Star Wars: The Force Awakens (2015) - full transcript

30 years after the defeat of Darth Vader and the Empire, Rey, a scavenger from the planet Jakku, finds a BB-8 droid that knows the whereabouts of the long lost Luke Skywalker. Rey, as well as a rogue stormtrooper and two smugglers, are thrown into the middle of a battle between the Resistance and the daunting legions of the First Order.

foodval.com - stop by if you're interested in the nutritional composition of food
---
P?ed d?vn?mi ?asy,
v p?edalek? galaxii...

Epizoda VII

S?LA SE PROBOUZ?

Luke Skywalker zmizel.

Za jeho nep??tomnosti

povstal z popela Imp?ria

stra?liv? PRVN? ??D

a nebude m?t klid, dokud Skywalker,

Posledn? Jedi, nebude zni?en.

Gener?lka Leia Organa

za pomoci REPUBLIKYVede odv?n? ODBOJ.

Zoufale se sna?? naj?t

sv?ho bratra Lukea a z?skat

jeho pomoc p?i obnov? m?ru

a spravedlnosti v galaxii.

Leia vyslala sv?ho

nejodv?n?j??ho pilota

na tajnou misi na Jakku,

kde star? spojenec objevil

stopu k Lukeov? ?krytu...

To je prvn? krok k n?prav?.

Hodn? u? jsem toho vid?l a nemohu
ignorovat zoufalstv? v galaxii.

Bez Jedi? nem??e existovat
rovnov?ha S?ly.

D?ky v?m te? m?me ?anci.Gener?lka ji hled? u? dlouho.

Tak gener?lka?

Pro m? je to princezna.

To rozhodn? je.

M?me spole?nost.

Mus?te se schovat.

Mus? odej?t.

B?.

D?lej, BB-8, posp? si!

Zni?te ten X-Wing! Tamhle!

Vid?m je.

Vezmi si to.
U tebe bude bezpe?n?j??.

Ute? co nejd?l odsud.

Rozum??

Vr?t?m se pro tebe.

Zvl?dneme to.

Jd?te!

Z?sta? tady.

Tolik jste zest?rl.

Tebe potkal mnohem hor?? osud.

V?te, co chci.

A j? v?m, kdo jsi byl.

Ne? sis ??kal Kylo Ren.

Mapa ke Skywalkerovi.
V?me, ?e jste ji na?el.

A te? ji d?te Prvn?mu ??du.

Prvn? ??d vze?el z Temn? strany.

Ale ty ne.

Uk?u v?m Temnou stranu.

M??e? to zkusit.

Ale t?m nepop?e? pravdu.
Svou rodinu.

M?te pravdu.

Kdo za?ne mluvit?
Nejd??v ty? J??

Ten sta?ec ji dal tob?.

Je ti blb? rozum?t s tou...

Prohledat.

...maskou.

Nic, pane.

Nalo?te ho.

Pane, co vesni?an??

V?echny zab?t.

Na m?j rozkaz.

Palte.

Pros?m, ne!

Nic tu nen?. M??ete!

No jo!

FN-2187.

Odevzdej blaster k prohl?dce.

Ano, kapit?nko.

A kdo ti dovolil sundat helmu?

Promi?te.

Okam?it? se hlas u m?.

To, co jsi dneska p?inesla,
m? cenu...

...?tvrt d?vky.

To je jenom Teedo.
Chce t? na sou??stky.

Nem? ?ctu k nikomu.

M? ohnutou ant?nu.

Odkud jsi?

"P??sn? tajn?", opravdu?
J? jsem taky tajn?.

Stanice Niima je tamt?m sm?rem.
Vyhni se Kelvinovu h?betu.

A Tekut?m p?sk?m na severu.
Tam bys zahu?el raz dva.

Necho? za mnou. M?sto je tam.

Ne!

R?no se rozlou??me.

Nen? za?.

Nev?d?l jsem, ?e m?me na palub?
nejlep??ho pilota Odboje.

M? pohodl??

Ani ne.

Slu?n? v?kon.

Nikdo z tebe nedostal,

co jsi ud?lal s mapou.

Asi byste m?li zm?nit metody.

Kde je?

Odboj se t? nebude b?t.

Kde... je?

Je v droidovi. Model BB.

Jestli je na Jakku, brzy ji z?sk?me.

To nech?m na v?s.

Nevzd?vej to.
Je?t? se m??e objevit.

Ten, na koho ?ek?.
Pane "p??sn? tajn?".

Taky po??d ?ek?m.

Na svou rodinu.

Vr?t? se. Jednoho dne.

Poj?

T?chhle p?t kousk? m? cenu...

?ekn?me...

...p?l d?vky.

Posledn? jsi dal mnohem v?c.

Co ten droid?

Co je s n?m?

Zaplat?m ti za n?j.

60 d?vek.

Vlastn?...

Ten droid nen? na prodej.

Poj?

Sledujte ji a seberte j? toho droida.

Ren chce mluvit s v?zn?m.

Tady zahni.

Poslouchej. Kdy? bude? d?lat,
co ti ?eknu, dostanu t? odsud.

Co?e?

Zachra?uju t?.
Pom??u ti ut?ct.

Um? pilotovat st?ha?ku TIE?

Ty jsi z Odboje?

Co? Ne...
Chci ti pomoct ut?ct.

- Um? ??dit st?ha?ku?
- Um?m ??dit cokoliv.

Pro?? Pro? mi pom?h??

Proto?e je to spr?vn? v?c.

Pot?ebuje? pilota.

Pot?ebuju pilota.

Tak jdeme na to.

Jo?

Fajn. Bu? v klidu...

Jsem v klidu.

To ??k?m sob?.

Je?t? ne.

Dobr?, b?. Tudy.

V?dycky jsem ji cht?l pilotovat.

- Um? st??let?
- Z blasteru.

To je to sam?.

Lev? p??ka p?ep?n? rakety,
d?lo a magneto-puls.

Zam??ova? vpravo zam??uje,
spou?t? st??l?.

Je to n?jak? slo?it?.

Vy?e??m to.

M?me nepovolen? start v doku 2.

Uv?domte gener?la Huxe.
A zastavte tu st?ha?ku.

14 porucha. 18...

V pohod?.

Tomu ??k?m odpich!

Mus?me zni?it ty kan?ny,
jinak se daleko nedostanem.

Tak jo.

Navedu n?s. Bu? p?ipraven?.

P?ed n?mi! Vid??

P??mo p?ed n?mi. ?ist? r?na.

Jasn?.

- Jo!
- Jo!

Vid?l jsi to?

Vid?l!

Hele, jak se jmenuje??

FN-2187.

F... Co?

Jin? jm?no mi nedali.

Tak ti ??kat nebudu.
F-N, jo?

Finn. Budu ti ??kat Finn.

Vyhovuje?

Finn. Jo. To se mi l?b?.

To se mi l?b?.

J? jsem Poe. Poe Dameron.

- T?? m?, Poe.
- T?? m?, Finne.

Pane, zni?ili na?e turbolasery.

Pou?ijte spodn? d?la.

Rozkaz. Aktivujeme je.

Gener?le Huxi,
to je ten pilot Odboje?

Ano, a pomohl mu
n?kdo z na?ich.

Hled?me v registrech,
kter? z na?ich voj?k? to byl.

Ten z vesnice. FN-2187.

Pane. D?la jsou p?ipravena k palb?.

Palte.

Jeden p?l? sm?rem k tob?.
Zprava. Vid? ho?

Moment. Vid?m ho!

Hezk? trefa!

Kam let?me?

Zp?tky na Jakku.

Nem??eme zp?tky.
Mus?me pry? z t?hle soustavy.

Mus?m naj?t sv?ho droida
d??v ne? oni.

- Droida?
- Spr?vn?.

Oran?ovo-b?l? BB. Jedine?n?.

Barva m? nezaj?m?!
Droid nen? d?le?it?.

Tenhle je!

Mus?me co nejd?l od Prvn?ho ??du!

Na Jakku n?s zabijou.

V droidovi je mapa,
kter? vede k Lukeu Skywalkerovi.

To si snad d?l? srandu!

FN-2187 se u m? ohl?sil, byl
vyhodnocen a posl?n na p?ev?chovu.

P?edt?m ??dn? zn?mky neposlu?nosti?

Tohle bylo poprv?.

Gener?le!

Byli zasa?eni.

- Zni?eni?
- Zne?kodn?ni.

Let?li zp?tky na Jakku.

Spadnou pravd?podobn?
v pustin? Goazon.

Vraceli se pro toho droida.
Po?lete k trosk?m jednotku.

Poe!

Poe!

Poe!

Poe! Pom??u ti.

Poe!

Poe!

Nejvy??? v?dce Snoke mluvil jasn?.

Bu? m?me droida z?skat,
nebo ho mus?me zni?it.

Jak schopn? jsou va?i voj?ci?

Nezpochyb?ujte m? metody.

Zjevn? jsou schopn? zradit.

Mo?n? m?l V?dce Snoke
pou??t klonovou arm?du.

M? lid? jsou programov?ni od narozen?.

Tak by m?li snadno z?skat toho droida.

Nepo?kozen?ho.

Pozor, Rene, abyste nenad?azoval
osobn? z?jmy rozkaz?m V?dce Snokea.

Chci tu mapu.

Je ve va?em z?jmu,
abyste ji z?skal.

Vodu. Vodu.

Voda nen?.

Vodu.

M?te vodu?

Co?

Nech ho b?t!

Hej!

Pracuj? pro Unkara.

Pro toho, co t? cht?l.

Asi t? cht?l fakt hodn?.

Kdo?

Ten?

Kam ten sp?ch, zlod?ji?

Co? Zlod?j?

Hele, co?

Ta bunda.
Droid ??k?, ?e jsi ji ukradl.

M?l jsem dneska dost blbej den.

Byl bych r?d,
kdybys m? neobvi?ovala...

- Nech toho!
- Kde jsi ji vzal?

Pat?? jeho p?novi.

Pat?ila Poe Dameronovi.
Tak se jmenoval, ne?

Zajal ho Prvn? ??d.

Pomohl jsem mu ut?ct,
ale havarovali jsme.

Poe to nep?e?il.

Sna?il jsem se mu pomoct.
Je mi l?to.

Tak?e jsi z Odboje?

Samoz?ejm?.

Ano, jsem.

Jsem z Odboje, jo.
Jsem z Odboje.

Nikdy jsem
nikoho z Odboje nepotkala.

Vypad?me takhle. N?kte??.
Jin? vypadaj? jinak.

BB-8 pln? tajn? ?kol.
Mus? na va?i z?kladnu.

Pr? v sob? m? mapu
k Lukeu Skywalkerovi

a v?ichni ji cht?j?.

Luke Skywalker?

Nev?d?la jsem, ?e existuje.

Co?

- Co to d?l??
- Poj?

D?lej, BB-8!

- Pus? m?!
- Mus?me pry?!

Dok?u ut?kat sama!

BB-8, dr? se u m?!

Tudy.

Zahajte leteck? ?tok.

Rychle!

St??lej? na n?s oba.

Jo. Vid?li t? se mnou.
M? sm?lu.

Tak ti p?kn? d?kuju.

Kdo tady koho honil s klackem?

Pro? tu nikde nen? blaster?

Jsi v po??dku?

Nechytej m? za ruku!

Hej.

Jsi v po??dku?

Jo.

Poj? se mnou.

Nem??eme jim ut?ct!

Mo?n? ano, v tom ?ty?motor?ku!

Pot?ebujeme pilota!

M?me ho!

Tebe?

Co tahle lo?

To je rachotina!

Rachotina bude sta?it.

St?elec sed? dole!

Pilotovala jsi ji n?kdy?

Ne! U? roky nelet?la.

Bezva.

Dok?u to...

Dok?u to...

Hej!

Ta je moje!

Po?kat! P?i zemi!

- Co?
- P?i zemi!

Zmate? jejich zam??ova?e.

BB-8, dr? se!

Let?me dol?!

Co tam vzadu d?l??

Pro? nest??l??

Pracuju na tom.

Zapnula jsi ?t?ty?

Bez druh?ho pilota to nen? legrace!

Tohle taky ne.

Mus?me n?kam zmizet!

U? v?m kam!

Douf?m.

Sakra!

No tak...

- Dobr? r?na!
- U? mi to docela jde.

D?lo se zaseklo dop?edu.

Mus? mu ulet?t!

- P?iprav se!
- Fajn. Na co?

To mysl? v?n??

Ale ne.

- Dobr? mu?ka.
- Dobr? man?vry.

D?ky.

- Jak jsi to dok?zala?
- Netu??m.

Nem? v?cvik?

??dila jsem zat?m jen na planet?.

Ta trefa byla ??asn?.

Jednou ranou!

Bylo to skv?l?.

U? je dob?e.
On je z Odboje.

Odveze t? dom?.

My oba.

Nev?m, jak se jmenuje?.

Finn. A ty?

Jsem Rey.

Rey...

Pomoz mi s t?m. Rychle!

Co se d?je?

Pane, nepoda?ilo se n?m
zajistit droida na Jakku.

Utekl v ukraden?
corelliansk? n?kladn? lodi YT.

Ten droid... ukradl n?kladn? lo?

To ne, pane.

Pomohli mu.

Nejsme si jisti,

ale z?ejm? mu
pomohl ut?ct FN-2187.

Je?t? n?co?

Bylo s nimi d?v?e.

Jak? d?v?e?

Je to motiv?tor.
Podej mi has?k. Tamhle je.

Vypad? to ?patn??

Vypad? to, ?e nep?e?ijeme.

Jdou po n?s.
Mus?me zmizet ze soustavy!

BB-8 ??kal, ?e sou?adnice
z?kladny Povstalc? jsou tajn?.

Mus? mi je ??ct!

Tenhle?

Mus? n?m ??ct, kde m?te z?kladnu.

Nerozum?m ti.

?ist? mezi n?mi.
Nejsem z Odboje.

Jen chci ut?ct Prvn?mu ??du.

Kdy? n?m ?ekne?, kde je z?kladna,
nejd??v t? tam odvezu. Plat??

Droide, pros?m!

Pilexor, rychle.

- Tak kde je va?e z?kladna?
- BB-8, ?ekni j? to.

Pros?m.

- V soustav? Ileenium?
- Jo, Ileenium.

P?esn? tak. Odvez n?s tam rychle.

Vysad?m v?s na z?kladn? Panima.
Pot?ebuju izola?ku!

Co ty?

Mus?m zp?tky na Jakku.

Zp?tky?
V?ichni cht?j? zp?tky na Jakku!

Tu ne.

- Tam je to...
- Ne, ne.

Na kterou ukazuju.

Ne. Ne!

P?ete?e pohonn? n?dr?

a bude tu jedovat? plyn!

- Tahle?
- Ano.

Rey, jsi pilot.
M??e? let?t kamkoliv. Pro? tam?

M? tam rodinu?

M? tam kluka? Fe??ka?

Co je ti do toho?

- To nevypad? dob?e.
- To ne.

N?kdo n?s zam??il.

??zen? nefunguje.

Nech m?!

Vid? n?co?

Ale ne.

To je Prvn? ??d.

Co te? Mus?me n?co ud?lat.

- Co ten plyn?
- U? nehroz?.

Co kdyby zase hrozil?

Poj?, BB-8.

M?m ho.

Jsem v po??dku.

BB-8, nech m?!

Mysl?, ?e to na voj?ky zabere?

Jo. Jejich masky
filtruj? kou?, ne toxiny.

- D?lej.
- D?l?m.

Chewie... jsme doma.

Kde jsou ostatn?? Kde je pilot?

J? jsem pilot.

Ty?

Opravdu. Jsme tady jenom my.

Ty t? v?ci rozum??

A "ta v?c" rozum? tob?, tak bacha.

Vylezte ven.

- Kde ta lo? byla?
- U stanice Niima.

Na Jakku? Na tom smeti?ti?

D?kuju! Smeti?t?.

M?li jsme l?p prozkoumat
Z?padn? sektory.

Kdo ji m?l? Ducain?

Ukradla jsem ji Unkaru Pluttovi.

Ten ji ukradl Irvingov?m
a ti Ducainovi.

A ten ji ukradl mn?!

Vy?i? mu, ?e Han Solo
definitivn? ukradl Millennium Falcona.

Tohle je Millennium Falcon?
Vy jste Han Solo?

B?val jsem.

Han Solo, povstaleck? gener?l?

Ne, ten pa?er?k.

Nebyl v?le?n? hrdina?

Tahle lo? zvl?dla
Kesselsk? z?vod za 14 parsek??

Za 12!

"Za 14"...

Hej!

N?jak? moofodoji?
p?id?lal do zapalov?n? kompresor.

To Unkar Plutt.

Byla jsem proti, pak je...

...velk? tah v hypermotoru.

Chewie, str? je do modulu.

Vyhod?me je
na nejbli??? obydlen? planet?.

Po?kat. Pot?ebujeme va?i pomoc.

Mou pomoc?

Ten droid se mus?
rychle dostat k Odboji.

Je v n?m mapa k Lukeu Skywalkerovi.

Jste ten Han Solo,
co bojoval s Povstalci.

Znal jste ho.

Jo, znal jsem ho.
Znal jsem Lukea.

A je?t? ke v?emu utekl Rathtar.

Co?e?

?ekl jste Rathtar?

Hej!

Snad v t? lodi nep?ev??te Rathtary?

P?ev??m Rathtary.

Bezva. To jsou Guavian?t? gangste?i.

Asi n?s sledovali z Nantoonu.

Co je to Rathtar?

Jsou velc? a nebezpe?n?.

Zn? trilliansk? masakr?

- Ne.
- To je dob?e.

Vezu t?i Rathtary kr?li Pranovi.

T?i? Jak jste je dostal do lod??

To jsem m?l v?t?? pos?dku.

Schovejte se dole

a nezkou?ejte ukr?st Falcona.

A co BB-8?

Z?stane se mnou, ne? se
zbav?m gangster?, pak je v? a zmizte.

Co ti Rathtarov??
Kde je m?te?

Jeden je tady.

Co budete d?lat?

Tot? co v?dycky.
Vykec?m se z toho.

Ale jo. Poka?d?.

Han Solo. Jsi mrtvej mu?.

Bala-Tik. Co se d?je?

D?je se to,
?e jsme ti p?j?ili 50 000.

Vid? je?

Ne.

A taky sis pr? p?j?il
50 000 od Kanjiklubu.

T?m opi??k?m p?ece nem??e? v??it.

Jak dlouho u? se zn?me?

Maj? blastery.

Spoustu.

Ne moc dlouho.
Chceme zp?tky svoje prachy.

Lov Rathtar? n?co stoj?.
Prachy jsem utratil.

Kanjiklub taky chce svoje pen?ze.

S Kanjiklubem ??dnou dohodu nem?m!

?ekni jim to do o??.

Tasu Leech. R?d t? vid?m.

Znovu se plete?, Solo.
Tohle je tv?j konec.

Ho?i, oba dostanete, co jsem sl?bil.

Copak jsem n?kdy poru?il slib?

Jo.

Dvakr?t!

Kdy to bylo podruh??

V?ichni u? t? prokoukli.

Nezbyl nikdo, koho bys mohl podv?st.

Nem? se kde schovat.

Ten BB droid.

Prvn? ??d hled? p?esn? takov?ho.

A dva uprchl?ky.

O tom nic nev?m.

Prohledejte lo?

Po?kej...

Kdy? zav?eme dve?e v chodb?,
m??eme je v?echny polapit.

Zav??t dve?e odsud?

Sta?? p?epnout pojistky.

Tohle se mi v?bec nel?b?.

Ale ne.

Jak "ale ne"?

?patn? pojistky.

Zabijte je!

A vemte jim droida!

To byla chyba!

Velk?!

Jak vypadaj??

Vypadaj? takhle.

- Tudy.
- Ur?it??

Ne!

Finne!

Finne!

Rey!

Nech toho!

Rey!

Finne!

Finne!

Nech m?!

Rey!

Nech m?!

Finne!

Chytil m?! Ale dve?e...

M?l jsi ?t?st?.

Otev?u dve?e. Kryj n?s!

Chewie!

Jsi v po??dku?

Teda...

D?lej!

- Hane.
- Zav?i za n?mi.

Postarej se o Chewieho!

Kam jde??

Unkar Plutt sem dal pumpu.
Jestli ji nenahod?me, neodlet?me.

Nesn??m ho.

- A pot?ebujete pilota.
- M?m ho, vzadu.

Pozor. Vylet?me sv?telnou rychlost?.

P??mo z hang?ru? Jde to v?bec?

To uvid?m, a? to zkus?m.

To je zase den...

Naklo? ?t?t. Vzadu se dr?te.

Jasn?!

Nenech m? ve ?tychu.

Co?

Kompresor.

Informujte Prvn? ??d,
?e Han Solo m? toho droida.

A je na palub?
Millennium Falcona.

Ten droid bude brzy v rukou Odboje

a dovede je k posledn?mu Jediovi.

Jestli se Skywalker vr?t?,

povstanou nov? Jediov?.

Nejvy??? v?dce, jsem zodpov?dn?...

Gener?le!

Nyn? mus?me zm?nit strategii.

Na?e zbra?. Je p?ipravena.

Nastal ?as pou??t ji.

Zni??me vl?du,
kter? nadr?uje Odboji.

Republiku.

Bez ochrany sv?ch p??tel
budou Odboj??i zraniteln?.

A zabr?n?me jim
dostat se ke Skywalkerovi.

B?te.

Dohl?dn?te na p??pravy.

Ano, Nejvy??? v?dce.

S?la se probudila.

C?til jsi to?

Ano.

A to nen? v?echno.

Droid, kter?ho hled?me,
je na palub? Millennium Falcona.

M? ho tv?j otec,

Han Solo.

Nic pro m? neznamen?.

Ani ty, p?n Ryt??? z Renu,

jsi nikdy nebyl
podroben takov? zkou?ce.

D?ky va?emu v?cviku
se nenech?m sv?st.

V?ak uvid?me.

V?ak uvid?me.

Elektrick? p?ep?t?.

Oprav?m to.

Po?kozen? chlazen?.

P?esm?rujte nouzov? proud...

...do pomocn? n?dr?e.

Jasn?.

Chewie, no tak!

Pomozte mi s t?m chlup??em!

Nemel sebou!

Chewie!

Jestli mu ubl??, ubl??m tob?!

J? jemu? Skoro m? zabil! ?estkr?t!

Ale to nevad?.

Jestli hypermotor vybuchne,
rozmet? n?s to po t?ech soustav?ch.

Co jsi ud?lala?

P?emostila jsem kompresor.

Uhni, koule.

To ne??kej. Byl jsi dobrej. Odpo?i? si.

Dobr?, hochu.

D?ky.

Nen? za?.

Tak?e...

...uprchl?ci, jo?

Prvn? ??d chce tu mapu.

Finn je z Odboje.

J? se ?iv?m sb?rem.

Tak to uka?.

Do toho.

Ta mapa nen? cel?.

Je j? jenom kus.

Od chv?le, co Luke zmizel,
ho lidi hledaj?.

Pro? ode?el?

Cvi?il novou generaci Jedi?.

Jeden kluk, u?edn?k,
se obr?til proti n?mu a v?echno zni?il.

Luke si to kladl za vinu.
Na v?echno se vyka?lal.

V?te, co se s n?m stalo?

Sly?el jsem zv?sti. Poh?dky.

Ti, co ho znali nejl?p,

mysl?, ?e hledal
prvn? chr?m Jedi?.

Jediov? existovali?

S?m jsem tomu nev??il.
Myslel jsem, ?e to jsou pov?da?ky.

Magie, kter? spojuje dobro a zlo,
Temn? strana a Sv?tl?.

Nej??len?j?? je...

...?e je to pravda.

S?la. Jediov?.

To v?echno.

V?echno je to pravda.

Ne, odpo??vej.

Chcete mou pomoc?
Dostanete ji.

Moje kamar?dka
v?m s droidem pom??e.

Jsme tady.

Nev?d?la jsem,
?e v galaxii existuje tolik zelen?.

Hele, Solo, nev?m, co n?s...

Ty jsi mi ?ekl "Solo"?

Pardon. Hane. Pane Solo.

M?l byste v?d?t,
?e jsem v Odboji velk? zv??e.

Tak?e po mn? v?ichni jdou.

Jsou tady n?jac? spiklenci?
Spojenci Prvn?ho ??du?

Poslouchej, velk? zv??e.
Ty m? v?t?? probl?m.

?ensk? v?dycky pozn?, kdy? j? l?e?.

V?dycky.

Bude se ti hodit.

Dok?u se o sebe postarat.

J? v?m. Proto ti ho d?v?m.

Vem si ho.

Um? s n?m zach?zet?

Jo. Zm??knu spou??.

Tak jednoduch? to nen?.

Mus? se hodn? nau?it.

Jmenuje? se n?jak?

Rey.

Rey.

Mo?n? by se mi hodil
n?kdo do pos?dky, Rey.

D?stojn?k. V?pomoc,

co si rozum? se mnou,
s Chewiem a s Falconem.

Nab?z?te mi pr?ci?

Nebyl bych na tebe hodnej.
Platil bych m?lo.

Vy mi nab?z?te pr?ci.

Uva?uju o tom.

No?

Byla by to pro m? ?est.
Ale mus?m zp?tky dom?.

Kam? Na Jakku?

U? takhle jsem pry? dlouho.

Chewie, po??dn? prohl?dni lo?

?koda. Chewiemu se zamlouv?.

Pro? jsme vlastn? tady?

Sh?n?me nen?padnou lo?

Nen?padnou?

Mysl?, ?e jsem Falcona
na?el n?hodou?

Jestli jsem ho objevil j? s Chewiem,
objevil ho i Prvn? ??d.

Chce? dostat BB-8 k Odboj???m?
Pom??e n?m Maz Kanata.

D? se j? v??it?

Klid, hochu.

??fuje t?hle o?ze u? tis?c let.

Maz je trochu podiv?n,
tak nechte mluvit m?.

A hlavn? nez?rejte.

Na co?

Na nic.

Han Solo!

No nazdar.

Ahoj, Maz.

Kde je m?j drahou?ek?

Chewie pracuje na Falconu.

Miluju toho Wookieho.

Z?ejm? n?co pot?ebuje?. Zoufale.

Jdeme na to.

Dejte v?d?t Odboj???m,

?e jejich zmizel? droid je tady!

Informujte Prvn? ??d.
Na?la jsem toho droida.

Odpus? mi.

Znovu to c?t?m.

Vol? m? Sv?tl? strana.

Nejvy??? v?dce to poznal.

Uka? mi znovu

s?lu temnoty.

A nic n?m nebude st?t v cest?.

Uka?.

D?de?ku.

A j? dokon??m, co jsi za?al.

Mapa.

K samotn?mu Skywalkerovi?

Tak?e jsi v dal??m pr??vihu.

Maz, mus? toho droida
dostat k Leie.

Ne.

P??li? dlouho ut?k?
p?ed t?mhle bojem.

Hane.

Vra? se dom?.

Leia m? nechce vid?t.

Pros?m, pot?ebujeme va?i pomoc.

P?ed jak?m bojem?

P?ed jedin?m bojem.

Proti Temn? stran?.

Za ta l?ta jsem vid?la
mnoho podob zla.

Sithov?. Imp?rium.

Dnes je to Prvn? ??d.

Jeho st?n se ???? galaxi?.

Mus?me se mu postavit.

Bojovat s n?m.

My v?ichni.

S Prvn?m ??dem se ned? bojovat.

Nem??eme vyhr?t.

Rozhl?dn?te se.

Ur?it? u? n?s n?kdo poznal.

Vsad?m se,
?e Prvn? ??d u? je na cest?...

Co to je?

Co to d?l?te?

Solo, co to d?l??

Nev?m. Ale nevypad? to dob?e.

Kdy? ?ije? dost dlouho,
uvid? stejn? o?i u r?zn?ch lid?.

D?v?m se do o?? n?koho,
kdo chce ut?ct.

Nic o mn? nev?te.

Odkud jsem. Co jsem za?il.

Nezn?te Prvn? ??d tak jako j?.

Zmasakruj? n?s.

Mus?me v?ichni ut?ct.

Vid? ty dva?

Za pr?ci t? odvezou
do Vn?j??ch soustav.

Tam m??e? zmizet.

Finne?

Poj? se mnou.

A co BB-8? Neskon?ili jsme.

Mus? na va?i z?kladnu.

Nem??u.

Nech si ho, hochu.

Kdo je to d?v?e?

Pr? m? odveze?
do Vn?j??ch soustav.

Co to d?l??

Neodch?zej beze m?.

Nesm? odej?t. Nedovol?m ti to.

Lhal jsem ti.

Co to ??k??

Nejsem z Odboje.

Nejsem hrdina.

Jsem voj?k Prvn?ho ??du.

Jako ty ostatn?, i m? vzali rodin?,
kterou jsem nepoznal.

Vychovali m? k jedin?mu ??elu.

Ale ve sv? prvn? bitv? jsem se rozhodl.

Nebudu pro n? zab?jet.

Utekl jsem. A narazil na tebe.

D?vala ses na m? jako nikdo p?edt?m.

Styd?l jsem se za to, co jsem.

Ale s Prvn?m ??dem u? jsem skon?il.

Nikdy se tam nevr?t?m.

Rey, poj? se mnou.

Neodch?zej.

D?vej na sebe pozor.

Pros?m.

Ne!

Ne!

Ne! Vrat'se!

Ne!

Vrat'se!

Ne!

Ne!

Jej? energie...

Ne!

...n?s obklopuje a spojuje.

S?la t? bude...

Ne!

Vra? se!

Ticho, mal?.

Ne!

Rey?

To jsou tv? prvn? kroky.

Co to bylo?

Nem?la jsem tam chodit.

Ten me? pat?il Lukeovi.

A p?edt?m jeho otci.

A te? vol? tebe.

Mus?m se vr?tit na Jakku.

Han mi to ?ekl.

D?t? moje. Vid?m ti na o??ch,

?e u? zn? pravdu.

Ti, na kter? ?ek? na Jakku,

se u? nikdy nevr?t?.

Ale n?kdo se po??d vr?tit m??e.

Luke.

Chce? n?kam pat?it,
ale neohl?ej se zp?t.

Pohl?dni vp?ed.

Nejsem Jedi, ale zn?m S?lu.

Proud? skrz
a kolem v?ech ?iv?ch tvor?.

Zav?i o?i.

C?t? to?

Sv?tlo.

V?dycky tam bylo.

Povede t?.

Ten me?. Vem si ho.

U? se ho nikdy nedotknu.
Nechci s t?m m?t nic spole?n?ho.

Dnes oslav?me konec Republiky.

Konec re?imu,
kter? se podvolil chaosu.

V tuto chv?li
v soustav? daleko odsud

Nov? republika obelh?v? celou galaxii

a p?itom tajn? podporuje zradu

nen?vid?n?ho Odboje.

Tento mocn? stroj,
kter? jste postavili,

na kter?m stoj?me,
p?inese konec Sen?tu!

Jejich drahocenn? flotily!

V?echny zb?vaj?c? soustavy
se poklon? Prvn?mu ??du!

A dne?ek se zap?e do d?jin

jako posledn? den Republiky!

Potvrzuji p?echod na ru?n? ??zen?.

Nastavit!

Palte!

Ne. Co to je?

To byla Republika.

Ud?lal to Prvn? ??d.

Kde je Rey?

Co to d?l??

Mus? se vr?tit.

Odl?t?m.

BB-8...

Ne, nem??e?.
Mus? se vr?tit. Jsi d?le?it?.

Pom??ou ti.

M?la jsem ho l?ta.

Schovala jsem ho.

Kde jsi ho vzala?

Dobr? ot?zka. Na n?kdy jindy.

Vem si ho. Najdi to d?v?e!

Ty zr?dy. Jsou tady.

FN-417, udr?ujte pozici.

Pojistka.

Pane.

Droid ut?k? z?padn?. S t?m d?v?etem.

Ut?kej d?l. N?kde se schovej.

Pokus?m se jim ubr?nit.

To taky douf?m.

D?lej, Chewie!

Rey a BB-8! Pot?ebuj? t?!
Hned! B?!

Pot?ebuju zbra?!

V?dy? ji m?!

M??u si ho p?j?it?

L?b? se mi.

Zr?dce!

V po??dku, velk? zv??e?

D?ky.

Ani hnout.

TK-338, zadr?eli jsme je.

Nep??tel na 28.6.

D?lejte!

Nasadit v?echny jednotky!

Kryjte se naho?e a ?ekejte.

To je Odboj.

Do nich! Nebojte se t?ch parchant?!

- Rozum?m.
- Jasn?, Poe.

Rychle!

Jo!

To je skv?lej pilot!

D?v?e, o kter?m jsem tolik sly?el.

Ten droid.

Kde je?

??d?m o vzdu?n? ?tok.

Ta mapa.

Vid?la jsi ji.

Pane, jednotky Odboje.

Pot?ebujeme posily.

St?hn?te se.

Na droida zapome?te.
M?me, co pot?ebujeme.

St?hn?te se ke strom?m!

Ne!

Ne, ne!

Ne!

Rey!

Unesl ji.
Vid?l jste to?

Unesl ji. Je pry?.

Jo, j? v?m.

Jdeme.

Pod?vejme!

Han Solo! Jsem to j?, C-3PO.

Asi m? nepozn?v?te,
proto?e m?m ?ervenou ruku.

Pod?vejte, kdo je...

Promi?te, prin... gener?lko. Pardon.

Poj?, BB-8, rychle.

Ano, pot?ebuji svou p?vodn? ruku.

M? jin? ??es.

M? stejnou bundu.

Ne, je nov?.

Vid?l jsem ho.

Leio, vid?l jsem na?eho syna.

Byl tady.

Hej!

BB-8, kamar?de!

Tak r?d t? vid?m.

Finn t? zachr?nil? Kde je?

Poe?

Ale ne.

Poe Dameron. Ty ?ije??

Kamar?de!

- Ty taky!
- Co se stalo?

N?raz m? vyhodil z lod?.
Probudil jsem se v noci.

BB-8 ??k?, ?e jsi ho zachr?nil.

Ne... Nejenom j?.

Dokon?il jsi m?j ?kol...
Moje bunda.

Ne, ne...

Nech si ji. Slu?? ti.

Jsi fajn chlap, Finne.

Poe, mus? mi pomoct.

PZ-4CO, hlas se v komunika?n?m.

Gener?lko Organo.

Nerad ru??m. To je Finn.

Mus? s v?mi mluvit.

A j? s n?m.

To od v?s bylo velmi odv?n?.

Vzd?t se Prvn?ho ??du,
zachr?nit jeho ?ivot.

D?kuji. Ale zajali mou p??telkyni.

Han mi o n? ?ekl.

Je mi to l?to.

Zn? zbra?,
co zni?ila soustavu Hosnian.

Pracoval na z?kladn?.

Pot?ebujeme ka?dou informaci.

Tam odvlekli mou p??telkyni.
Mus?m se tam dostat.

Pom??u v?m,
ale mus?te n?m ??ct v?echno, co v?te.

To zn? velmi stra?ideln?.

Jsi tak odv?n?.

Gener?lko...

Bohu?el, mapa ulo?en? v BB-8
nen? kompletn?.

A nav?c neodpov?d?
??dn? zn?m? soustav?.

Takhle prost? nem??eme
pana Lukea naj?t.

Jak jsem mohla doufat,
?e Lukea najdu a p?ivedu dom?.

Leio.

Ned?lej to.

Co?

Nic.

Princezny...

Sna??m se ti pomoct.

A to n?m n?kdy pomohlo?
Hv?zda smrti se nepo??t?.

BB-8.

Zbyte?n? ztr?c? ?as.

Velmi pochybuji, ?e R2
m? zbytek mapy v pam?ti.

To t?ko.

R2-D2 je od odchodu pana Lukea
v hiberna?n?m m?du.

Bohu?el, mo?n? u? nikdy
nebude jako d??v.

Poslouchej m?, ano?

V?m, ?e kdykoliv...

Kdykoliv m? vid?,
vzpomene? si na n?j.

Mysl?, ?e na n?j chci zapomenout?

Chci, aby se vr?til.

Nemohli jsme pro n?j nic v?c ud?lat.

Je tolik jako Vader.

Proto jsem cht?la,
aby tr?noval s Lukem.

Ale nem?la jsem ho pos?lat pry?.
T?m jsem ho ztratila.

T?m jsem v?s oba ztratila.

Vypo??dali jsme se s t?m
ka?d? po sv?m.

Vr?til jsem se k tomu jedin?mu,
co mi kdy ?lo.

To j? taky.

Ztratili jsme na?eho syna. Nav?dy.

Ne.

To Snoke.

To on ho p?ivedl k Temn? stran?.

Ale je?t? ho m??eme zachr?nit.

J?.

Ty.

Kdy? to nedok?zal Luke, co zm??u j??

Luke je Jedi.

Ty jsi jeho otec.

Po??d je v n?m sv?tlo, v?m to.

Gener?lko, m?me informace
o nep??telsk? z?kladn?.

Kde to jsem?

Jsi m?m hostem.

Kde jsou ostatn??

Ti vrazi, zr?dci a zlod?ji,
kter? naz?v? p??teli?

Jist? t? pot??, ?e nem?m tu?en?.

Po??d m? chce? zab?t.

To se st?v?,
kdy? n?koho lov? zr?da v masce.

Co v? o tom droidovi?

Model BB se seleniov?m pohonem
a term?ln?m hyper-sken...

M? v sob? kus naviga?n? mapy.

A my m?me zbytek.

Z archiv? Imp?ria.
Ale pot?ebujeme posledn? kus.

P?esv?d?ila jsi n?jak droida,
aby ti ho uk?zal.

Ty.

Takov? nula.

V?, ?e si vezmu, co chci.

Jsi tak osam?l?.

Boj? se opustit domov.

V noci se nem??e? do?kat sp?nku.

P?edstavuje? si oce?n.

Vid?m ho.

Vid?m ten ostrov.

A Hana Sola.

Je pro tebe otcem,
kter?ho jsi nem?la.

Zklamal by t?.

Nelez mi do hlavy.

V?m, ?e jsi tu mapu vid?la.

M? ji tam uvnit?.

A te? mi ji d?.

Neboj se. Taky to c?t?m.

Ned?m ti nic.

V?ak uvid?me.

Ty.

Ty se boj?.

?e nikdy nebude?
tak mocn? jako Darth Vader.

Ta nula

ti odolala?

Je v n? velk? S?la.

Nem? v?cvik, ale je siln?.

A ten droid?

Ren si myslel, ?e u? ho nepot?ebujeme.

?e n?m sta?? to d?v?e.

N?sledkem toho je droid
z?ejm? znovu v rukou nep??tel.

Mo?n? u? maj? mapu.

Pak mus? b?t Odboj zni?en

d??ve, ne? najdou Skywalkera.

V?me, kde jsou.

Sledovali jsme jejich lo?
do soustavy Ileenium.

Dob?e.

Tak je rozdrt?me jednou prov?dy.

P?ipravte zbra?.

Nejvy??? v?dce, dostanu z n? tu mapu.

Jen pot?ebuji va?i pomoc.

Pokud je pravda to,
co o t? holce ??k?,

tak mi ji p?ive?

Odemkne? mi pouta,
opust? celu a nech? otev?eno.

Co jsi to ?ekla?

Odemkne? mi pouta, opust? celu

a nech? otev?eno.

Ta pouta ti ut?hnu,

ty mrcho.

Odemkne? mi pouta,
opust? celu a nech? otev?eno.

Odemknu ti pouta,
opust?m celu a nech?m otev?eno.

A odhod? zbra?.

A odhod?m zbra?.

Ne.

Ne.

Str?e!

Str?e!

Za?n?te nab?jet zbra?.

Ano, pane.

Zbra? se nab?j?.

Skeny ze Snapova pr?zkumn?ho letu
potvrzuj? Finnovu zpr?vu.

Zd? se, ?e vytvo?ili
hypersv?telnou zbra? uvnit? planety.

Laserov? d?lo?

Je to obrovsk? zbra?.

Dal?? Hv?zda smrti.

K? by to tak bylo, majore.
Tohle byla Hv?zda smrti.

Tohle je Hv?zdovrah.

Tak?e je velk?.

Jak nab?jej? tak obrovskou zbra??

Pou??v? slune?n? energii.

P?i nab?jen? zbra? vys?v? slunce,
a? ho zni??.

Madam.

Prvn? ??d pr?v? za?al nab?jet zbra?.

Na?e soustava je p??t?m c?lem.

Bez republikov? flotily jsme ztraceni.

Fajn.

Jak ji odpr?skneme?

- V?dycky to jde.
- Han m? pravdu.

Aby z?kladna kontrolovala
tolik energie,

mus? m?t term?ln? oscil?tor.

M? ho. V okrsku 47.

Tady.

Kdy? zni??me oscil?tor,

m??eme destabilizovat j?dro
a zni?it zbra?.

Mo?n? celou planetu.

Budeme na oscil?tor
p?lit v??m, co m?me.

Maj? obrann? ?t?ty,
kter?mi na?e lod? neproniknou.

Vypneme ty ?t?ty.

Hochu, pracoval jsi tam.

V?, jak na to?

Dok?u to.

Ten kluk se mi l?b?.

Vypnu ty ?t?ty,
ale mus?m se na tu planetu dostat.

- Dostaneme t? tam.
- Jak, Hane?

To nechce? sly?et.

Tak?e vypneme ?t?ty,

zni??me oscil?tor
a odbouchneme ten kan?n.

Fajn. Jdeme na to.

Chewie, co ten term?ln? kapit?tor?
D?lej.

Opatrn?, Finne. Jsou to v?bu?niny.

To mi ??k?te te?

I kdy? jsme se tolikr?t poh?dali,

v?dycky jsem se s tebou lou?ila nerada.

Proto jsem se h?dal.

Aby se ti st?skalo.

St?skalo se mi.

Nebylo to v?dycky hrozn?, ne?

N?co bylo... fajn.

Docela fajn.

N?kter? v?ci se nikdy nezm?n?.

P?esn? tak.

Po??d z tebe ??l?m.

Jestli uvid? na?eho syna,

p?ive? ho dom?.

Pane, zaznamen?n pohyb
v hang?ru 718. Prohled?v?me oblast.

Teprve zkou?? svou s?lu.

??m pozd?ji ji najdeme,
t?m nebezpe?n?j?? bude.

Hl?dkov? droidi, p?e?i?te se
na centr?ln? galaktick? ?as.

Posun 473.

Jak se tam dostaneme?

Jejich ?t?ty maj? zlomkovou frekvenci.

Nic podsv?teln?ho jimi nepronikne.

Chcete p?ist?t sv?telnou rychlost??

Chewie, p?iprav se.

A... te?

Zved?m to!

V?? by n?s vid?li!

V hang?ru jsme ji nena?li.
Je vyhl?ena pohotovost.

Zav?ete v?echny hang?ry.
Pokus? se ukr?st lo? a...

Han Solo.

Za h?ebenem je z?plavov? tunel.

Na?e cesta dovnit?.

Jakou pr?ci jsi tady m?l?

V ?klidov? ?et?.

V ?klidov? ?et??

Jak to, ?e um? vypnout ?t?ty?

Neum?m.

Chci tady zachr?nit Rey.

Ostatn? na n?s spol?haj?.
Cel? galaxie.

Solo, n?jak to zvl?dneme.

Pou?ijeme S?lu.

Takhle S?la nefunguje.

Je ti zima? Ne??kej.

Poj?te.

Hl?en?.

Zbra? bude nabita za 15 minut, pane.

Hej!

??m d?le tu jsme, t?m hor?? to bude.

?t?ty.

N?co m? napadlo.

Vzpom?n? si na m??

FN-2187.

U? ne. Jmenuju se Finn a jsem ??f.

Te? jsem ??f, Phasmo. J? jsem ??f.

Kl?dek, jo?

Jo.

Poj? za mnou.

U? jsi vid?l nov? T-17?

T-17 jsou, ?ekl bych, mnohem lep??.

To tvrd? oni.
Ale v?? mi, ?e nejsou dokonal?.

- Nejsou?
- Ne.

M?m ti ust?elit ten k?bl z hlavy?
Vypni ?t?ty.

D?l? velkou chybu.

D?lej.

Solo, jestli to vyjde, nezbude n?m
moc ?asu na z?chranu Rey.

Neboj, hochu.

Nenech?me ji tady.

Snad si nemysl?te,
?e v?m tohle projde?

M? voj?ci obkl??? tenhle blok
a pobij? v?s.

T?eba ne. Co s n? ud?l?me?

Je tady m?stnost na odpad?

A v n? lis?

Jo, to je.

?t?ty jsou vypnut?!

D?ky, Stvo?iteli!

Han to dok?zal. A? za?nou.

Poe m? povolen? zah?jit ?tok.

?ern? veliteli, na podsv?telnou.

Rozum?m, z?kladno.
?erven?, mod??, za mnou.

Podsv?teln? rychlost.

U? tam budeme.

Mus?te trefit p?esn? st?ed.
Opakovan? n?lety.

Bl??m se k c?li.

St?ha?ky!

Z kursu 28.336.

45! Zapnout ?t?ty!

V?echny eskadry, start.

Rozkaz, gener?le.

A na?ijte to tam.

P??m? z?sah.

??dn? po?kozen?!

Jo, mus?me p?lit d?l.

Jdeme na dal?? n?let.

A? zhasne slunce,
zbra? bude p?ipraven? k palb?.

Dokud je sv?tlo,
m?me po??d ?anci.

Pozor, m?me spole?nost!

Zd? se, ?e se rozd?lili.

M??? do kvadrant? 4 a 5.

Ty dve?e odp?l?me n?lo?emi.

Nech?m je na sebe st??let,
ale mus?te m? kr?t.

C?t? se na to?

To teda ne.

Zkus?m vevnit? naj?t Rey.
Voj?ci po n?s p?jdou.

Mus?me s t?m po??tat.

Je tam vchod do tunelu...

Pro? to d?l?te?

Sna??m se vymyslet pl?n.

Jsi v po??dku?

Jo.

Bezva.

Co se stalo? Ubl?il ti?

Finne, co tady d?l??

Zachr?n?me t?.

Co ?ekl?

?e to byl tv?j n?pad.

D?kuju ti.

Jak se ti povedlo ut?ct?

Ned? se to vysv?tlit.

A nev??il bys tomu.

Te? ut?k?me, obj?m?n? potom.

Jeden je za mnou.

- Vid? ho?
- Jo. Jdu po n?m.

Burillo zasa?en.

Palba zdola.

Maj? probl?my. Nem??eme odlet?t.

M?j k?mo? m? hromadu v?bu?nin.

Pou?ijeme je.

Gener?lko, vid?te to?

Dal?? dva sest?eleni.

Polovina na?? flotily je zni?ena.

A jejich zbra?
bude nabita za 10 minut.

Te? n?s zachr?n? jen z?zrak.

Ta holka v?, co d?l?.

D?me n?lo?
ke ka?d?mu druh?mu sloupu.

Spr?vn?. To bude lep??.

Jdi nahoru. J? obstar?m spodek.

Deton?tor.

Sejdeme se tady.

Najd?te je.

Bene!

Han Solo.

Na tenhle den ?ek?m u? dlouho.

Sundej si tu masku.
Nepot?ebuje? ji.

Co mysl?, ?e pak uvid??

Tv?? sv?ho syna.

Tv?j syn u? nen?.

Byl to naivn? slaboch,
jako jeho otec.

Proto jsem ho zni?il.

Snoke chce, abys tomu v??il.

Ale nen? to pravda.

M?j syn ?ije.

Ne.

Nejvy??? v?dce je moudr?.

Snoke zneu??v? tv? schopnosti.

A? z?sk?, co chce, zni?? t?.

V?, ?e je to pravda.

U? je pozd?.

Ne, nen?. Odejdi odsud se mnou.
Vra? se dom?.

Sch?z? n?m.

Nev?m co te?

Chci se zbavit t? bolesti.

V?m, co mus?m ud?lat,
ale jsem na to dost siln??

Pom??e? mi?

Ano. S ??mkoliv.

Ne!

D?kuju ti.

Ne!

Oscil?tor byl po?kozen,

ale po??d funguje.

Admir?le, zbra? bude p?lit za 2 minuty.

K Falconu tudy.

Je?t? jsme neskon?ili.

Jsi zr?da.

Te? je to mezi n?mi.

Han Solo t? nezachr?n?.

Rey!

Rey!

Ale ne... Rey.

Zr?dce!

Ten sv?teln? me?.

Pat?? mn?.

Poj? si pro n?j.

Hv?zda 1 je zni?ena.

Je jich hrozn? moc.

Co ud?l?me? Nevyjde to.

?ern? veliteli,
v oscil?toru je ?erstv? d?ra.

Zd? se, ?e se na?i dostali dovnit?.

?erven? 4 a 6, kryjte n?s.

- Jdu na to.
- Rozum?m.

Ostatn? za?to?te na c?l.
Jd?te do toho naplno.

Pot?ebuju pomoc!

- Jdu na to!
- Pozor!

Jsem zasa?en!

V?em,

Let?m dovnit?. Kryjte m? shora.

Rozum?m, ?ern? veliteli.
Zlom vaz, Poe.

Zbra? bude nabita za 30 sekund.

P?ipravit k palb?.

Pot?ebuje? u?itele.

Uk?u ti, co dok?e S?la.

S?la?

- Sledujte tu st?ha?ku.
- Ztr?c?me energii.

Poru??ku! Zp?tky na m?sto!

Jste slep?? Je po n?s.
Dokonce i Hux utekl.

Nejvy??? v?dce.

Palivov? ?l?nky praskly.

Planeta se za?ala hroutit.

Opus?te z?kladnu
a p?ile?te s Kylo Renem za mnou.

Je ?as dokon?it jeho v?cvik.

Finne!

Finne.

V?em pilot?m,

vid?m je.

Jo!

A je to. Let?me dom?.

Pozor, je zran?n?.

Bije mu srdce.

R2-D2!

Jsi zase s n?mi.

Co ?e jsi zjistil?

Ty spros??ku!

Naj?t pana Lukea?

Poj?, R2, mus?me to hned ??ct ostatn?m!

Gener?lko.

Promi?te, gener?lko.

R2-D2 v sob? mo?n? m? dobr? zpr?vy.

Mluv.

Jo, kamar?de. Vydr?.

Mapa je kompletn?.

Luke.

M?j drah? p??teli,
tolik se mi st?skalo.

Je?t? se uvid?me.

V???m tomu.

D?kuju ti, p??teli.

Rey.

A? t? prov?z? S?la.

P?eklad: Franti?ek Fuka