Battlestar Galactica (2004–2009): Season 2, Episode 1 - Scattered - full transcript

Adama is dying after Boomer's attack, but Dr. Cottle is on another ship, the Rising Star. The arrival of a Cylon Basestar however forces the fleet to make an emergency jump. Suddenly Galactica is alone. The fleet had old coordinates and jumped elsewhere. The only way to find out where they went is to jump back to the Basestar. Gaeta thinks of a dangerous plan. Back on Caprica Starbuck doesn't seem to like Boomer. Helo has a lot of trouble preventing her from killing the bearer of his child. Boomer is forced to flee. On Kobol things are getting precarious. The Cylons are getting close and the away team has to run, forgetting a medical kit with serisone the seriously injured Socinus needs.

Sajlonce je stvorio ?ovek.

Evoluirali su

Pobunili su se

Postoji mnogo kopija

I oni imaju plan.

Ranije u "Battlestar Galactica"

Ovo je planeta Kobol...

Mesto ro?enja ljudske vrste.

Organizujte tim. Tri raptora.

Spusti ga!

Svi dole!Sko?ila je.

Idi nazad na Kapriku i donesi mi strelu...

Ja ?u pokazati put ka Zemlji.

Starbuck?

Prekidam va?e predsednikovanje
od ovog momenta.

Hapsim vas.

Ovo je pobuna. Znate to.

Do?i.

Vidi lice oblika doga?aja koji dolaze.

Zar nije lepa, Gaius?

Ja nisam Sajlonac.

Ovo se ne de?ava.

Ne mo?e? se boriti protiv sudbine, Sharon.

Ona te sti?e. Bez obzira ?ta da uradi?.Gde su doktori? Gde je Doc Cottle?

Van broda, negde u floti, gospodine. Sklonite se!

Narednik Fisher se javlja, gospodine.

Bi?e sve u redu. Dobro.

Ja sam tvoj novi cimer. Bill Adama.

Saul Tigh.

Bi?e u redu.

U redu, imamo pneumo tentiju.

- Ubo??u ga i osloboditi pritisak.
- Bi?e on u redu.

?ta se doga?a? ?ta se desilo?

Naredni?e, odvedite tu stvar u zatvor.

Da, gospodine. Hollis, Wenzler, idemo. Idemo!

Ah! Ne! ?ekajte!

U redu, di?e!
Odnesimo ga u bolnicu.

?ta do?avola?

Valeri je upucala matorog.

?ta?

Tri, jedan, dva

Ona mora da je Sajlonac,

Pukovnik komanduje. Ti si zamenik.

Napravite mesta!

Voljno, kapetane.

?avola!

Stavite ga u zatvor.

Pukovni?e! Pukovni?e Tigh!
On mi je otac! Pukovni?e!

Pukovni?e. Mo?e li ovo biti
uvod u Sajlonski napad?

Kako bi znali gde se nalazimo?

Valeri im je mogla re?i, gospodine.

?ta? Kako?

Kada smo bile na baznoj zvezdi,

napustila je raptor
na nekoliko minuta...

i vratila se bez kacige.

Mogla je re?i Sajloncima sve.
Na?u poziciju, odbranu.

Pukovni?e, tosteri su nam oborili
komanduju?eg oficira.

Ovo mora da je deo ve?eg plana.

Preporu?ujem izvr?enje skoka na
koordinate za slu?aj opasnosti.

Pukovni?e, na?la sam Doc Cottle.
On je na brodu Rising Star.

Radar!

Jedan kontakt, Sajlonska Bazna zvezda
pravac 4-8-7.

Gospodine, ne mo?emo ostati ovde.

Gospodine.

?ta je va? plan ?

Li?no, nameravam da idem sa
onim ?to zna?.

Dok ne iskrsne ne?to bolje.

Gospodine!

Di, uzbunite flotu.

Uradi?emo hitan skok na koordinate
za slu?aj opasnosti.

Gospodine, doktor Cottle je jo? uvek 15 minuta udaljen.

Mora?e da nam se pridru?i posle
skoka.

Gospodine! ?ta je sa na?im ljudima
na povr?ini Kobola?

Ako su jo? uvek ?ivi mora?e da
?ekaju.

FTL?

Spreman!

Navigacija?

Spremna!

Galactica svim brodovima.

Spremite se na izvr?enje hitnog
skoka na koordinate alfa.

Ponavljam, koordinate alfa.

Odbrojavanje ?e zapo?eti
na moj znak.

Sada.

Kapetane ?ta su vam to uradili?
?ta se to de?ava?

Moj otac je upucan.

?ta?

Neka neko skine ove jebene stvari
sa mene, molim vas?

Nisam ovla??en da to uradim.

Iza jebenih re?etki sam!

Kapetane.

Koliko je lo?e tvoj otac?

Lo?e.

Dva metka u grudi.

Da li je Dr. Cottle sa njim?

Ne, Dr. Cottle nije na brodu.

Pa?nja, Galactica. Flota je oti?la.

Spremite se za skok, za pet,

?etiri, tri, dva, jedan...

...skok.

Skok izvr?en.

Izve?taj.

Izve?taj!

Dradis je prazan, nema kontakta.

Nema kontakta?

Gda je flota?

Di!

Proveravam sve kanale.

Nema kolonijalnih signala.

Nema ih, gospodine.

47.875 pre?ivelih

u potrazi za domom

zvanim Zemlja

BORBENA ZVEZDA
G A L A C T I C A

Zar nije lepa, Gaius?

Mislim da nikada u ?ivotu nisam
bio dirnut tako duboko.

Bi?e? divan otac.

Govori? metafori?no, naravno.

Doslovno.

Ona je na?e dete, Gaius.
Na?a mala devoj?ica.

?ta?

?eli? li da je dr?i??

Da. Da, naravno da ?elim.

Ali ona nije stvarna.

Ni?ta vi?e od, uh...

bilo ?ega ovog.

Ona je stvarna.

Jeste?

Mo?da ne?e biti sa tobom sada,
ali bi?e uskoro.

Imam malu pote?ko?u...

Poku?avam da shvatim, ho?u da shvatim. Ja...

Ti si majka.

A ti si otac.

Da li sam ja otac?

Izvini?

San,

Samo sam sanjao.

Pomeramo se, gospodine. Ustanite.

I ako nemate ni?ta protiv da nosite
ne?to ovaj put to bi bilo odli?no.

Ovo je serison, pomo?i?e ti da
di?e? lak?e.

Samo polako.

Ose?a?e? se bolje za par minuta.

Izvinite gospodine.

Moramo da te dignemo.

- Boli.
- Znam.

Ako nema? ni?ta protiva ?to pitam,
gde idemo, Crashdown?

Linija drve?a. mo?emo se sakriti,

i videti mesto pada u slu?aju da
Galactica po?alje spasila?ki tim.

Galactica ?e poslati spasila?ki tim.

Svi dole!

?at je to bilo?

Sajlonci?

Mo?da. Seelix, uzmi municiju.

Ra?trkana formacija, ja ?u voditi.

Chief, ti ?e? na za?elje.

Poru?ni?e? Mislim da bi trebalo da
proverimo zalihe pre nego ?to odemo.

?ao mi je, Chief, nemamo vremena.

Ako se to ?uje motor aviona, bi?e
ovde svakog momenta.

Poru?ni?e, moramo videti da li smo
poneli sve!

Nemamo vremena, Chief!

Prokletstvo.

Prokletstvo!

?ta se de?ava, Saul?
Gde je flota?

Ne znamo, sko?ili su na
drugu lokaciju.

Ima? krvi na pantalonama.
Za?to bi to uradili?

Svaku smenu ispravljamo kalkulacije za
skok u slu?aju nu?de sa novim polo?ajem

zvezda da bi kompenzovali inercijalno
pomeranje i onda ih ?aljemo...

ostatku flote.

Ovoga puta na?e koordinate su
ispravljene, ali njihove nisu.

Gaeta je trebao da ih po?alje
ostatku flote.

Zna?i to je Gaetaina krivica.

Oh, klinac je bio preplavljen.
Ruke su mu bile pune.

Ako ti tako ka?e?. Meni zvu?i kao
prili?no veliki zajeb.

Trebao sam proveriti pre nego ?to
sam dao nare?enje za skok!

Ovo ne zvu?i kao ti, Saul.

Ti ne dopu?ta? ljudima da pogre?e.

Ti im pomera? dupe.

Sada, ako Bill ne uspe...

- Uspe?e.
- Ako ne,

ovo ?e biti tvoj brod, tvoja komanda.

Ja samo ka?em...

Ovo je Bill Adamain brod.

Ovo je njegova komanda.

Njegova nare?enja su jo? uvek re?
bogova na ovom brodu.

Samo da je jasno.

Bi?e Adamina komanda do dana
kada umre.

I mi ne?emo dozvoliti da umre.

To ka?emo svi.

Voljno.

Kako ?emo na?i flotu?

Ako sko?imo nazad na prvobite
koordinate,

na?i navigacijski kompjuteri mogu upotrebiti
polo?aje zvezda da odrede najbolju soluciju,

s obzirom na flotinu trenutnu poziciju.

Sajlonci nas ?ekaju tamo.

Koliko ?e trebati da se izvr?e
kalkulacije kada se tamo vratimo?

Ako sve isklju?imo
12 sati.

Nema ?anse da izdr?imo 12 sati
protiv Sajlonske bazne zvezde.

Moramo da sko?imo nazad.
Ne mo?emo ostati ovde.

Poru?nik Thrace ne?e mo?i da nas na?e
kada donese strelu sa Kaprike.

Ako donese strelu.

Done?e strelu.

Kapetane, morate me postaviti
na mesto predsednika.

Morate se vratiti u komandu. Morate
me okriviti, morate me se odre?i,

uradite ?ta god je potrebno.

Pukovnik Tigh ne mo?e sam da
premesti flotu bez va?eg oca.

Tigh me ne pu?ta odavde. Uperio
sam mu pi?tolj u glavu.

To ne?e skoro zaboraviti.

Jako mi ?ao ?to sam vas uvalila
u ovo kapetane.

Ne, nemojte se izvinjavati.
Znao sam ?ta radim.

Ali nisam to uradio zbog vas.

Uradio sam to za...

...pa, u stvari, ispadne da sam
to uradio ni za ?ta.

To nije istina.
Suprotstavili ste se.

I vidite nas sada.

Pazite na noge.

Pet minuta odmora.

Daj mi prvu pomo?.

Gde je prva pomo??

Kako si? Hej, kako si, drugar?

Dobro.

Slu?aj samo ptice.

Neka sam proklet. Ne se?am se kada
sam zadnji put ?uo ptice.

Samo polako, u redu?

Prokletstvo.

Nastalo nam je serisona.

U redu je, done?u drugu
prvu pomo?.

Koju prvu pomo??

Oh, nemoj mi re?i. Izvukli smo dve
prve pomo?i iz letelice.

Rekao sam ti da pazimo na obe.

Video sam samo jednu, gospodine.

Bile su dve.

?ao mi je, gospodine, ali ja se
ne se?am da ste mi rekli

Jesam!

Gospodine, njegova plu?a se
pune te?no??u.

Ako ne dobije jo? serisona uskoro,
ne?e uspeti.

U redu, Tarn.

Ti si zaboravio prvu pomo?, pa ?e?
ti i?i nazad po nju.

Uzmi pu?ku, tri okvira
i ?uturu.

?ta?

Mi?i se.

Cally, do?i ovamo.
Pazi ovamo.

Poru?ni?e. Ne mo?ete ga poslati samog.

Vi preispitujete moja nare?enja, Chief?

Ne, ja samo ukazujem na manu u
va?em planu.

Ne mora da bude vi?e od toga.

Cally i ja mo?emo i?i sa njim.

U redu, dobro, ali ho?e? li
paziti na Cally?

Nas troje idemo. Ostavi to,
ostavi ruksag.

Ostavi pi?tolje.

Tarn, ti ?e? pozadi,
sredina.

???. O?i i u?i.

Cylon-cima okupirana Caprica

Muzej Delphi

Njena svest se sada prebacuje
u drugo telo.

I kada se probudi, ona ?e im re?i
ta?no gde smo.

Ona je u pravu, ne mo?emo ostati ovde.

U pravu je, a?

Sharon Sajlonac je u pravu.

Sve je samo...

"Slu?ajte Sharon Sajlonca."

"Uradite sve ?to ka?e."

Zato ?to je to dobra ideja.

Hej, Kara, ona mi je pomogla
da stignem dovde.

U redu, shvatam. Shvatam, Helo.

Ja i ti se znamo dugo, tako da
shvatam.

U redu, se?am se ?ta si ose?ao prema
njoj, ali to nije prava Sharon.

To je neka jeftina kopija.

Ja nisam kopija. Ja sam Sharon.

Se?am se dana kada sam te prvi
put srela Starbuck.

Povra?ala si jer si pojela pokvarene
ostrige...

Nemoj to da radi?.

Hej!

To mi se ne svi?a i ti mi se ne svi?a?.

Tako da, najbolja stvar koju mo?e? da
uradi? je da dr?i? usta zatvrenim.

Starbuck.

Spusti to, zaboga.

?ta ti ho?e? od mene, Helo?
Ona je Sajlonac.

Pre?li su te. Pre?li su nas.

?ta sada, treba da budem dobra
prema njoj?

Zato ?to ona ka?e da je trudna?

Skloni se.

Ne.

Carl, nemoj da misli? da ne?u...

Ne?u ti dozvoliti da je ubije?!

U redu? Ona nosi moje dete.

O, Bogovi, mu?karci su ponekad
tako glupi do bola!

Kako zna??

Znam, u redu? Ona ne la?e.

Oni la?u u vezi svega, Helo.

Njihovo celo postojanje je la?.

Oni nisu ljudi, Helo. Oni su ma?ine.

Ne mo?e? imati dete sa ma?inom.

Ne znam ?ta da ti ka?em. U redu?

Ali ja joj verujem.

To je te?ko opisati.

Zajedno smo dosta vremena.

Mislim, znam ?ta je ona,
ali ona nije kao drugi.

Ona nije.

Ne, ne, ne, ne, ne!

Ku?ka mi je uzela prevoz.

Kako mu je?

Pa, metak mu je pocepao slezinu.
Krvni pritisak mu je jako nizak.

Neko mora da u?e i zaustavi krvarenje
ili ?emo ga izgubiti.

Kakav je tvoj plan?

U stvari ga i nemam.

Vra?am se u kokpit.

Vra?am se u flotu.

I ho?u da po?e? samnom, Saul.

Ti stvarno veruje? da se
mo?emo vratiti u flotu?

Da, verujem. Da, verujem.

Koliko jo? dok se Dr. Cotter ne ukrca?

Ne znam.

Potraja?e.

On nema mnogo vremena, gospodine.

Mora?e? da ga otvara? sama.

Ja? Ja sam samo lekar.

Danas si ti doktor.

Pukovni?e.

Otvori ?eliju.

Kako je komandant?

Pokvarila si posao.
Ako je to ono ?to pita?.

Onda je ?iv.
Hvala Bogovima.

Koliko na?ih pilota su Sajlonci?

Ne znam.

Ko je dao nare?enje da se puca
u matorog?

Niko.

Samo zavr?i sa tim vi?e,
ti jebena kukavice.

Daj mi svoje oru?je.
Daj mi svoj pi?tolj!

Da, gospodine.

Samo me upucaj.
Zavr?i vi?e sa tim.

U redu, Tarn. Idi gore, pogledaj.

Ako nije tamo, kod raptora je.

Mora?emo da idemo dalje.

Na?ao sam Chief.

U redu, gubimo se odavde.

Tarn vodi.

Idemo. Idemo, idemo, idemo...

Ovo nema smisla.

Za?to ja nosim prvu pomo? kada
si je ti zaboravio?

Prvo, to je poru?nikova prva pomo?.
Drugo, ja vodim.

?ta god.

U redu, deco, dosta je.

Da ti ka?em ne?to, Cally.

Ako ?e? se ose?ati bolje,

stavi?u ga na du?nost ?i??enja palube
sa tobom za slede?u nedelju.

To majstore.

Za?to?

Ako bi neko trebalo da dobije ?i??enje
to je poru?nik.

Idemo! Idemo! Dole!

Vrh grebena!

Cally, uzmi pu?ku i pokrivaj me!

Potiskuju?a vatra.

U redu, ?ekaj me.
?ekaj me?

Idi, idi, idi, idi...

Ne mrdaj! dolazim po tebe,
ne mrdaj.

Dolazim. Daj mi vatre!
Cally, hajde, hajde!

Ukopani su, Chief. Ne mogu da ih vidim.

Pokrivaj me! Hajde. Hajde.

Hajde Chief.

Bi?e? u redu, u redu si.

U redu si, u redu si. U redu je.

Popni mi se na le?a.

Chief, ne prate nas vi?e.

Znam da si pogo?en, drugar.

U redu je, proveri?u te.
Spusti?u ga ovde, Cal.

Ostani dole.
Ostani samnom.

U redu, proveri?u te.
Nije tako lo?e, nije tako lo?e.

Nije tako lo?e. Cally, proveri greben.

Ho?u da idem ku?i, Chief.

Znam, znam. Idemo ku?i.
Idemo ku?i, u redu? U redu.

?, ?, ?, ?. U redu je, ostani samnom.

Hej, hej. Pogledaj me. Pogledaj me.
Ostani samnom, ostani samnom.

Chief.

Chief, moramo da idemo.
Moramo da idemo.

Moramo da idemo.

Chief.

To je to. To je to,
ti glupo jebeno sranje!

Chief, Socinus nas treba.
Hajdemo.

Hajde. Idemo.

Nije va?a krivica, Poru?ni?e.
Ne sa moje ta?ke gledi?ta.

Bio sam O.O.D.

Bilo je ludo tamo, gospodine.

Ne mo?ete kriviti sebe.

Zna?i sko?imo nazad na poslednje
koordinate.

Ali umre?imo FTL kompjuter sa navigacionim,
DC i kompjuterom za kontrolu paljbe.

Kada su oni povezani, treba?e nam samo
deset minuta da zavr?imo kalkulacije.

Ne mo?e? biti ozbiljan.

Matori ovo nikada ne bi uradio
pukovni?e.

- Nema kompjuterskih mre?a na ovom brodu.
- Potvr?ujem to, gospodine.

Ali ja ?u razviti softverski firewall
koji ?e nam kupiti ne?to vremena.

Stvarno, ti ?e? nadmudriti Sajlonce
u kompjuterskom softveru?

Gospodine, ako ne uradimo ovo,
nikada ne?emo na?i flotu.

Sigurno ne pre nego ?to komandir
umre.

Matori jo? uvek komanduje.

Ne mo?emo uraditi ne?to sa ?ime
se on ne bi slo?io,

pogotovo kada se rizikuje ceo brod.

Ovo je XO.

Zapo?nite pripreme za skok.

To su moja nare?enja.

Mali se vratio u flotu.
Pa, da ?ujemo istinu.

Kako si to uradio? Kako si oti?ao sa tog
jebenog teretnjaka?

Veze.

Enin otac ima prijatelja u
podkomandi odbrane.

Zna?i nova ?ena se provukla.
Voleo bih da i ja imam nekoga sa vezama.

Daj mi par godina.
Ja ?u imati veze.

Posmatraj me.

Ima?u svoj brod jednog dana.

Otvorite, molim.

U redu.
Imate moje obe?anje.

Kada sam na du?nosti, ne?u poku?ati da
je oslobodim niti da zapo?nem pobunu.

I kada nisam na du?nosti,
javlja?u se direktno u ovu ?eliju.

Priprema pred let je u toku.

U redu.

Sre?an lov, kapetane.

Hvala vam, gospo?o predsednice!

Pukovni?e, kada na?ete flotu,
htela bih da popri?am sa vama.

Nema o ?emu da se pri?a. I?li ste
protiv matorog i izgubili ste.

Usko?imo, zadr?imo Sajlonce.
Uradimo kalkulacije.

Onda iska?emo.
To je sve. Jednostavan plan.

Ne tako jednostavan za izvesti.

Kompjuteri su povezani.

Kod mene je zeleno, gospodine.

Svi polo?aji javljaju spremnost
za skok.

Softverski firewall spreman?

Najbolje ?to sam mogao, gospodine.
Voleo bih da je Dr. Baltar ovde.

Do?avola sa tim. Uzeo bi tvoj rad pre nego
od tog prevrtljivog ku?kinog sina.

Spremite se. Za pet, ?etiri,

tri, dva, skok.

Skok izvr?en.

Izve?taj?

Vi?estruki kontakti.

Sajlonska bazna zvezda i vi?e lovaca,
pravac 4-8-7.

Poru?ni?e.

Kalkulacije su u toku.

Bi?emo spremni da odredimo flotin
polo?aj za sedam minuta.

Whoohoo! Ha ha ha! Sredimo te psihopate!

Hej leta?u, zna? da postoji
ulog, zar ne?

Da vidimo ko ?e imati najvi?e killova
sada kada je Starbuck dezertirala.

Pa, znamo da ?u ja po?istiti.

Leta?i, u?utite i fokusirajte se.
Ovo nije simulacija.

Razumeo.

Srce mu je stalo!

Defibrilator, odmah!

Struja je nestabilna, baterije
su u pomo?nim stanicama.

Onda, mi daj no?.

Slobodna paljba.

Evo ih.

Sajlonci hakuju na?u mre?u.

Poku?avaju da pristupe na?em
gateway-u.

Ovo je sada trka.

Prvi firewall probijen.

Sierra Alpha, imamo novo stra?ilo.

?ta je to?

Ne znam, ali ?ta god da je,
ide prema Galactici.

Moramo ga uni?titi.

Apollo, Hotdog ofanziva.
Tri desno, pet na dva.

Tally, Hotdog. Ra?unaj na mene.

Sa tobom sam, vo?o.

Ho?ete li se moliti sa mnom?

Pomozite nam, Bogovi Kobola.

Pomozite da nas va? prorok Laura
povede putem pravednosti.

Da bi mogli...

Pustite nas da po?emo putem
pravednosti...

...i uzdignemo na?a lica ka va?oj
dobroti.

Pomozite nam da se okrenemo
od poziva gre?nih...

...i poka?ite nam znanje
va?eg sigurnog spasenje.

Nudimo ovu molitvu.

Kalkulacije na 56%.

Drugi firewall je sru?en.

Brzi su!

Tre?i firewall je dole!

Ulazite u Galaktikin domet paljbe.

Sajlonski cilj u dometu oru?ja.

Apollo! Zalutali smo u Galaktikinu
zonu dejstva!

Jo? samo malo, jo? samo malo.
Skoro sam tamo, hajde!

Nazad! Nazad, nazad!

Prokletstvo!

Imao sam ga!

Apollo javlja udar
na desnoj strani broda.

Imate dekompresiju na
poletnom delu.

Nema eksplozije. Nema vatre.

Ponavljam, nema vatre.

Nema vatre.

Kalkulacije na 80%. Jo? malo.

Pro?li su ?etvrti firewall.

Jo? jedan i ima?e pristup
centralnom ra?unaru.

Whoo! Taj je bio moj, taj je bio moj!

Hajde, hajde.

Imamo polo?aj flote.

Razbijte mre?u.

Mre?a razbijena!
Compjuteri na lokalnoj kontroli.

Javite Viperima da se vrate.

Postajemo u?asno sre?ni danas.
Spremite se za skok.

Viperi su se vratili, gospodine.

Spremite se.

Za, ?etiri, tri, dva, skok.

Skok izvr?en.

Izve?taj?

Vi?estruki kontakti svuda okolo .

Kolonijalni predajnik, gospodine.
Na?li smo ih!

Kapetane Kelly.

- Poru?ni?e Gaeta.
- Gospodine.

Di.

Kontaktirajte Rising Star.

Reci Cottle-u da dovu?e dupe
ovamo pod hitno.

Odli?an posao.

Od sada, vi?e nema
masa?a srca za mene.

Dr?a?u se pilula i klistira.

Gospodine.

Da ?ujem.

Pa, uspela sam da zaustavim krvarenje.

Ali jo? uvek je u kriti?nom stanju.

Doktor je na putu ovamo.

Da li me ?uje?, Bill?

Odlazi.

Kapetane Tigh, Ovo je obalna patrola.
Narednik Watkins, gospodine.

Otvorite, molim vas.

?estitke od Majora Adame.

?eleo je da vas obavestim da ste
vra?eni u slu?bu kolonijalne flote.

Sa ?inom kapetana.

Major Adama.

Dobrodo?li nazad u flotu, gospodine.

Odmah dolazim, naredni?e.

Da, gospodine.

Nisi me trebao vratiti u slu?bu.

Da si me samo ostavio na miru, umro
bi tamo na Caprici zajedno sa

svima ostalima, i bio bi sre?niji.

Ne ?elim da komandujem.

Nikada nisam ?eleo.

Da se nisi usudio da mi umre? sada.

Da se nisi usudio da mi umre? sada.

Prevod i sinhronizacija:
M. J. Vicin