Ovo mesto.

Mislim da mi vi?e ne nedostaje toliko.

Zna? ?ta mi nedostaje?

Sport.

- ?ali? se.
- Ne.

Odlazila sam na teren za pyramid
ba? pre po?etka utakmice.

Uzimala sam dve karte.

Ako bi stigla na vreme, na?la bi mesto
ba? kod sirene.

Zavalila bi se...i pustila bi
da energija mase te?e preko mene.

Talasi i talasi emocija.

Kao elaktri?na struja.

Za?to si uzimala dve karte?

Jednu za mene, i jednu za tebe.

Znam da ti nikada ne bi i?ao.

Pyramid je suvi?e vulgaran za tebe, ali...

...uvek sam volela da ose?am
da si tamo sa mnom.

ID potvr?en

Pa, vidim da si u?inio da jede.

To je napredak, pretpostavljam.

Mo?e? li je naterati da se prevrne?

Moli?

Vidi ?ta zna o ovome.

Zna? ova stvar je sedela u na?oj trpezariji...

i jela je na?u hranu, i slu?ala na?e pri?e.

Zar ne?

Samo si sedela tamo...

Slu?ala si nas, pretvarala se da si nam
prijatelj, zar ne?!

Admirale, molim vas!

Bilo kakav fizi?ki kontakt sa subjektom
?e samo unazaditi moj posao.

Saznaj u vezi broda.

Ho?u da umrem.

Ho?e? li mi pomo?i?

Ho?e? li me ubiti, molim te?

Hej, jo? uvek radim na tome da ubrzam
sve, da to ide kako vi to radite ovde.

Ali sam siguran da ?emo imati sve ptice
u vazduhu, za taj napad.

- Mislim, um, da, gospodine.
- Hvala vam, Chief.

Cally.

Laird nije vojnik, zar ne?

Ne, gospodine. On je civilni
aeronauti?ki in?injer.

Sa broda Scylla.

Civilni?

Da li zna? kako se na?ao na Pegasusu?

Pri?a se da je Pegasus imao
civilnu flotu.

... ali im se ne?to desilo.

Hvala.

Lairdov brod je bio Scylla.

Scylla je bio... civilni transporter.

Na?li smo nju i nekoliko drugih civilnih
brodova nedelju dana posle napada.

Bili su to dobri brodovi.

FTL pogon, ?ak i oru?je.

Mnogo potencijalnih rezervnih
delova za Pegasus.

Tako da je...Admiralica odlu?ila.

Vojne potrebe su prioritet.

Uzeli ste delove.

Skinuli ste delove sa brodova?

Draga majko Artemis-a.

Koliko ste opreme uzeli?

Da li ste uzeli njihove pogone za
skok?

Ostavili ste sve te ljude?

Ne, ne sve.

Admiral Cain je pregledala liste putnika...

... i donela je odluku o tome ko
je va?an, a ko nije.

Sa Scyllom je bilo naj te?e.

Laird i 15 drugih, su svi...

putovali sa svojim porodicama...

?ene, mu?evi, deca.

Odabrani... odbili su da idu.

Bilo je otpora.

Pa je stiglo nare?enje...

... da se ubiju porodice onih
koji odbiju da po?u.

To smo i uradili.

Dve porodice, postavili smo ih
uz pregradu.

I pucali smo na njih.

CAG-ov posao nije nikada zavr?en.

Zdravo...kako si?

Oh, misli? pored toga ?to sam, preme?ten?

Saznao sam da radim za jednog od
svojih pilota?

Odli?no. Nikad bolje.

Zna? da nisam imala ni?ta
sa time, zar ne?

Nisam ni pomislio.

Upravo sam obi?ao Heloa i Tyrola.

- Dobro se dr?e za sada.
- Dobro.

Pomozi mi da isplaniram ovu operaciju.

Samo sam gledala u ovaj spisak.

Ho?e? samo da nastavi??
Kao da se ni?ta nije desilo?

Lee, ona ima komandu, ?ta ho?e? da uradi??

Ne mo?emo ni?ta.

Mislio sam da bi htela ?istu ode?u.

Da li si bila svesna da si Cylon-ac
kada si se ukrcala na brod?

Ili bi opisala sebe kao "uspavani agent"?

Znala sam ?ta sam.

Bila sam vojnik. Imala sam misiju,
izvr?ila sam je.

Mislila sam da kada zavr?im da ?u umreti.

Da ?ete me ubiti.

Onda bi...

Onda bi se moja svest prebacila u drugo telo...

Bila bi ponovo ro?ena.

Ali me niste ubili.

Ono ?to ste mi uradili...!

Ono ?to su ti u?inili nije bilo u redu.

Bilo je zlo.

Ali ja nisam jedan od njih.

Mora? mi verovati.

Od sada ?e ti biti bolje.

Od sada.

Obe?avam.

Ne?u da mi bude bolje. Ho?u da umrem.

Ali ti zna? da ne mo?e? umreti.

Zna? to, zar ne?

Tvoja svest ?e se samo prebaciti
i ti ?e? se probuditi u novom telu.

Ne ako uni?tite to.

?ta, ovo... Ovaj brod?

Reci mi...

?ta je tako va?no u vezi ovog broda?

Cylon-ci ovo zovu brodom za "Uskrsnu?e".

Ponekad, previ?e smo daleko od cylon-ske planete
da bi preno?enje svesti normalno funkcionisalo.

Zbog toga su napravili ovaj brod.

On sadr?i svu opremu potrebnu za
uskrsnu?e Cylon-aca.

Ovaj brod putuje sa flotom...

i prati Galacticu ve? proteklih
par meseci.

Zna?i to je sigurnosna mre?a?

Mesto gde odlaze kada umru.

A ako izgube sigurnosnu mre?u?

- Onda svaki Cylon-ac koji umre ovde...
- Bi bio mrtav.

Stvarno mrtav.

Usu?ujem se da ka?em da im se to ne?e svideti.

Ne, gospodine.

Mogli bi ?ak prestati da nas jure.

Za?to rizikovati da pogine? ako ne mo?e?
da se posle toga probudi? lepo i udobno...

...u novom novcatom telu...

Doktore, mislim da ste upravo identifikovali
najva?niji brod u galaksiji.

Imam dobre i lo?e dane.

Ali nemoj izgledati tako zabrinut
ne?u umreti danas.

Izvini.

?ta mogu u?initi za tebe?

Bila si u pravu u vezi Cain,

Pegasus je imao civilnu flotu sa sobom,

15 brodova.

Cain ih je rastavila za delove.

Za delove, zalihe...

... ljude.

Volela bih da mogu re?i da sam
iznena?ena, ali ona je takva kakva je.

Ona igra ozbiljno, i ti mora? isto.

?ta je to u?lo u tebe?

Postala si tako krvo?edna.

Znam da dokle god je Cain ?iva...
tvoj ?ivot je u opasnosti, znam to.

?ta ti mogu doneti?

Novo telo.

Mo?da, jedan od onih mladih cylon-skih
modela sa broda uskrsnu?a.

Ne mogu te zamisliti kao plavu?u.

Bio bi iznena?en.

Vide?emo te sutra?

Komandante.

Ona ne?e oklevati da te ubije.

Nemoj joj dopustiti.

Zna?, kada iza?emo odavde...

Napravi?u neke promene.

Stvarno? Kakve?

Ja i Sharon.

Gotovo je.

Mislim, stvarno gotovo, ne mogu vi?e.

Mislim, nemoj me shvatiti pogre?no.
Poru?ni?e ono ?to smo imali...

Uradio bih isto... u momentu.

Ali moram to pustiti.

Mislio sam da sam to prevazi?ao.

Da...Znam na ?ta misli?.

- Ti?
- Da, ja.

?ta? Misli? da se ja ne
premi?ljam ponekad?

Misli? da se ne pitam da li gubim pamet.

Zaljubljen sam u ?enu za koju znam
da nije ?ena.

Ima?u dete koje je...

Koje je ?ta?

Pola ma?ina?

Ti je stvarno voli?, zar ne?

Da.

Da, volim je.

I ja to ne mogu pustiti.

Ali ako ti mo?e?...

pusti.

Na? primarni cilj je brod nazvan
od strane Cylon-aca "Brod uskrsnu?a".

?tite ga dve bazne zvezde koje su nas
pratile kroz ovaj sektor.

Na? plan je, jednostavno re?eno,
da pustimo da nas prona?u.

?eka?emo u ovom sistemu ovde

i izgleda?e kao da vr?imo
iskopavanje ruda.

Kada Cylon-ci lansiraju raidere,

Galactica i ve?i deo civilnih
brodova ?e sko?iti.

Mala grupa civilnih brodova ?e biti
ostavljena.

Cylon-cima, izgleda?e kao da imaju
problema sa FTL pogonom...

...i poku?avaju da pobegnu
podsvetlosnom brzinom.

Sajlonski raideri prate civilne mamce,

odvla?e?i raidere ?to dalje od baznih zvezda.

Kada raideri budu odvu?eni mamcima,
Galactica i Pegasus ?e sko?iti...

i napasti bazne zvezde.

Dok ?u ja sko?iti, u crnoj ptici...

i onesposobiti FTL pogon na brodu uskrsnu?a,

?to ?e ga spre?iti da izvr?i skok.

Za?to nevidljivi brod ne bi nosio
nuklearke i uni?tio ga odmah?

Uradili smo simulacije toga.

Zaklju?ili smo da bi Cylon-ci otkrili nuklearne
bojeve glave i uni?tili bi crnu pticu

pre nego ?to bi ona u?la u domet raketa.

Kada je FTL uni?ten Galactica i Pegasus ?e
krenuti na bazne zvezde...

... a na?i juri?ni skvadroni ?e napasti
sam brod uskrsnu?a.

Koliko skvadrona?

Svi.

Da li postoji problem, komandanta?

Treba mi vremena da prou?im operativne detalje.

Kako ho?e?. Ja sam pre?la preko
detalja i zadovoljna sam.

Ho?u da tvoj CAG ostane i pomogne mi.
Da odgovori na moja pitanja.

- Jedan sat, Thrace.
- Da, gospodine.

Budi fokusiran, sine.

Jack, ho?u da prebacim grupu
marinaca na Galaktiku.

I ho?u da ih ti izabere?.

Potpuno pouzdane.

Potpuno lojalne.

Najbolje.

Imam misiju za tebe, Kara.

Sve za vas, znate to.

Nemoj ?uriti da prihvati?.

Ova ti se ne?e svideti.

Meni se ne svi?a.

Ali sam odlu?io da to
mora biti ura?eno.

Prebacujem i tebe na Galacticu.

Re?i ?u Adami da si tamo da
bi bio moje o?i i u?i.

Ne?e mu se svideti.

Misli?e da si moj ?pijun i poku?a?e da
te izoluje od dono?enja odluka.

Ali ?e prihvatiti.

Ho?u da ostane? u CIC tokom napada.
Ostani sa Adamom.

Nakon ?to je napad gotov i svi piloti su
se prijavili,

Ho?u da sleti? na Pegasus da bi raportirala
direktno u CIC.

Pove??e? Lija sa sobom.

On ?e ti ?uvati le?a.

Postavi marince na klju?na mesta po brodu
a jednu grupu postavi kod CIC.

Bi?e haos i emocijalna napetost
posle napada.

Tap?a?e jedni druge po le?ima,
slavi?e pobedu.

- Spusti?e gard.
- Obezbe?enje ?e biti aljkavo.

Tra?i?u tebe preko radija.

Zva?u te direktno, i kada te dobijem,

i kada me ?uje? da dajem komandu,
"izvr?i predmet narand?asto"

Kada ?uje? da ka?em "pad"

Ti ?e? dati signal marincima da
prekinu Adaminu komandu.

Po?ev?i od Adame.

Ho?u da izvu?e? svoje oru?je...

i puca? Admiralu Cain u glavu.

Nastavi?e se...

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin